logo
210311-Borging van zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen

Motie
Datum vergadering: 11 maart 2021
Agendapunt: Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Borging continuïteit en kwaliteit van zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen.
Ingediend door: Fracties van de PvdA/GL, CDA, SGP, CU, VVD, ABT, SP en PVV

De gemeenteraad van Tholen, in vergadering bijeen op 11 maart 2021

Kennisgenomen hebbende van de inhoud van:

Constaterende dat:

Is van mening dat:

 1. Spreekt uit dat:
  1. Hij teleurgesteld is over het resultaat van de inspanning van de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland om de ontstane situatie op te lossen;
  2. Hij zich medeverantwoordelijk voelt om de ontstane situatie op te lossen en daarin het college en de Bestuurscommissie wil ondersteunen door middel van deze motie;

 2. Verzoekt het college de volgende oproepen neer te leggen bij de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland:
  1. Om in eigen kring te bezien welke competenties aanwezig en benodigd zijn om de opgave waar zij nu voor staat zo spoedig mogelijk en kwalitatief goed af te ronden;
  2. Zich daarbij, naast het adequaat inzetten van de binnen de commissie aanwezige competenties, in dit proces, daar waar nodig, te laten bijstaan door inhoudelijk deskundigen;
  3. In dit proces verder nauw samen te werken met betrokken ministeries, inspecties en de Jeugdautoriteit;
  4. Naast het uitwerken van het terugvalscenario parallel te werken aan een vangnetscenario, opdat in het geval het terugvalscenario niet slaagt een alternatief voorhanden is;
  5. De gemeenteraden tussentijds periodiek te informeren over de aanpak en voortgang van het proces en de daaraan verbonden kosten;
  6. Te bevorderen dat de Bestuurscommissie samen met Intervence op korte termijn overgaan tot het communiceren naar de doelgroep(en), en zo nodig te overwegen deze communicatie noodgedwongen in eigen hand te nemen;
  7. Vanwege het belang van voortgang van de pilot 'Vaart in Veiligheid' gezocht wordt naar mogelijkheden deze pilot in de nabije toekomst een vervolg te geven;

 3. Verzoekt het college de navolgende oproepen neer te leggen bij de Rijksoverheid:
  1. De Bestuurscommissie en de Zeeuwse gemeenten financieel en inhoudelijk steun te bieden in dit proces, alsmede te delen in de financiële consequenties van de afwijzing van het plan van aanpak;
  2. De structurele tekorten waarmee de gemeenten zich in de bekostiging van de Jeugdzorg geconfronteerd zien, op te lossen.

 4. Verzoekt het college:
  een afschrift van deze motie te sturen naar de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Minister van VWS en de Minister van Rechtsbescherming

En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening:
Fractie van de PvdA/GL ......
Fractie van het CDA .........
Fractie van de SGP ...........
Fractie van de CU ......
Fractie van de VVD ......
Fractie van het ABT .......
Fractie van de SP ........
Fractie van de PVV .....
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2021
Hoger Menu Start 21.0008 Website(s) Gemeente 210310-Testlocatie Corona 210311-Borging van zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen 210329 RvO DSV

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
15808 µsec.
11 mrt 2021
11 mrt 2021
14656 bytes