logo
Eerste reeks antwoorden DSV
Datum beantwoording 8 september 2020

Algemeen

College werkt conform raadsbesluiten.
Zoals de gemeenteraad mag verwachten van het college, vormen door de gemeenteraad genomen besluiten het kader voor de uitvoering van die besluiten.
Dit is ook van toepassing op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en in onderhavige situatie op de grondverkoop van een bedrijfskavel aan DSV.
De raadsbesluiten die onder andere het kader vormen voor deze grondverkoop zijn:
Wanneer het college of een externe partij af wil wijken van een raadsbesluit dan zal dit wederom voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad.
De transactie met DSV wijkt niet af van verkopen van bedrijfsgrond aan Antwoord van college/ andere bedrijven.
Namelijk de levering van een bouwrijp kavel tegen de burgemeester indien schriftelijk door de raad vastgestelde grondprijs.
Met name de laatste jaren is door de gemeente extra ingezet op het aantrekken van bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid en spin off.
Dat willen we graag zo voortzetten.
Het is uiteraard een bevoegdheid van de raad om kritische vragen te stellen aan het college.
Echter negatieve beeldvorming, al dan niet bewust in de wereld geholpen door de wijze van vragen stellen, kan leiden tot negatieve effecten op het vestigingsklimaat.
Verder straalt het negatief af op het ondernemersklimaat van Tholen waar nu een bedrijf rechtstreeks onderdeel van politieke discussie dreigt te worden.
Beantwoording vragen:
 1. Jaarlijks worden door de gemeenteraad de grondprijzen vastgesteld, dit is een exclusieve kader stellende bevoegdheid van de gemeenteraad.
  In de 2 e alinea van het raadsvoorstel is opgenomen dat het een belangrijke doelstelling is om bij het grondprijzenbeleid marktconform te opereren.
  In die afweging bekijkt het college, onder andere, wat de ons omringende gemeenten met hun grondprijzenbeleid doen.
  Verder zijn economische ontwikkelingen ten aanzien van de woningmarkt en het bedrijfsleven van belang.
  Het college is gehouden bij verkopen niet af te wijken van de door de gemeenteraad vastgestelde grondprijzen.
  Het betreffende bedrijfskavel is dan ook conform de vastgestelde grondprijs verkocht.
  Met het oog op voornoemde raadsbesluiten delen wij de vaststelling van het ABT in het geheel niet, zijnde dat in deze situatie door het college een “dramatisch beroerde transactie” is gesloten.
  Specifiek voor het vestigen van grootschalige logistiek is ook nader onderzoek gedaan (zie ook de beantwoording bij vraag 2).
  Tevens heeft onze ambtelijke organisatie op diverse vakgebieden gedurende het jaar contacten met verschillenden gemeenten.
  De grondprijzen zijn in 2018 en 2019 vastgesteld in de raadsvergadering van december voor het daaropvolgende jaar.
  Tevens zijn wij voornemens het grondbeleid te actualiseren en zoals gebruikelijk een voorstel m.b.t. grondprijzen aan de raad voor te leggen.
 2. Ten aanzien van het bestemmingsplan Welgelegen III waarin specifiek is vastgelegd dat dit bestemmingsplan uitsluitend ruimte biedt aan grootschalige logistiek is middels rapportages van Arcus plus en Stec de marktvraag en het actuele aanbod geanalyseerd (zie bijlagen I en II bij de toelichting van het bestemmingsplan).
  Daarbij zijn verschillende aspecten bij betrokken zoals o.a. de locatie(omvang) en bereikbaarheid.
  Ook wordt jaarlijks de grondexploitatieberekening ter actualisatie voorgelegd aan de gemeenteraad.
 3. U concludeert op basis van eigen onderzoek en oordelen van landelijke vastgoed experts dat een veel hogere grondprijs haalbaar geweest zou zijn.
  Vanzelfsprekend oriënteert ook het college zich breed alvorens een raadsvoorstel m.b.t. vaststelling grondprijzen aan de gemeenteraad voor te leggen.
  Informeren bij andere gemeenten naar grondprijzen maakt daar onderdeel vanuit.
  Echter zijn locaties en de aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving van een locatie niet altijd vergelijkbaar (bijvoorbeeld nabijheid havenfaciliteiten/ wel of niet noodzaak om te heien).
  Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de thoolse grondprijs voor bedrijventerrein marktconform is.
  Dit wordt overigens bevestigd door Rewin en Impuls Zeeland.
  Ook de redenering en zienswijze van de fractie van ABT met betrekking tot ongeoorloofde staatsteun delen wij niet.
  Op basis van uitgevoerde onderzoeken en vastgesteld beleid met betrekking tot het bestemmingsplan, grondprijzen en grondexploitatie is de aangehaalde situatie niet aan de orde.
  Er is geen sprake van een transactie die leidt tot oneerlijke concurrentie of ongelijke behandeling van kopers.
  Voor verkoop van bedrijfskavels wordt in opdracht van de verkoper/gemeente geen taxatierapport opgesteld.
  Gezien het hiervoor genoemde heeft het college geen toestemming gevraagd aan de Europese Commissie in het kader van deze transactie.
  Zie ook de beantwoording op vraag 1 en 2.
 4. Omdat de transactie inzake grondverkoop aan DSV een grote financiële impact heeft hebben wij ons bij laten staan door deskundige op het gebied van deze transactie.
  In deze zaak hebben wij Pels Rijcken advocaten en notarissen ingeschakeld (www.pelsrijcken.nl).
  Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland.
  Tot de partners behoort ook de landsadvocaat.
  Gezien het hiervoor genoemde (incl. de beantwoording op vraag 1 t/m 3) zijn wij niet voornemens om gebruik te maken van het recht om terug te vorderen.DSV is vanaf het eerste gesprek duidelijk en transparant geweest over hun bedrijfsvoering en bedoeling (sale en leaseback).
  Om speculatie met bouwgrond te voorkomen is in de koopovereenkomst een bouwplicht opgenomen en geen anti-speculatiebeding.
  Anders dan het ABT stelt is er geen anti- speculatiebeding geschrapt.
  De stelling die ABT inneemt in deze is onwaar!
 5. Gezien het feit dat de verkoop van bedrijfsgrond conform door de gemeenteraad vastgesteld beleid (o.a. bestemmingsplan en grondprijzen) heeft plaatsgevonden was er geen enkele aanleiding om te spreken over enige vorm van ongeoorloofde staatssteun.
  Hier is om voorgaande reden ook geen correspondentie over gevoerd.
  Zie ook de beantwoording op vraag 1, 2 en 4.
ABT lichtgrijs
DSV
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start Eerste reeks vragen DSV Eerste reeks antwoorden DSV Tweede reeks vragen DSV Tweede reeks antwoorden DSV BestandenEerste reeks vragen DSV.pdf 20.0013 Eerste reeks antwoorden DSV.pdf Tweede reeks vragen DSV.pdf 20.0014 tweede reeks antwoorden DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
46390 µsec.
08 okt 2020
08 okt 2020
14070 bytes