logo
210310-Testlocatie Corona

Melding stellen van vraag in vragenuur in de raad
(art. 41 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Datum ontvangst raadsgriffie 10 maart 2021
Datum Raadsvergadering 11 maart 2021
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
Voorzitter en griffier van de raad
Naam steller vraag Han van ‘t Hof – fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Een paar vragen voorzitter,
  1. is het College bereid om hier een voortrekkersrol in te spelen?
  2. 2-is het College bereid om bij initiatieven vanuit de Gemeenschap dit te ondersteunen?
  3. 3-kan het College indien het niet bereid is hieraan mee te werken
    motiveren waarom??
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Er zijn in Nederland op diverse plaatsen activiteiten waar onderzoek plaatsvind naar de gevolgen van deze actieviteiten op het aantal coronabesmettingen.
We weten allemaal dat veel inwoners zitten te snakken naar meer sociaal contact in combinatie met een activiteit, met name de jeugd heeft hier behoefte aan.
ABT ziet hierin mogelijkheden om bijvoorbeeld in de Wellevaete, in samenwerking met het verenigingsleven, een testlocatie in te richten en zo te onderzoeken hoe groot de risico's zijn.
Het is mogelijk om meerdere bubbels in te richten zodat duidelijk is wat de veilige opties zijn.
Dit kan wat ABT betreft alleen plaatsvinden als alle geldende regels in acht worden genomen.
Bij goede resultaten ziet ABT dit als een kans om meer ruimte te bieden aan het sociale leven binnen onze Gemeenschap.

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2021
Hoger Menu Start 21.0008 Website(s) Gemeente 210310-Testlocatie Corona 210311-Borging van zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen 210329 RvO DSV

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
29029 µsec.
11 mrt 2021
11 mrt 2021
9045 bytes