logo
21.0008 Website(s) Gemeente

Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl
Nummer 21.0008
Datum ontvangst raadsgriffie 31 mrt 2021
Datum 30 mrt 2021
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
ABT vraagt het volgende:
 1. Waarom staat er geen toegankelijkheidsverklaring op de website van de gemeente?
  Op 23 september 2020 is een soortgelijke vraag ook gesteld door de CU, maar er is geen actie op ondernomen, terwijl het invullen een paar minuten werk is.
 2. Op de IBABS website voor de gemeente Tholen, is de toegankelijkheidsverklaring ook niet opgenomen, wat is hiervan de reden?
 3. Wat gaat het college doen, om de gemeenschappelijke-regelingen aan de eis v.w.b. de toegankelijkheidsverklaring te laten voldoen?
 4. Gaat het college iets doen, om te voorkomen dat er hele websites worden gekopieerd?
 5. Wat gaat het college doen, om te zorgen dat de website van de regio West-Brabant aan de pas-toe-of-leg-uit eis gaat voldoen?
 6. Gaat het college in contact treden met de Regio West-Brabant, om te zorgen dat de pas-toe-of-leg-uit v.w.b. het leg-uit gedeelte in het jaarverslag wordt opgenomen?
Toelichting
(indien nodig)
Geachte;
Voor iedere overheids website is een toegankelijkheidsverklaring verplicht, hierin moet de stand van zaken v.w.b. de toegankelijkheid worden beschreven.
Ook moet hierin worden aangegeven wat er nog te doen is om e.e.a. te verbeteren en op welke termijn dit gepland is.
Het ministerie BiZa zegt letterlijk:

Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren.
En om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn.
Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Het is dus niet een vrijblijvend iets, maar een wettelijke verplichting!

Een website van een gemeenschappelijke regeling is ook een overheids website, omdat alle deelnemers tot een overheid behoren.
Een kleine inventarisatie leert ons het volgende:
Website gemeente Tholen: Geen toegankelijkheids verklaring.
Websites van OLAZ, De Betho, De Zeeuwse Muziekschool, ICTWBW, Regeling Regio West-Brabant en SWVO voldoen niet aan de verplichting.
Alleen de websites van SaBeWa, GGD, RUD en VRZ voldoen aan de wettelijke eis.

Wanneer op een overheids-website geen vermelding staat betreffende auteursrechten, dan mag alles op deze website gekopieerd en hergebruikt worden, zonder enige beperking.
Dit is geregeld in de auteurswet art. 15b.
Op de websites van OLAZ, SaBeWa, De Betho, De Zeeuwse Muziekschool, GGD, ICTWBW, Regeling Regio West-Brabant, RUD, SWVO en de VRZ, kon ABT geen vermelding van auteursrecht vinden, deze mogen dus volledig gekopieerd worden, hergebruikt worden, enz.
Het mogelijk gebruik van het copyright-teken © heeft nog nooit een juridische betekenis gehad.

Dit lijkt ABT een onwenselijke situatie, er moeten minimaal auteursrechten op beeld materiaal zijn, zodat het logo beschermd is, en een andere website niet de indruk kan wekken van een overheid te zijn.
In deze tijd, waarin veel er oplichting en misbruik op internet plaatsvind, lijkt het ABT een goed idee om hier regels voor op te stellen.

De website van Regio West-Brabant voldoet daarnaast ook niet aan de verplichte pas-toe-of-leg-uit regeling voor het gebruik van OpenStandaarden.
Bedenkt dat deze afwijking met omschrijving en reden in het jaarverslag moet worden opgenomen!

Linken naar de gemeenschappelijke-regelingen:
 1. https://www.olazzeeland.nl/

 2. https://www.sabewazeeland.nl

 3. https://www.debetho.nl/

 4. https://muziekschoolzeeland.nl/

 5. https://www.ggdzeeland.nl/

 6. https://www.ictwbw.nl/

 7. https://www.west-brabant.eu/

 8. http://www.rud-zeeland.nl/

 9. https://www.swvo.nl/

 10. https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/


Enige linken naar informatieve websites:

 1. https://www.noraonline.nl/wiki/Lijst_Open_Standaarden_voor_Pas_Toe_of_Leg_Uit

 2. https://www.ictrecht.nl/blog/moet-je-je-copyrightstatements-aanpassen-aan-het-nieuwe-jaar

 3. https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/kantoorbestandsformaten

 4. https://www.digitoegankelijk.nl/toegankelijkheidsverklaring/over-de-verklaring

 5. https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht

 6. https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/digitale-toegankelijkheid

 7. https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/geluid-en-video

 8. https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/open-data/

 9. https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/wet-hergebruik-overheidsinformatie

 10. https://www.w3c.nl/
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *

 1. Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht.
  In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen volgens WCAG2AA.
  Hierover moet vanaf 23 september 2020 en voor mobiele applicaties vanaf 23 juni 2021 verantwoording worden afgelegd in een Toegankelijkheidsverklaring.

  De gemeentelijke website voldeed geruime tijd voor 100% aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.
  Inmiddels zijn er in de loop der tijd veranderingen aangebracht in het kader van de digitale dienstverlening waardoor dit niet meer volledig zo is.
  Het toegankelijkheidsrapport van Stichting Accessibility van mei 2020 laat
  zien aan welke onderdelen aandacht moet worden besteed.

  De gemeentelijke website wordt inmiddels gemigreerd.
  De verwachte oplevering is Q2/Q3.
  De toegankelijkheidseis WCAG2.1AA is onderdeel van de migratieovereenkomst met Opengemeenten.
  Tijdens of na de oplevering kan er vervolgens een nieuwe meting worden uitgevoerd waarover een toegankelijkheidsverklaring kan worden opgesteld.
  Deze werkwijze is afgestemd met de toezichthouder Logius.
 2. IBabs is een website die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en wordt beheerd door de griffie.
 3. Overheidsinstanties zijn verplicht om voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren.
  In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.
  Voor de websites waarvoor de gemeente (mede) verantwoordelijk is, is een register opgesteld.
  Sommige website van gemeenschappelijke regelingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zoals bijvoorbeeld SaBeWa omdat het hier een gedelegeerde organisatie is.
  SaBeWa dient daarom zelf een verklaring af te geven.
  Het college spreekt de bereidheid uit binnen de Algemeen besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen aandacht te vragen voor dit thema.
 4. Net als de Rijksoverheid hanteert de gemeente de Creative Commons zero verklaring (CCO).
  Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is.
  Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is de CCO-verklaring niet van toepassing.
  Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan.
  Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker - indien vermeld - verplicht.
  Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat gemeente Tholen zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.
 5. Wanneer u het heeft over de pas-toe-of-leg-uit eis, dan betreft dit de verplichte Open Standaarden waaronder WCAG 2.1.
  Het college zal deze vraag stellen aan ICT West Brabant West.
 6. Wanneer ICT West Brabant West een verklaring Digitoegankelijk publiceert dan is de status en eventuele planning tot een volledig toegankelijke website voldoende.
Datum beantwoording 13 april 2021
Ingeleverd bij de griffie 14 april 2021

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering

ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2021
Hoger Menu Start 21.0008 Website(s) Gemeente 210310-Testlocatie Corona 210311-Borging van zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen 210329 RvO DSV

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
551 µsec.
Onbekend
Onbekend
19968 bytes