logo
Probleem Zwembad de Spetter


Voorzitter, Allereerst meld ik u dat ik mede namens alle oppositiepartijen deze bijdrage mag uitspreken.
Ten tweede Vz; onzes inziens is de geheimhouding, uitgezonderd m.b.t. de twee rapporten incorrect opgelegd waarmee alle 200 documenten openbaar behandeld zouden kunnen worden.
In dezen Vz zullen wij de stap naar de rechter niet schuwen om ons gelijk hierin aan te tonen.

Vz, Een kat in ’t nauw, maakt rare sprongen; een college in ’t nauw, legt geheimhouding op.
Zodoende verhindert zij dat de raad haar controlerende rol naar behoren kan uitoefenen en er in het openbaar rekenschap afgelegd kan worden.
Toch zijn wij van mening dat er in het openbaar verantwoording afgelegd moet worden.
De bestudeerde documenten geven daartoe alle aanleiding.
Dat betekent Vz, dat we in zullen gaan op de procesgang en met name de belangrijke beslismomenten.
Dit al zonder dat wij de aan ons opgelegde geheimhouding schenden.

In deze bijdrage zal ik ingaan op een viertal punten:
  1. de keuze van de aannemer en sponsoring door een derde partij,
  2. de keuze om chloorbriketten te gaan gebruiken,
  3. het moment waarop de toezichthouder – de provincie Zeeland, c.q. de RUD – ingegrepen heeft, en:
  4. als klap op de vuurpijl het ontijdig, onvolledig en onjuist informeren van de raad.
    Wat ons betreft Vz, een politieke doodzonde.

Allereerst een aantal vragen mbt de keuze van de aannemer, of beter gezegd überhaupt het aanbestedingstraject.
Hoeveel partijen hebben zich ingeschreven Vz?
Op basis waarvan is er geselecteerd?
Zijn er partijen geweigerd van deelname en zo ja op welke gronden?
Wat was de gemiddelde prijs waarvoor aanbesteed is en hoeveel goedkoper was de gekozen aannemer?
Deze vragen Vz omdat wij namelijk menen dat de aanbesteding te mooi was, om waar te zijn en geen enkel document gezien hebben wat de gemaakte keuzes rechtvaardigt.
Zonder in te gaan op de inhoud van de documenten Vz, kan ik wel zeggen dat er stukken bestaan op basis waarvan er bij uw college ook gerede twijfels hadden moeten ontstaan.
Maar had het college deze twijfels ook?
Of was er later in het proces, een moment waarop u deze twijfels kreeg?
Heeft u op enig moment overwogen om de stekker eruit te trekken en opnieuw aan te besteden?
En zo ja, waarom persisteerde u dan toch in deze aannemer?
Ook de brief van JK Bouwconsult aan de gemeente Tholen wekte verbazing.
In deze brief van 2 oktober 2015 stelt JK Bouwconsult om de renovatie te sponsoren middels deelname aan de ontwerpvergaderingen.
Vervolgens worden de uren opgeteld wat uiteindelijk in een aanzienlijke gesponsorde som zal resulteren.
Opmerkelijk is dat JK al deel uitmaakte van de zwembadraad (comité) en de vrijwilligersuren vervolgens omzet in een gesponsorde som.
Wij vinden dit een kwalijke zaak, immers vrijwilligerswerk kan nooit leiden tot enige vorm van het in kosten brengen, ook al wordt dit verrekend middels een zogenaamde sponsoring.
Opmerkelijk is dat opdrachtgever (de gemeente) dit blijkbaar geaccepteerd heeft.
Wij willen dan ook graag van het college weten wat zij van deze constructie vinden.

Dan de chloorbriketten Vz.
Hoe is dit besluit tot stand gekomen?
Wie heeft voorgesteld om in plaats van met vloeibaar chloor, juist voor chloorbriketten te kiezen?
Had de aannemer überhaupt ervaring met chloorbriketten, omdat het oorspronkelijk de bedoeling was om met vloeibaar chloor te werken?
Hoe heeft de aannemer op deze wijziging gereageerd?
Hoeveel tegenstand is er geweest jegens dit besluit en hoe heeft uw college dit afgehandeld, oftewel: gelet op alle voors en tegens, op basis waarvan heeft u uiteindelijk gekozen voor chloorbriketten?
Deze vraag Vz omdat uit een ontvangen e-mail van afgelopen zaterdag blijkt dat dit als een “hot issue” is benoemd en op de agenda van overleg is gezet.
Dit omdat dat briketten niet alleen duurder zijn maar er ook meer manuren noodzakelijk bleken waardoor de exploitatie negatief werd beïnvloed en er concessies gedaan moesten worden aan het PvE.
Kunt u ons vertellen of dit systeem beproefd was voor buitenbaden, of is de Spetter gebruikt om te experimenten?

Ten derde Vz.
Omstreeks juni 2019 is het zwembad enkele malen gesloten op last van de provincie Zeeland.
Uitvoerder van dit alles was de RUD Zeeland.
Kan uw college aangeven op grond waarvan het zwembad gesloten is?
En dan bedoel ik niet de troebelheid, maar de oorzaak van die troebelheid.
Kunt u aangeven welke oorzaak van de troebelheid aangewezen is door de toezichthouder en met welke beheersmaatregelen zij u belastte?
Kunt u ook aangeven waarom u toen geen beheersmaatregelen heeft genomen en zodoende onze inwoners onnodig lang heeft blootgesteld aan mogelijk gevaar?
In hoeverre voldoet het zwembad aan de eisen m.b.t.
de waterkwaliteit en dan met name de filtratie van het water?
Is de toezichthouder op de hoogte van de 50% filtratie en de gevolgen daarvan op de vuilconcentratie en heeft zij ingestemd met de situatie op basis van volledige informatie?
Kunnen wij de instemming van de toezichthouder tegemoet zien?
Maar ook: kan het college aangeven of bezoekers en of medewerkers geen onaanvaardbaar risico hebben gelopen t.g.v.
de wijze waarop gewerkt is met chloorbriketten en zwavelzuur?
En kan het college dit onderbouwen met een verklaring van een ter zake veiligheidskundige?

Gevolg van het ingrijpen door de toezichthouder is dat uw college diverse onderzoeken heeft laten uitvoeren.
Wij duiden dit als puur vermijdingsgedrag; als zoeken naar redenen om de raad níet te hoeven informeren.
Immers wordt het water volop onderzocht naar de oorzaak dan hoeft de raad nog niet volledig geïnformeerd te worden omdat er nog onderzoek plaats vindt en er dus volstaan kan worden met de mededeling dat er onderzoek plaats vindt.
Wij beschouwen dit Vz als een puur ontwijkende move, want die rapporten waren nergens voor nodig.
Die hebben namelijk niets anders opgeleverd dan datgene dat u in juni 2019 reeds wist.
EN waarvan u de raad TOEN op de hoogte had moeten stellen!
Waarom heeft uw college dit nagelaten?
Wat was er zó belangrijk dat de raad op het verkeerde been gezet moest worden?
Was het uw eigen belang; het willen verdoezelen van verkeerde beslissingen die genomen zijn?!

Tot slot de klap op de vuurpijl voorzitter.
Du moment dát de raad dan eindelijk geïnformeerd werd, was dit ontijdig en onvolledig.
Het was in ieder geval niet het gebrek aan vragen van de raad.
Diverse fracties hebben meermaals gevraagd naar de kosten die de problematiek met zich mee zouden brengen.
“Geen idee, dat wordt uitgezocht” was telkens weer het antwoord.
Na veelvuldig aandringen werd dit een “het zal een redelijk bedrag zijn, niet een paar duizend” en daar moest de raad het mee doen.
Wat blijkt voorzitter, intern waren alle cijfers bekend en op nadrukkelijk verzoek van UW COLLEGE, is dit NIET met de raad gedeeld.
SCHANDELIJK!
Voorzitter.
Ik hoef u niet te vertellen dat dit de grootst mogelijk politieke doodzonde is die er bestaat; er zijn bewindslieden voor minder gesneuveld.
Wij geven uw college nu graag de tijd om onze vragen uitgebreid te beantwoorden en uzelf te bezinnen op welke consequenties dit moet hebben.
Mochten wij de consequenties te mager vinden en uw college, geen aanleiding ziet om verantwoordelijkheid te nemen, zullen wij de vertrouwensvraag middels een motie van wantrouwen op tafel leggen.
Maar graag eerst antwoorden Vz, om uw college de gelegenheid te geven rekenschap af te laten leggen in het openbaar.
Zo hoort het in een democratie.

Tot zover in eerste termijn voorzitter, namens de PVV, het ABT, CDA, SP en PvdA/GL.

Dank u wel.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
519 µsec.
Onbekend
Onbekend
15307 bytes