logo
Over ABT Woonkern Datum Algemeen

16.0010 Onderhoud straatgroen

Algemeen Belang Tholen heeft de vakantie aangegrepen voor een rondje door de straten van een aantal woonkernen.
Dat heeft geresulteerd in vragen aan burgemeester en wethouders over de onderhoudssituatie.
De raadsfractie heeft daar grote zorgen over.
Ze vreest voor ongelukken als gevolg van de begroeiing tussen de straatklinkers.
En ze pleit voor een verzorgder straatbeeld.

De vraag aan B&W:
Geacht College;
ABT heeft grote zorgen betreffende de onderhouds situatie van wegen, straten, plantsoenen.
Op vele plaatsen in onze kernen is het onderhoudsniveau zorgelijk.
Wij ondersteunen dit met een uitgebreide foto reportage.
De voorzitster van de bewonerscommissie van de Maartenshof in Sint-Maartensdijk, Mw Hage, heeft ABT benaderd om haar zorgen te uiten rondom hun verzorgingstehuis.
Het riet groeit hier weelderig in de gracht van de Maartenshof en steekt door de vloeren van de balkons van de bewoners.
Het College heeft laatst ook de loftrompet geluid over de zelfwerkzaamheid van onze burgers betreffende het bijhouden van onkruiden en grassen in ons straatwerk.
Wij hebben als raad ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld hoe het onderhoudsniveau er uit zou moeten zien.
Wij hebben hier een aantal vragen over:
Kan het college aangeven welk beeldkwaliteitsniveau er op dit moment gehanteerd word? Het college hanteert in overleg met de raad momenteel als ondergrens kwaliteitsniveau C en streeft er naar om zoveel mogelijk kwaliteitsniveau B te realiseren.
Kwaliteitsniveau B ( = < 20 Stuks onkruid hoger dan 20 cm per 100 m2 en < 4 % bedekking van het oppervlak)
Kwaliteitsniveau C ( = < 30 Stuks onkruid hoger dan 20 cm per 100 m2 en < 8 % bedekking van het oppervlak);
De aannemer monitort elke twee weken of de kwaliteit nog voldoet.
We hebben nog niet besloten hier extra op in te zetten.
Is het college van mening dat de inbreng van onze burgers om hun stoepje schoon te houden wel past bij het beeld wat het college hiervan heeft? De inzet van bewoners is gebaseerd op een workshop met Ynnovate waarbij enkele raadsleden/fractieleden en bewoners aanwezig waren.
Tijdens die workshops zijn ook interviews gehouden met bewoners en ondernemers.
Het overgrote deel van de geïnterviewde personen vond het zeker geen bezwaar om hun eigen woonomgeving onkruidvrij te houden.
De meesten deden dat al regelmatig.
De kans bestaat dat er door de vele grassen en plantjes in ons straatwerk tot ongevallen kan leiden.
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Over het algemeen is het beeld van het college dat de rijbanen (de gedeelten waar gereden wordt) redelijk schoon blijven.
De onkruidgroei vindt vooral plaats in de goten of op plaatsen waar vooral geparkeerd wordt.
De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.
Degene die schade heeft geleden moet sowieso het gebrek van de weg aantonen.
Indien de mate van onkruid nog binnen de geaccepteerde niveaus van de CROW beeldcatalogus valt en er ontstaat schade, is de wegbeheerder niet aansprakelijk.
Het blijft voor de weggebruiker zijn eigen verantwoordelijkheid om de situatie van de weg in acht te nemen en daar de snelheid op af te stemmen.
Binnen de bebouwde kommen mag overigens maar 30 km per uur worden gereden (behoudens enkele uitgezonderde (ontsluitings)wegen.
Het college inventariseert in dit eerste jaar wel de locaties waar eventueel een aangepast beleid of fysieke aanpassingen nodig/mogelijk zijn.
Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud rondom Maartenshof? De situatie rondom Maartenshof” is een ruim begrip en daar zijn verschillende verantwoordelijken.
Voor het beheer en onderhoud van de tuinen en eigen verhardingen is dat Stadlander zelf, voor de openbare verhardingen en het openbare groen de gemeente.
Wat betreft de sloten is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke uitvoering met het waterschap Scheldestromen.
Het onderhoud van de sloten valt overigens geheel buiten de onkruidbestrijding.
Het riet wordt binnen de bebouwde kom eenmaal per jaar op kosten van het waterschap door de gemeente gemaaid.
Op een aantal locaties (waarbij de noodzaak groot is) worden op kosten van de gemeente de begroeiing op de taluds een keer per jaar extra gemaaid.
Wat gaat het college ondernemen om ons straatbeeld weer van een fatsoenlijk onderhoudsniveau te voorzien? Zoals bij de tussenevaluatie, d.d. 20 juli 2016 aan uw raad verzonden, is het voor het college voor de eerste keer dat de onkruidbestrijding op grote schaal zonder chemische middelen wordt bestreden. Het is dan ook een leerjaar waarin we veel ervaring opdoen met de alternatieve onkruidbestrijding en de resultaten die ermee te halen zijn.
Onkruid bestrijden is balanceren tussen milieu, kosten en verwachtingen over het beeld van de straat.
Vanuit de evaluatie aan het eind van het groeiseizoen (oktober/november) zullen leerpunten worden geformuleerd.
Kleine aanpassingen worden direct doorgevoerd.
Voor grotere aanpassingen worden in de kadernota 2018 voorstellen geformuleerd, zodat integraal de belangen in beeld worden gebracht.
In combinatie met de onkruidbestrijding wordt bijvoorbeeld ook de werkwijze van het maaibeleid (voor gazons en ook het slotenbestek/riet)tegen het licht gehouden.
Onderhoud-Straatgroen-1
Onderhoud-Straatgroen-2
Onderhoud-Straatgroen-3
Onderhoud-Straatgroen-4
Onderhoud-Straatgroen-5
Onderhoud-Straatgroen-6
Onderhoud-Straatgroen-7
Onderhoud-Straatgroen-8
Onderhoud-Straatgroen-9
Onderhoud-Straatgroen-10
ABT lichtgrijs
U bevindt zich in
home

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 15908 bytes,
Pagina gemaakt in 0.201 seconden,
Laatste aanpassing: 01 January 1970 01:00:00,
Ron's Webber versie 180117a