logo
20.0027 DSV-5


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 20.0027
Datum ontvangst raadsgriffie 07-10-2020
Datum 06-10-2020
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Waarom heeft u nagelaten om vooraf conform de voorschriften en regelgeving een onafhankelijk taxatierapport te laten samenstellen?!
 2. Kunt u alsnog een reactie geven op onze stelling, dat op het moment suprême nergens in Zuid-West-Nederland een dergelijk groot kavel beschikbaar was?!
 3. Was het college niet bekend met die cash cow constructie en werd niet vermoed, dat DSV een reden had om de gebruikelijke toestemming voor doorverkoop uit het koopcontract te schrappen.
 4. Ben u het eens met de conclusie, dat DSV met de verkoop fors heeft gespeculeerd en feitelijk in strijd handelde met de grondslag van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid om speculatie van gronden te voorkomen middels een vereiste toestemming van het college?!
 5. Was het college niet bekend met die cash-cow constructie in de vastgoedwereld en waarom werd op zijn minst niet overwogen om een bescheiden stukje van de winst te vragen zoals de IJsbaanvereniging in Sint-Annaland dat wel afdwong??!
 6. Was het college niet bekend met de EU regel, dat marktconformiteit door de gemeente moet worden aangetoond met een vooraf samengesteld (onafhankelijk) taxatierapport?!
 7. Nu dat rapport niet is gevraagd – zie ook de verklaring van de advocaat van Pels en Rijcken – wordt niet voldaan aan de EU regels m.b.t. ongeoorloofde staatssteun.
  Wilt u daar nu eens eindelijk een expliciet een antwoord op geven?!
 8. Als u het niet eens bent met onze conclusie zoals hierboven omschreven kunt u dan – bij gebreke van een vooraf samengesteld onafhankelijk taxatierapport - motiveren waarom er geen sprake is van mogelijk ongeoorloofde staatsteun?!
 9. De Vereniging van Nederlandse gemeenten vraagt bij herhaling aandacht voor de complexe materie als ongeoorloofde staatsteun is (Zie inleiding handreiking Europa proof).
  Het zou van zorgvuldigheid hebben getuigd als de gemeente vooraf daarover een extern en onafhankelijk advies had ingewonnen.
  Daarom de vraag of die actie is gepleegd en of in een bevestigend geval dat rapport kan worden overgelegd?!
 10. Beseft het college, dat met de snelle verkoop van het vastgoed en niet te vergeten de opbrengst van € 100 mio aan de Koreaanse groep de beoordeling van ongeoorloofde staatssteun alleen maar duidelijker en simpeler wordt.
  Zie in dit verband de jurisprudentie over de toepassing van residuele waarden berekeningen.
 11. Kan het college een door de (RA) accountant goedgekeurde de-minimisverklaring van DSV overleggen – samengesteld vóór het aangaan van de transactie - die laat zien welke deminimissteun in de drie voorafgaande belastingjaren door DSV is ontvangen.
  Die verklaring had het college immers nodig om in 2019 ongeoorloofde staatssteun te kunnen beoordelen, c.q.
  een melding bij de Europese Commissie nader te onderzoeken.
  Zeker nu het college zelf aangeeft dat aan de de-mininisregel wordt voldaan is een dergelijke verklaring van DSV noodzakelijk.
  Uiteraard met inachtneming van artikel 2, lid 2 van de de-minimisverordening!
 12. Wilt u die accountantsverklaring overleggen?!
 13. Kunt u ook de relevante e-mailwisselingen overleggen, waaruit een en ander blijkt.
 14. Wat is de reactie van het college ten aanzien van onze bovenstaande response.
  Hoe gaat u dit uitleggen naar andere Thoolse bedrijven die in het verleden op een heel andere wijze zijn benadeeld en ongunstiger zijn behandeld.
 15. Wij verwachten niet, dat het college uit overwegingen van werkgelegenheid het onderste uit de kan haalt (een super commerciële opstelling hoeft ook weer niet), maar waarom is uit een oogpunt van gelijke behandeling en het voorkomen van bevoordeling van één bedrijf, op deze wijze geacteerd.
  Voor DSV heeft het college gewoon geen fair tarief toegepast.
  Het college had op zijn minst een rentevergoeding tussen 4 en 8 procent kunnen vragen.
  Uitgaande van 4% - 8 % had dit tot een inkomstenpost kunnen leiden van € 5,2 ton oplopend naar € 1 mio.
  Als was uitgegaan van een courante (marktconforme) grondprijs had de rentevergoeding een kleine € 1 mio kunnen bedragen bij 4% en bij 8% (tarief EU) bijna € 2 mio.
 16. Erkent het college, dat ongeoorloofde staatsteun in het kadert van de-minisverordening zich niet beperkt tot één onderdeel, t.w.
  een rentevergoeding of een lage grondprijs, maar dat ook de andere aspecten zoals aangegeven in de oranje tabel moeten worden gekwantificeerd, gecumuleerd en bij elkaar moeten worden opgeteld en dat dit het bedrag van € 200.000 met ettelijke tientallen miljoenen te boven gaat?!
 17. Erkent het college, dat hij op basis van de EU-regels en jurisprudentie een hoog rentetarief had moeten rekenen gezien bijvoorbeeld de rente voor erfpacht die Tholen voor bedrijven toepast ad 4% of de provincie ad 7% of de EU ad 8% of de wettelijke rente van 8% conform de Nederlandse wetgeving?!
 18. Waarom heeft het college überhaupt geen rentevergoeding gevraagd?!
 19. Waarom heeft de gemeente in het financiële belang van haar financiële positie niet aangestuurd op hogere rentebaten, de risico’s waren met een 50% concerngarantie toch al groot (zie onze eerdere analyse);
  1. Erkent het college dat naast de lage rente en de andere opgesomde voordelen (zie de oranje tabel) er sprake is van ettelijke tientallen miljoenen euro’s aan verstrekte (onrechtmatige) inanciële steun!
  2. Waarom heeft het college de boeterente zo (drastisch) verlaagd, wetend dat dit precedenten schept voor andere kopers en toch ook bekend met het gegeven – nemen wij aan – dat in juridische zin altijd een beroep kan worden gedaan op het matigingsrecht, waarbij een onafhankelijke rechter de zaak kan beoordelen?!
   Een objectiever systeem bestaat toch niet?!
 20. Wat was het verweer van DSV toen u – nemen wij aan – het juridisch middel van het matigingsrecht aanvoerde?!
 21. Erkent het college, dat het kwijtschelden of verlagen van boetes door de rechter in beginsel wordt beschouwd als een voordeel in de zin van de staatssteunregels?!
  Niet-nakomen van de verplichting van het koopcontract.
  Weliswaar is het volgende achterhaald door de feiten, maar opvallend is, dat in artikel 18.2 van de koopovereenkomst de boete wordt verlaagd naar 2%, maar daarnaast de opgelegde verplichting niet behoeft te worden nagekomen.
  Het is algemeen gebruikelijk, dat in geval van het niet-nakomen van de koopovereenkomst de koper ook de verplichting wordt opgelegd om de tekortkoming alsnog te herstellen.
  Op verbeurte van een boete van € 1000, voor elke dag dat de nalatigheid voortduurt.
  Dat laatste beding missen wij!
  Dit element raakt ook ongeoorloofde staatssteun.
 22. Waarom werd DSV wederom zo vriendelijk bejegend in afwijking van de gebruikelijke contracten die andere (Thoolse) bedrijven wel opgelegd krijgen.
  Ontbinding koopovereenkomst.
  Vooruitlopend op de levering van de grond werd DSV gegund om het terrein af te graven, c.q. op te hogen dan wel te bewerken.
  Hoewel ook dat hoogst ongebruikelijk is achten onze adviseurs het zeer opvallend, dat DSV een ander cadeautje werd toegespeeld.
  Mocht namelijk de koopovereenkomst alsnog worden ontbonden – zo lezen wij in artikel 18.3 - dan hoefde DSV alle verrichte werkzaamheden op het kavel van 150.000 m2 niet ongedaan te maken.
  Stelt u zich eens voor wat er gebeurd zou zijn als de koopovereenkomst inderdaad zou zijn ontbonden.
  In dat geval wordt de gemeente opgescheept met een terrein dat half afgegraven is en mogelijk deels volgestort met puin.
  Bij verkoop aan een opvolgende partij zou dat een conflict kunnen geven, omdat het de vraag is of dat passend zou zijn in het investeringsplan van de nieuwe koper en dan had de gemeente Tholen op haar kosten dus de uitgevoerde werkzaamheden ongedaan moeten maken.
  Een investering die zo maar ettelijke honderdduizenden euro’s had kunnen kosten.
  Wederom een voorbeeld van slecht management en een evidente bevoordeling van een bedrijf met het zoveelste voorbeeld van een onverantwoorde open eind constructie.
 23. Waarom was het college bereid om zo’n risico te lopen en werd afgezien van het gebruik om af te dwingen, dat de uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van DSV ongedaan zou worden gemaakt!
  Onroerend zaakbelasting Het heeft het college ook behaagd om over 2019 geen ozb en andere belastingen te heffen, terwijl ze die bevoegdheid wel heeft.
  Het college verdedigt zich met de stelling, dat het niet ongebruikelijk is om de lasten per begin van het kalenderjaar over te laten gaan op de nieuwe eigenaar.
  Ja, de nieuwe eigenaar lacht nu hartelijk in zijn vuistje, namelijk de Koreaanse groep naast DSV, want we lezen nu dat het college al in een vroegtijdig stadium bekend was met de wens van DSV om het vastgoed door te verkopen zonder dat het gebruiksklaar was.
  Met dat voornemen had het college toch de kans moeten pakken (gezien de honderdduizenden euro’s OZB en de € 40 mio die DSV daardoor cashte) om in het financieel belang van de gemeente dat OZB bedrag binnen te halen.
  Ging er toen geen lampje branden bij het college of de ambtelijke staf?!
  Die handelwijze illustreert hoe slordig en laconiek het college is omgesprongen met de financiële belangen van de gemeente Tholen en haar respectieve inwoners.
  Onvoorstelbaar!!
  Een consultatie van de gemeenteraad had die politieke rugdekking ongetwijfeld gegeven.
 24. Het was toch een gemeentelijk financieel belang om juist een ozb belasting te heffen met een dergelijk groot gebouw in aanbouw.
  We misten daarmee opnieuw een aantal honderdduizenden euro’s.
  Waarom toonde het college niet de behoefte of noem het empathie om nog een financieel voordeel binnen te halen?!
  Dat was toch een legitieme vraag geweest?!
 25. Daarom de vraag of het college al die (zogenaamde!!) schriftelijk (ingewonnen) adviezen, mogelijke mailwisselingen van gemeenten en ontwikkelingsmaatschappijen wil overleggen als overtuigend bewijs, dat dit overleg wel heeft plaats gevonden.
  Eigenlijk een overbodige vraag, want wij weten blijkens de belrondes inmiddels beter en kennen bij voorbaat het antwoord al.
  Zekerheid rond concerngarantie.
  Het college zegt in zijn antwoord, dat volgens de adviseur Pels Rijcken de 50% concerngarantie voldoende zekerheid bood en daarom geen bankgarantie van DSV werd geëist.
  Wij willen er niet te veel woorden meer aan wijden, maar de gekozen vorm blijft naar onze vaste overtuiging zeer risicovol.
  Als uitzicht bestaat op een faillissement/insolventie (denk aan de aanzienlijk grotere bedrijven als DSV zoals Lehman Brothers, World com, General Motors, Chrysler enz.
  die onverwachts het loodje legden) dan was de gekozen constructie voor de Thoolse gemeenschap levensgevaarlijk en had dat afgedekt moeten worden met een (veilige) bankgarantie van een (systeem)bank!
  Je hoeft geen (top)jurist te zijn en het is geen rocket science om dat risico te onderkennen.
  Dit antwoord van het college achten wij daarom onbevredigend en getuigt opnieuw van onvoldoende expertise, c.q.
  wijsheid!
  Terugvallen op een advies is niet voldoende, het college dient haar eigen afweging te maken!
 26. Het college verschuilt zich achter het advies van Pels Rijcken, maar had toch haar eigen afweging moeten maken in het besef en de wetenschap dat elk groot concern kan omvallen.
  Waarom werd dan niet gekozen voor een veiliger middel?!
  Pels Rijcken (het eigen advocatenkantoor van de gemeente) over ongeoorloofde staatssteun.
  Eerder sprak het college uit, dat voor de verkoop van bedrijfskavels in opdracht van de gemeente geen taxatierapport (pleegt) te worden verstrekt, zo antwoordt het college en daarom is geen toestemming gevraagd aan de Europese Commissie.
  Een aardige bliksemafleider en het doet ons de wenkbrauwen opnieuw fronsen.
  Eerder hebben we met verwijzing naar de website en de Notion of Non State Aid aangegeven dat die plicht tot het vooraf vragen van een onafhankelijk taxatierapport uitdrukkelijk wel bestaat.
  Wellicht dat het volgende feit uw college wel kan overtuigen en waaruit blijkt, dat uw stellingname apert onjuist is.
  De ironie wil daarbij, dat advocaat Mr.
  Knook van hetzelfde advocatenkantoor Pels Rijcken en welk bureau de gemeente nu aanvoert als verdediging m.b.t.
  de concerngarantie, eind 2018 optrad voor de gemeente Alkmaar (Mr.
  Knook, is ook auteur Staatssteun, handboek voor de praktijk) in een zaak over ongeoorloofde staatssteun.
  Hij geldt overigens als dé specialist op het gebied van staatsteun.
  Mr.
  Knook van datzelfde Pels Rijcken, concludeert in paragraaf 4 o.a.
  in een zaak van Alkmaar waar staatsteun in het geding was (wij citeren); ”dat bij de aan- en verkoop van gronden minimaal de grond getaxeerd dient te worden alvorens partijen hierover overeenstemming bereiken”.
  Duidelijk is, dat de gemeente Tholen die EU regel heeft geschonden!
 27. Erkent het college nu op basis van het citaat van Pels Rijcken, dat verzuimd is om vooraf een onafhankelijk taxatierapport te laten vervaardigen en daarmee in strijd handelt met de EU regels.
 28. Vraag 29.
  Is het college bereid om op korte termijn een (openbaar) advies/analyse te vragen aan hetzelfde advocatenkantoor Pels Rijcken over de vraag of ongeoorloofde staatssteun in het geding is, mede onder overlegging van onze analyses, vragen, marktconformiteit enz.?!
 29. Is het college alsnog bereid om bij een bevestigende conclusie van Pels Rijcken de nodige juridische acties te plegen en aldus de miljoenen aan gemiste inkomsten op titel van ongeoorloofde staatssteun terug te vorderen (bevoordeling, geen marktconformiteit enz.)?!
  Ontsluiten DSV terrein.
  De ontsluiting vindt daarbij plaats vanuit de Conradweg en vervolgens moet de investeerder (DSV) zijn eigen wegen aanleggen.
  Echter blijkt de gemeente aansluitend op de Conradweg aan de noord- en westzijde een weg met sloten en bermen voor haar rekening te hebben aangelegd zonder die kosten verhaald te hebben op DSV.
  En dat terwijl volgens het bestemmingsplan die weg geen deel uitmaakt van het openbaar wegennetwerk van Welgelegen II en feitelijk die (private) weg geïntegreerd had moeten worden in de lay out van het terrein van DSV (lees de grond gekocht had moeten worden en aangelegd had moeten worden door DSV).
  Een toepassing die voor dergelijk grootschalige terreinen algemeen pleegt te worden toegepast.
  De noordelijke weg met bermen, sloten vanaf de Conradweg die door de gemeente is aangelegd en openbaarheid suggereert, maar volgens het bestemmingsplan door DSV gekocht had moeten worden, c.q.
  aangelegd had moeten worden.
  Grofweg een oppervlakte van ca. 15000 m2 a € 160, is € ca. € 2 mio aan gederfde inkomsten.
  Daarnaast was het logisch geweest – zie het bestemmingsplan – dat ook de aanlegkosten van de weg, riolering, de bermen, de openbare verlichting en de sloten door DSV zouden zijn betaald.
  Die kosten taxeren we op een slordige € 500.000 of meer.
  Los van het feit, dat deze weg, bermen en sloten decennialang door de gemeente moet worden onderhouden!
  Een gebruikelijke parktmanagement bijdrage had dit financiële gemis kunnen compenseren, maar ook dat werd nagelaten.
 30. Kan het college toelichten welk beleid aan dit totale ontsluitingsconcept ten grondslag ligt; Vraag 31.
  Volgens het bestemmingsplan maakt de ontsluiting en de weg deel uit van het kavel.
  Het was dus logisch geweest dat DSV die grond had gekocht.
  Waarom is dat niet toegepast?!
 31. De aanleg van de weg met riolering, sloten, bermen, openbare verlichting schatten we minimaal op € 500.000 of meer.
  Waarom zijn die kosten niet verhaald op DSV; Minor punt, namelijk de kosten van kadastrale uitzetting.
  In heel Nederland dient elke koper van grond de kosten van de kadastrale uitzetting, kadastrale verwerking en daaruit voortvloeiende kosten te betalen.
  Echter niet in de business case van DSV.
  In artikel 3.3 van de koopovereenkomst met DSV treffen we tot onze verassing, dat die kosten voor rekening van de verkoper, lees gemeente, komen.
 32. Waarom maakt het college een dergelijke uitzondering.
  Inritten naar het terrein van DSV.
  Wij kregen ambtelijk de mededeling, dat er twee toe/inritten door de gemeente zijn aangelegd en door de gemeente ook betaald.
  Dat gebeurt in vergelijkbare situaties altijd, zo besluit het antwoord.
  Allereerst merken wij op, dat het algemeen gangbaar is (op andere grootschalige terreinen) om slechts een inrit voor rekening van de gemeente/bedrijfsterreinbeheerder aan te leggen.
  Navraag bij enkele recente Thoolse bedrijven leerde, dat een extra oprit of een grotere oprit voor eigen rekening komt.
  In de casus van DSV tellen wij vijf inritten en geen twee zoals de gemeente aangeeft.
  Hoewel normaliter met 2 of 3 inritten had kunnen volstaan in vergelijking met dito grootschalige terreinen elders in de regio dringt zich de vraag op voor wiens rekening de inritten zijn aangelegd.
  Gebruikelijk is, dat maximaal één inrit door de gemeente, c.q.
  terreinexploitant wordt betaald en de overige inritten voor rekening komen van de investeerder.
  Het college reageert nu met te spreken over calamiteitsuitritten.
  Prima, maar het blijven uitritten.
 33. De kosten van de aanleg van (industriële) inritten zijn relatief hoog!
  Voor wiens rekening komt de aanleg van de overige 3 inritten.
  Omdat wij nog steeds niet de beschikking hebben gekregen – ondanks herhaalde vragen – over de afspraken over het bouwrijp maken met daarbij behorende mailwisselingen tasten we daarover in het duister.
  En wordt de schijn gewekt, dat ook hier weer cadeautjes zijn verstrekt.
 34. Nogmaals de vraag (al vier keer gevraagd!) wanneer we de beschikking krijgen over het document, waarin beschreven wordt wie, wat voor zijn rekening neemt bij de inrichting van het terrein, alle gevoerde mailwisselingen enz.
Toelichting
(indien nodig)
Eerst nog even een klein puntje van orde als u ons toestaat!
Inmiddels heeft u op een aantal vragen geantwoord.
Die antwoorden zijn voor ons teleurstellend en bevestigen het beeld, dat niet adequaat met deze grote transactie is omgesprongen.
Wij zullen in een later stadium op die verschillende antwoorden reageren.
Echter willen nu al aangeven, dat het voortdurend beroep van het college op de Structuurvisie niet echt veel vertrouwen geeft.
Onze adviseurs hebben proberen te achterhalen waar de gemeentelijke Structuurvisie te vinden is.
Dat stuk is nergens te vinden.
Niet op ruimtelijkeplannen.nl, niet op planviewer.nl en zelfs niet op de gemeentelijke website.
En dat stuk had wel (elektronisch) beschikbaar moeten zijn (zie artikel 1.1.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening).
Het enige wat zij constateerden is dat de discussie over de Structuurvisie Welgelegen zich achter gesloten deuren afspeelde en dat collega Kees Slager tevergeefs probeerde om de behandeling in de openbaarheid te laten plaats vinden.
Zelfs de vaststelling van die Structuurvisie vond enkele weken later door de gemeenteraad in volledige beslotenheid plaats.
Ter visie legging of bekendmaking was merkwaardigerwijs ook niet aan de orde.
De structuurvisie is vervolgens formeel als een geheim stuk bestempeld!
Op basis van artikel 2,lid 1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in een Structuurvisie worden aangegeven hoe burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van de Structuurvisie.
Er had derhalve een bepaalde vorm van inspraak moeten plaats vinden.
Die betrokkenheid, c.q.
inspraak heeft echter op geen enkele plaats gevonden!
In strijd met onze eigen inspraakverordening is voorts geen inspraak toegepast voor de vaststelling van die Structuurvisie (artikel 2,lid 2, luidend: “Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht””).
Een beroep op uitzonderingen in het derde lid van diezelfde inspraakverordening is bovendien ook niet aan de orde.
Het (voorlopig) oordeel van onze adviseurs is, dat de Structuurvisie niet rechtmatig tot stand is gekomen en dat dus een beroep op die Structuurvisie de facto geen hout snijdt.
Smeuïg of zo u wilt gewaagd is dat vervolgens belangrijke onderdelen van de Structuurvisie Welgelegen (toekomstige wegeninfrastructuur) als expliciete bijlagen aan een overeenkomst met DSV worden gehecht.
Die overeenkomst wordt met bijlagen geregistreerd in het openbare Kadaster.
En dat register is voor eenieder toegankelijk.
Daarmee is de geheimhouding automatisch opgeheven.
Bij gebreke van het complete dossier is er sprake van een voorlopig oordeel.
Tegelijkertijd achtten onze adviseurs het ontluisterend dat voor een zo’n belangrijk stuk in beslotenheid werd vergaderd en een normale, c.q.
gangbare inspraak niet van toepassing was.
Temeer, omdat van een vestiging van een voorkeursrecht of vastgoedtransacties toen niet aan de orde waren.
Onze adviseurs vermogen ook niet in te zien op welke gronden de geheimhouding is opgelegd.
Artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur biedt daarvoor geen mogelijkheid, ook artikel 10, lid 2 niet!
En nu wil het college zich op diezelfde Structuurvisie beroepen, een stuk dat geen juridische status heeft, geen inspraak heeft ondergaan en op een onrechtmatige wijze tot stand is gekomen..
Los daarvan, weten wij allemaal, dat een Structuurvisie slechts een stip aan de horizon is, het is niet bindend voor de burgers, is niet normatief en heeft een beperkte juridische waarde.
Bovendien is het is nog maar de vraag of de uitgangspunten van die visie over tien of twintig jaar bewaarheid worden.
Dat wilden wij in de marge en bij voorbaat even laten weten en zullen daar later terugkomen.
Dat gezegd hebbend, moeten wij “daarnaast” helaas vaststellen, dat u bij herhaling met de waarheid een loopje neemt om het nog een keer eufemistisch te zeggen.
Het neemt bijna vormen aan van een stoornis en een gedragsdeskundige zou mogelijk spreken over licht pathologische elementen.
Of in rond Hollands, voortdurende neigingen om de waarheid te verdoezelen en soms te verdraaien.
In dit dossier wordt op alle niveaus niet de waarheid gesproken.
Het college lapt bovendien de eigen regels van het bestemmingsplan aan zijn laars.
En schendt daarmee de integriteitsregels.
Waarom wil het college, nu buiten discussie staat dat er grove fouten zijn gemaakt met grote financiële gevolgen, dit hardnekkig blijven negeren.
Met de finesse van een toondove pianospeler tracht het college zijn fouten onder het vloerkleed te houden.
Grijp de kans geacht college om vanwege ongeoorloofde staatssteun tot een terugvordering te besluiten en daarvoor de geijkte procedure te starten.
Of moet het ABT in goed samenspel met de oppositie een dergelijke actie op eigener beweging beginnen?
En de zaak zelf aankaarten bij de Europese Commissie in Brussel?
Zo complex en moeilijk is dat overigens niet behalve dat het opnieuw veel tijd vraagt!
Het verweer van de verantwoordelijk wethouder zal natuurlijk zijn, dat hij een big fish als DSV niet wilde missen.
Goed voor de economische ontwikkeling in de regio, nadat Bergen op Zoom de gemeente Tholen informeerde toen de vestiging door de Sabic directie in tweede termijn dreigde te worden afgeblazen om het terrein van Sabic van 24 ha daarvoor in te zetten.
Inderdaad, een investering in Tholen van € 60 mio, 15 ha grondverkoop met een vooruitzicht van 200 of meer arbeidsplaatsen (ondanks de toenemende kritiek over de landschappelijk onaantrekkelijke logistieke dozen, het grote aantal buitenlandse migranten enz).
Daar schrijf je Thoolse geschiedenis mee en dat was nog nooit eerder vertoond (mede met dank aan Bergen op Zoom!!).
Tegelijkertijd moet het college wel alles in balans houden, niet concurrentievervalsend optreden en DSV niet bevoordelen boven andere bedrijven.
En vervolgens met de deurknop in de hand de onderhandelingspositie benutten in het (financiële) belang van haar inwoners en oh, oh die onderhandelingspositie was oh, oh, zo sterk.
Nergens was er in Zuid-West-Nederland op dat moment een dergelijk groot kavel beschikbaar.
Bovendien – zo vernamen wij van onze vastgoedexperts – had DSV haar bestaande huurcontracten in Moerdijk al opgezegd, dus kon DSV geen kant op en kon zich absoluut geen uitstel permitteren.
De gemeente Tholen had via een goede marktoriëntatie dat ook kunnen achterhalen en aldus een optimale prijs kunnen uitonderhandelen om de sterke inkoopcapaciteiten van DSV af te troeven.
De vastgoeddiscipline van DSV is wereldwijd dagelijks aan de slag met de inkoop van bedrijfsterreinen en weet als geen ander hoe het spel gespeeld moet worden.
En de wethouder (nee, niet wethouder Hekking van Juinen, hoewel het die associatie nu wel oproept om het nog even luchtig te houden) miste de kennis en de expertise om daar adequaat mee om te springen, ondanks het aanbod van de gemeente Bergen op Zoom – zo werd ons ingefluisterd naar aanleiding van de berichten in de krant en de telefonische belrondes met gemeenten – dat Bergen op Zoom heeft aangeboden om support te verlenen.
Een gemeente die als geen ander bekend is met ongeoorloofde staatssteun en ook de onderhandelingstactiek van DSV eerder had ervaren!
Tenenkrommend, dat het Thools college daar niet op inging!!
Omdat sommige meelezenden door de bomen het bos niet meer kunnen zien zetten we nog even de belangrijkste feiten op een rijtje.
Te beginnen met de onwaarheden die het college tot dusver heeft verkondigd.
We gaan niet in op de grootspraak van het college, dat wij ”fabels” zouden hebben verkondigd en zoals door het college aan de media verkondigd, maar benoemen rationeel de zaken puntsgewijs en in willekeurige volgorde.
Oordeelt u dan zelf!
Welke onwaarheden heeft de gemeente tot dusver verkondigd (tussenbalans!):
 1. Beweren, dat de transactie van DSV niet afwijkt van de verkoop van bedrijfsgrond aan andere bedrijven;
  Noot: zie de vele cadeaus zoals in de volgende tabel in oranje kleur is aangegeven.
  Wij tellen als tussenstand meer dan 30 cadeaus, presentjes en grove afwijkingen die andere bedrijven niet kregen of krijgen toegespeeld!!
 2. Beweren, dat de grondprijs marktconform was;
  Noot: En dat terwijl er geen enkel taxatierapport aan ten grondslag lag;
 3. Beweren, dat de grondprijs niet mocht worden verhoogd omdat de gemeenteraad die prijs had bepaald;
  Noot: het college had binnen een dag - gelet op de marktontwikkelingen – de gemeenteraad bij elkaar kunnen roepen en natuurlijk toestemming verkregen om een hogere marktprijs te bedingen;
 4. Beweren, dat de grondprijs van € 87, marktconform was;
  Noot: 3,5 km zuidelijker gold een prijs van € 161,- voor een kleiner kavel en niet te vergeten nog veel hogere grondprijzen (€ 200,- tot € 320,-) in de rest van de regio;
 5. Beweren en glashard staande houden, dat mogelijk ongeoorloofde staatsteun niet in het geding is;
  Noot: dat kan alleen ontkracht worden met een vooraf samengesteld {onafhankelijk} rapport en dat rapport was er niet!!;
 6. Beweren, dat het gratis uitstel van de koopsom plaats vond over een periode van 12 maanden Noot: in werkelijkheid betrof dat een periode van meer dan 14 maanden;
 7. Beweren, dat het gratis uitstel van betaling past binnen de deminimisverordening;
  Noot: het college vergeet (!!) dat volgens diezelfde verordening cumulatieve effecten moeten worden meegenomen en alle andere voordelen bij elkaar moeten worden opgeteld en als dat wordt toegepast wordt het bedrag van € 2 ton ruimschoots overschreden;
 8. Beweren, dat een vergelijking met andere bedrijfsterreinen in de regio niet opgaat Noot: afstand snelweg en belangrijke transportassen (A-4, A-58 is hetzelfde, sterker nog een kortere aanrijtijd dan in Bergen op Zoom, terwijl vanuit Tholen ook geshutteld kan worden naar de binnenvaartcontainer in Bergen op Zoom zoals Roosendaal dat ook met succes doet.
  De extreem snelle verkoop van het Thools DSV complex aan de Koreaanse group met een opbrengst van € 100 mio spreekt boekdelen.
  De winst van ca. € 40 mio bevestigt de uitstekende marktpositie van dit Thools kavel;
 9. Beweren, dat Stec de grondprijs van € 87,- onderschreef Noot: in het rapport van Stec wordt daarover met geen woord gerept en dat rapport dateert overigens van 2015, dus zwaar verouderd;
 10. Beweren, dat Arcus Plus de grondprijs van € 87,- onderschreef Noot: in het rapport van Arcus Plus wordt daarover met geen wordt gerept en dat rapport dateert overigens van 2015, dus eveneens zwaar gedateerd;
 11. Beweren dat Rewin West-Brabant een advies over de grondprijs heeft gegeven Noot: dat heeft in geen enkele vorm (noch mondeling, noch schriftelijk) plaats gevonden, aldus bleek toen wij telefonisch contact hadden;
 12. Beweren, dat Impuls een advies over de grondprijs heeft gegeven Noot: Idem.
  Dat heeft in geen enkele vorm plaats gevonden;
 13. Beweren dat andere gemeenten uit de regio zijn geconsulteerd en advies is gevraagd;
  Noot: dat heeft in geen enkele vorm plaats gevonden blijkens de belronde die wij hebben gedaan;
 14. Beweren, dat met de Thoolse grond niet kon worden gespeculeerd, terwijl DSV als het eerste bedrijf in de Thoolse geschiedenis het recht kreeg om het kavel door te verkopen zonder dat daarvoor toestemming vereist was en voordat het gebouw gebruiksklaar was Noot: geen enkel ander Thoolse bedrijf werd een dergelijke voordeel gegund, maar binnen een jaar werd het complex met een dikke winst van ca. € 40 mio aan een Koreaanse groep verkocht over speculatie gesproken!;
 15. Beweren, dat er in het gemeentelijk beleid geen ruimte is om duurzaamheidseisen af te dwingen;
  Noot: binnen een dag had het college de gemeenteraad bijeen kunnen roepen en uiteraard had de gemeenteraad die mogelijkheid uitdrukkelijk wel aangegrepen en geboden;
 16. Beweren dat er geen gemeentelijk beleid is om de toepassing van zonnepanelen op het dak van DSV af te dwingen, goed voor 1000 Thoolse huishoudens Noot: veel gemeenten dwingen dat af en binnen een dag had het college de gemeenteraad bijeen kunnen roepen en had gemeenteraad dit uiteraard en met veel enthousiasme geaccepteerd;
 17. Beweren, dat er geen gemeentelijk beleid is om duurzame aspecten af te dwingen op de bouw van het mega complex, het terrein van DSV, werving van personeel, parkeren, parkmanagement enz.
  Noot: De DSV transactie is qua schaal en omvang dermate groot en uitzonderlijk, dat het (oude) beleid nooit van toepassing had kunnen zijn en daarmee bestond alle vrijheid om naar de gemeenteraad terug te gaan en voorstellen te doen in het belang van de gemeentefinanciën, duurzaamheid enz. enz.
 18. Beweren, dat er in het gemeentelijk beleid geen ruimte is om een anti-speculatiebeding toe te passen Noot: die ruimte was er wel.
  Eerder paste de gemeente Tholen dat toe voor de IJsbaan in Sint-Annaland;
 19. Beweren, dat er in het gemeentelijk beleid geen ruimte is om duurzaamheidseisen zoals een hogere BREEAM toe te passen of circulair te bouwen Noot: die vrijheid heeft het college wel al of niet na consultatie van de gemeenteraad en natuurlijk hadden we daarmee (volgaarne) ingestemd;
 20. Beweren, dat een 10% boete buitenproportioneel is Noot: elk Thools koopcontract kent een boete van 10% geaccordeerd door de gemeenteraad.
  Afwijking daarvan mag en hoeft niet, ook omdat de rechter het matigingsrecht heeft en onafhankelijk bepaalt of de boete te zwaar is;
 21. Beweren, dat alle Thoolse bedrijven gelijkelijk behandeld worden Noot: zie de oranje tabel hieronder, waaruit blijkt dat een reeks van cadeaus is verstrekt die andere bedrijven niet binnenhaalden!
 22. Ongetwijfeld volgen er nog meer onwaarheden als de overige vragen ook (correct) beantwoord zijn en we de beschikking hebben over alle gevraagde gegevens!

Jokkebrokken en in niet geringe mate of zoals ook wel wordt gezegd ”Liegbeesten” om het sympathiek en zachtjes uit te drukken!
Weg eerlijkheid, weg openheid, weg gelijke behandeling van bedrijven, weg geld om leuke dingen voor de gemeenschap in Tholen te doen en ozb verhogingen te vermijden.
Dit is geen verkiezingsretoriek, de feiten “liegen” er helaas niet om.
Pijnlijk om vast te stellen, dat het college zo halsstarrig naar dat oneigenlijke middel blijft grijpen.
Horror in optima forma!
Ook de laatste verdediging tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van de verantwoordelijk wethouder getuigt daarvan!
Als ABT krijgen wij reacties uit de Thoolse samenleving dat zij vertwijfeld in hun ogen hebben gewreven na kennisname van de feiten.
Wij beseffen dat dit grote woorden zijn en dat u daar ons in de toekomst op zult willen afrekenen, maar de feiten zijn zo zonneklaar dat we dit zonder gêne en twijfel durven uit te spreken.
Nog los van de vraag of ongeoorloofde staatssteun in het geding is heeft het college enorme kansen laten liggen.
Jammer, dat het college dat maar niet wil erkennen!
Tegelijkertijd gloren er nog steeds kansen om een geweldige financiële som terug te halen.
Deze affaire overstijgt de lokale politiek en wij doen nogmaals een beroep op alle betrokken politieke partijen en dus ook het college om niet te vervallen in een diffuse en klassieke verdedigingstechniek.
Stopt u a.u.b. college met het opvoeren van schijnargumenten, onwaarheden en bliksemafleiders.
En begin met uit te spreken, dat bij nader inzien er geen marktconforme prijs is toegepast (daarvoor ontbrak ook het wettelijk vereiste taxatierapport), voer geen loopgravenoorlog en laten we niet met onszelf in oorlog raken en gezamenlijk in het belang van onze inwoners tot actie komen.
Om aldus de vele gemiste miljoenen op basis van ongeoorloofde staatssteun terug te vorderen ten faveure van de Thoolse schuldenratio en de vele leuke dingen die we ermee kunnen doen.
Onjuistheden en onwaarheden hebben uiteraard ook een relatie met de fouten die in het onderliggend proces zijn vastgesteld.
In onderstaande tabel wordt dat nog even op een rijtje gezet:
Hieronder een (voorlopige) inventarisatie van de vele fouten en onjuiste taxaties die zijn gemaakt.
Een tussenbalans, omdat nog steeds niet alle gegevens zijn aangereikt en de alle antwoorden nog steeds niet zijn verkregen.
 • Vasthouden aan een prijs van € 87,-, terwijl er in de regio Zuid- West nergens een dergelijk groot kavel te koop was;
 • Verzuimen om in strijd met de EU regels vooraf een onafhankelijk taxatierapport te vragen;
 • Verzuimen om de EU toestemming te vragen om ongeoorloofde staatssteun te vermijden;
 • Verzuimen om de gemeente Bergen op Zoom te consulteren over een recente prijs van ca.
  € 161,- in de directe omgeving en rond € 200,- tot € 320, of meer elders in de regio’s;
 • Verzuimen om met andere (regio) gemeenten over grondprijzen te communiceren en adviezen te vragen;
 • Verzuimen om met vastgoed experts te communiceren en advies te vragen;
 • Verzuimen om met Rewin West-Brabant vooraf overleg te voeren over de grondprijzen in de regio;
 • Verzuimen om met Impuls Zeeland vooraf overleg te voeren over de grondprijzen in de regio ;
 • Uitstel verlenen (gratis) aan DSV voor ruim een jaar (ruim 14 maanden) voor de betaling van de koopsom, hetgeen nooit eerder was toegepast;
 • Verzuimen om voor het uitstel (ruim 14 maanden) van betaling van de koopsom van € 13,5 mio aan DSV een gebruikelijke redelijke en gebruikelijke rente te vragen;
 • Verzuimen om voor de tussenliggende periode een constructie toe te passen die geen financiële risico’s geeft voor de Thoolse samenleving;
 • Verzuimen om de ondergrond van de wegen, bermen en sloten in afwijking van het bestemmingsplan Welgelegen II te verkopen;
 • Verzuimen om de kosten van de aanleg van bepaalde wegen, sloten, bermen, straatverlichting c.a.
  voor rekening van DSV te laten komen.
 • Verzuimen om in 2019 prijsafspraken te maken over de in 2030 of later over te dragen weg in beheer en onderhoud aan DSV (open eind constructie met de rug tegen de muur) ❖ Verzuimen om in 2019 om nu criteria vast te leggen voor het bepalen van de juiste verkoopoppervlakte (open eind constructie en met de rug tegen de muur!) ❖ Verzuimen om meer grond c.a.
  te verkopen (open eind constructie en met de rug tegen de muur);
 • Verzuimen om de aanleg van de zuidelijke groenstrook met groene wal voor rekening van DSV te laten komen;
 • Verzuimen om de ondergrond van de zuidelijke groenwal en waterpartijen aan DSV te verkopen;
 • Verzuimen om te bepalen, dat de kosten van de kadastrale opmeting voor rekening van de koper komen (komt nu voor rekening van de verkoper en dat is hoogst ongebruikelijk);
 • Verzuimen om een jaarlijkse parkmanagementbijdrage te vragen voor het onderhoud van de wegen, bermen, groen enz.
 • Verzuimen om af te dwingen, dat zonnepanelen op het dak worden geplaatst, goed voor minimaal 1000 Thoolse huishoudens;
 • Verzuimen om bewijsstukken te vragen over het kennelijk ongunstige exploitatiemodel voor het aanbrengen van zonnepanelen;
 • Verzuimen om een financiële regeling te treffen bij doorverkoop zo lang het mega-gebouw niet gebruiksklaar is (in afwijking van de standaardregeling);
 • Verzuimen om een anti-speculatiebeding toe te passen, zodat bij de verkoop aan de Koreanen een (bescheiden!!) winst zou kunnen worden opgehaald (naar het model van de IJsbaanvereniging Sint- Annaland);
 • Verzuimen om een afspraak te maken over het parkeren van vrachtwagens;
 • Verzuimen om de regels van het bestemmingsplan (hoogte groenwal en groenwal retentievoorziening) te respecteren;
 • Verzuimen om goede duurzaamheidsafspraken te maken;
 • Verzuimen om een hogere Breeam gradatie toe te passen;
 • Verzuimen om af te spreken, dat lokale bedrijven worden ingeschakeld voor de diverse onderhoudsactiviteiten;
 • Verzuimen om extra ozb belastingen over het lopende bouwjaar 2019 binnen te halen;
 • Verzuimen om de gebruikelijke boeterente van 10% toe te passen, maar die te verlagen naar 2% ❖ Verzuimen om in strijd met het bestemmingsplan over een lengte van ca.
  1 km aan de noord-west en zuidzijde geen groenstrook met groene wal aan te leggen voor de broodnodige landschappelijke maskering van dit grootschalig gebouw met zonder te overdrijven een gevoelige aanslag op het Thools landschap (in strijd met de integriteitsregels);
 • Verzuimen om de regels van het bestemmingsplan over de groenstrook te respecteren.
  Hier en daar treffen we een boom, groenwallen ontbreken, terwijl het bestemmingsplan spreekt over een hoog opschietende (maskerende) beplanting met groenwal en deze ook niet aanwezig is!;
 • Verzuimen om bijvoorbeeld de regels van het bestemmingsplan te respecteren zoals een groenwal van 1,50 tot 1,80 m in plaats van minimaal 3 m” ❖ Verzuimen om aan de zuidoostzijde een groenwal aan te leggen ❖ Verzuimen om andere duurzaamheidseisen op te leggen;
 • Verzuimen om kritisch de basisgegevens te toetsen m.b.t.
  groot aantal vrachtwagenbewegingen, stikstofanalyses, PFAS onderzoeken;
 • Verzuimen om het grote kavel in de oorspronkelijke staat voor rekening van DSV te laten herstellen als de koopovereenkomst later ontbonden zou worden;
 • Verzuimen om in geval van zo’n grote transactie – de grootste in de Thoolse geschiedenis – politiek draagvlak te zoeken en de gemeenteraad vooraf daarover te consulteren;
 • Wij vrezen dat dit lijstje nog groter wordt naarmate meer gevraagde details op tafel komen, echter zijn die nog steeds niet volledig ontvangen.

Grondprijs.
Omdat de grondprijzen door de gemeenteraad zijn vastgesteld – zo voert het college als verdediging aan – is het onderhandelen over een “hogere” (onze toevoeging) grondprijs niet mogelijk.
Onvoorstelbaar, dat het college met kennelijk droge ogen onze vraag aldus pareert.
Het college had toch op elk moment – wetend dat de grondprijzen sterk in beweging waren – een voorstel aan de gemeenteraad kunnen doen en ons binnen een dag bij elkaar kunnen roepen om in het financieel belang van de gemeente de grondprijs te verhogen?
Grondprijzen zijn dagkoersen en sterk in beweging!
Bovendien had de gemeente vooraf een taxatierapport moeten laten vaststellen en dat had de basis kunnen zijn voor een terugkoppeling aan de gemeenteraad.
Aldus had u gehandeld conform de richtlijnen en de wettelijke voorschriften.
Wij hebben een uitgebreide benchmark laten maken en die in een document gepresenteerd.
Alle locaties in Zuid- West-Nederland passeren de revue en nergens bleek een kavel met een schaalgrootte van 15 ha beschikbaar.
We hadden van het college op die benchmark en analyse een reactie verwacht en graag willen horen waar ons verhaal niet klopte, maar het blijft daarover hardnekkig stil.

Doorverkoop.
Doorverkoop van de grond aan een belegger werd toegestaan ( terwijl het gebouw nog lang niet gebruiksklaar was), maar waarom in hemelsnaam afwijken van zo’n belangrijke bepaling die nota bene al vijftig jaar wordt toegepast.
Overleg met de gemeenteraad over zo’n accessoir en cruciaal onderdeel was toch op zijn plaats geweest.
En als DSV kennelijk op die wijze een extreme winst kon pakken (jammer dat het college die expertise, dat besef en die kennis miste) dan had u op een bescheiden wijze toch kunnen meedelen in de winst.
Zoals de ijsbaanvereniging in Sint-Annaland dat wel afdwong in een transactie met de gemeente Tholen.
Het feit, dat de Koreaanse groep binnen een jaar € 100 mio aan DSV betaalde, terwijl de geschatte kosten van het complex niet hoger liggen dan ca.
€ 60 mio en DSV daarmee een winst cashte (over de ruggen van de Thoolse belastingbetaler) van grofweg € 40 mio spreekt toch boekdelen.
Die schets bevestigt toch onomwonden dat de gemeente bij beide bedingen (doorverkoop en antispeculatie) een grote financiële kans heeft gemist.
Ging er dan niemand nadenken binnen het gemeentehuis toen DSV die voorwaarden uitdrukkelijk uit het contract wilde halen??
Ging er binnen datzelfde gemeentehuis niemand peinzen over het (bescheiden) delen van de winst?
Werd er niemand wakker op het stadskantoor, nadat eerder dat wel voor de IJsbaanvereniging SintAnnaland werd toegepast?
Je kon toch op een kilometer afstand zien, dat het bijvoorbeeld schrappen van de doorverkoop clausule een (speculatieve) reden had!
Ongeoorloofde Staatssteun: ”Er is overigens pas sprake van ongeoorloofde staatssteun wanneer een bedrijf boven een ander bedrijf wordt bevoordeeld.
Met andere woorden – zo citeren we het college – wanneer niet marktconform wordt gehandeld en geen marktconforme grondprijs wordt toegepast is er pas sprake van ongeoorloofde staatssteun”.
Echter, marktconformiteit moet volgens de regels van de EU worden aangetoond met een onafhankelijk taxatierapport dat vooraf is samengesteld.
En dat rapport was er niet (hoe vaak moeten we dat nog herhalen!) en is door de gemeente ook niet vooraf aan een onafhankelijk bureau opgedragen.
Dus hoe kan het college nu beweren, dat er sprake was van een marktconforme prijs?
Ook de advocaat van Pels Rijcken (nota bene het door het college ingeschakelde (top)advocatenbureau voor het opstellen van de hypotheekconstructie) benoemt een dergelijke voorwaarde in een andere procedure met de gemeente Alkmaar als een van de belangrijkste eisen.
Zie onze eerdere analyse over de casus Alkmaar, maar Tholen voldeed niet aan die richtlijnen en eisen.
De Stec en Arcus Plus rapporten waren hopeloos verouderd (2015, terwijl de transactie met DSV werd gedaan in 2019) en kunnen dus niet als argument worden gehanteerd zoals het college dat nu doet, los van het feit, dat die beide rapporten geen gegevens bevatten over grondprijzen.
Hoe naïef kun je zijn!
Andere taxatierapporten waren er niet, terwijl consultatie van gemeenten en/of regionale ontwikkelingsmaatschappijen op het onderdeel taxatierapport niet aan de orde kan zijn, omdat die instellingen volgens de EU voorschriften niet als onafhankelijk gelden.
Ofschoon wij ervan overtuigd zijn dat het college en de ambtelijke staf ook al haar knopen heeft geteld en onderzoek heeft ingesteld naar mogelijk ongeoorloofde staatssteun geven we nog even wat bronnen weer, waaruit onomwonden blijkt, dat er sprake is van mogelijk ongeoorloofde staatssteun.
Zie de websites van: www.Europa decentraal.nl www.Handreiking Staatssteun voor de overheid BIZA www.Inleiding Handreiking Europa proof gemeenten VNG
Sinds kort is er nog een dringende reden bij gekomen voor gemeenten om Europese regelgeving na te leven.
In het kader van de dualisering zijn de regels voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening vernieuwd.
Dit houdt onder andere in dat de accountant zich zal moeten uitspreken over de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten.
De gemeente wordt onder meer op de terreinen van aanbestedingen en staatssteun getoetst op de naleving van de nationale en Europese regels.
WELLICHT TEN OVERVLOEDE TOCH NOG EVEN WAT RELEVANTE CITATEN UIT DE RELEVANTE OVERHEIDS GERELATEERDE WEBSITES OVER ONGEOORLOOFDE STAATSSTEUN: Wanneer een gemeente een grondtransactie aangaat met een marktpartij, kan er mogelijk sprake zijn van staatssteun.
Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, aankoop, uitgifte in erfpacht of verhuur van gronden en gebouwen.
De vuistregel die kan worden gehanteerd om te voorkomen dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun is dat de overeengekomen (grond)prijs moet corresponderen met de marktwaarde van de grond, die voorafgaand aan de transactie moet zijn bepaald.
WEDEROM ONGEOORLOOFDE STAATSTEUN.
Het is belangrijk om als gemeente na te gaan of gemaakte afspraken over grondtransacties geen ongeoorloofde staatssteun opleveren.
Wanneer ten onrechte is geconcludeerd dat er geen sprake is van staatssteun, kan dit vervelende gevolgen met zich meebrengen.
In het ongunstige scenario dient de verleende steun te worden teruggevorderd van de begunstigde.
Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn wanneer een concurrent van de bevoordeelde partij een rechterlijke procedure initieert omdat hij financieel wordt benadeeld.
Ook kan de Commissie uit eigen beweging of naar aanleiding van een klacht een onderzoek instellen.
MARKET ECONOMY OPERATOR In de notion of State aid (paragraaf 4.2.3) geeft de Commissie antwoord op de vraag hoe men kan bepalen dat een bepaalde transactie, zoals een grondtransactie, mogelijk als marktconform gekwalificeerd kan worden.
Indien een transactie marktconform tot stand komt, dan valt deze buiten de reikwijdte van de staats- steunregels.
BEOORDELINGSMETHODEN In de Notion of State aid worden meerdere beoordelingsmethoden aangehaald.
De Commissie meent dat een (grond)transactie marktconform is indien één van de volgende procedures of beoordelingsmethoden is gevolgd: pari passu transacties (paragraaf 86 van de notion of State aid), een openbare en onvoorwaardelijke biedprocedure (paragraaf 89), benchmarking (paragraaf 98) of overige beoordelingsmethodes zoals een taxatie door een onafhankelijke taxateur en andere beoordelingsmethodes, zoals die door het Hof zijn geaccepteerd in de arresten Scott v.
Commissie en Seydaland, (paragraaf 101 e.v.).

VRIJSTELLINGEN
Indien een grondtransactie niet marktconform verloopt, is er dus sprake van staatssteun, aldus de aangehaalde websites.
Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om dergelijke transacties van te voren ‘staatssteunproof’ te maken.
De de-minimisverordening zou bijvoorbeeld soelaas kunnen bieden, wanneer het voordeel leidt tot minder dan €200.000 in drie jaar (zie hieronder).
Ook mag een niet marktconforme prijs worden afgesproken indien het gaat om een eigendomsoverdracht aan woningcorporaties die deze steun gebruiken in het kader van sociale huisvesting.
Er bestaat veel jurisprudentie over ongeoorloofde staatssteun.
Zie o.a. ECLI:NL:RBNNE:2015:3300; Rechtbank Noord-Nederland.
Datum uitspraak 01-07-2015.

Waaruit voor de ongelovigen onder u onomwonden blijkt, dat Tholen een flater heeft geslagen door vooraf geen onafhankelijke taxatie te vragen.
De-minimis verklaring als bliksemafleider.
Het college zegt even verder, dat ongeoorloofde staatssteun niet in het geding is en verwijst daarbij naar de de-minimisregel.
Staatssteun is geoorloofd – zo vervolgt het college - wanneer deze kleiner is dan € 200.000,- (de-mininimis regel).
Hoewel we het met die stelling absoluut niet eens zijn (zie hieronder) vergeet het college gemakshalve (!!) één belangrijk element.
De decentrale overheden dienen namelijk in het kader van de de- minimis regeling ook rekening te houden met voorschriften over cumulatie, zeg maar andere cadeautjes, presentjes en/of het stapelen daarvan.
Voor de de-minimissteun geldt dat over een periode van drie jaar tot ca.
€ 200.000 aan steun aan een bedrijf mag worden verleend.
Als dit plafond is bereikt mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verstrekt.
In een de-minimisverklaring heeft DSV aan het college moeten laten zien welke de-minimissteun in de laatste drie voorafgaande belastingjaren is ontvangen.
Omdat we bijna zeker weten dat het argument van de de-minimis steun er door het college (de zoveelste onwaarheid weet u wel) met de haren wordt bij gesleept de volgende vraag.
Een Euribor rente van -0,12% en met risico opslag totaal 0,88% (niet lachen!!) voor de deminismisregeling als uitgangspunt toepassen, terwijl andere bedrijven tussen 4 en 8 procent rente moeten betalen.
Even verder rekent het college voor, dat uitstel van betaling van de koopsom is gebaseerd op de Euribor rente van -,12%.
Het college motiveert dit met te zeggen, dat uitgaande van 1-jaars EURIBOR dit in de transactie met DSV neerkomt op een bevoordeling en begunstiging van (slechts!!) € 116.0000 per jaar.
Weer zo’n bliksemafleider en weer zo’n eigen verzinsel om het verhaal kloppend te maken.
Allereerst betrof het een uitstel over meer dan 14 maanden en niet zoals het college (sneaky) suggereert 12 maanden.
En dan zou naar de lezing van het college althans, niet een cadeau zijn verstrekt van € 116.000,-, maar met 14 maanden zo stellen wij vast feitelijk ca.
€ 140.000-, Voorts werd ook een grondprijs toegepast die veel te laag was, (niet marktconform), werd veel te weinig grond verkocht, werden wegen aangelegd die DSV had moeten betalen, behoeft een andere noord-westelijke weg pas in 2030 of later te worden te worden overgenomen (tegen niet vastgestelde prijzen, ergo open eind constructies), werd voor toekomstig onderhoud geen parkmanagementbijdrage gevraagd, werden groenwallen en waterpartijen door de gemeente aangelegd en behoefde DSV dat niet te betalen en hoefde DSV al die gronden ook niet te kopen, werden boeten verlaagd van 10 naar 2%, moest de gemeente de kadastrale kosten voor haar rekening nemen, werd geen herstelplicht opgelegd, werd afgezien van de heffing van OZB enz. enz.
(zie de litanie hiervoor in de oranje tabel).
En als je al die gemiste financiële factoren kwantificeert, cumuleert en bij elkaar optelt (en dat is noodzakelijk bij het beoordelen van ongeoorloofde staatssteun) komen we op ettelijke tientallen miljoenen aan verstrekte cadeaus, gunsten, presentjes, emolumenten en pleasers in plaats van het bedrag van € € 116.000, dat het college nu probeert voor te schotelen.
Welk bedrag dan bovendien door het college ook nog eens onjuist is berekend zoals hierboven aangegeven.
Maar laten we eens een keer uitgaan en meegaan met de hypothese van het college, dat het uitstel van de betaling van kooppenningen ten behoeve van DSV voor 14 maanden onder de deminimisverklaring van € 200.000 wordt gebracht en de andere cadeaus even vergeten!
En op basis van een rente – zoals de gemeente beargumenteert – van 0,88% dat “slechts” een cadeautje betekende van € 116.000, per jaar.
Was dat wel een juiste en eerlijke aanpak van het college?
Nee, helemaal niet.
Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming.
Artikel 2 lid 2 van de de-minimisverordening (nr.
1407/2013) geeft aan wanneer sprake is van één onderneming.
Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één onderneming worden gezien.
Dus een verklaring van DSV Real Estate volstaat niet, dat moge op voorhand duidelijk zijn.
In geval van erfpacht rekent de gemeente Tholen voor andere Thoolse bedrijven nota bene minimaal een rente van 4%, terwijl voor risicovolle leningen de provincie Zeeland /Impuls ca. 7,5 % hanteert, de EU een rentevergoeding van 8% voorschrijft en de (Nederlandse) wettelijke rente ook 8% bedraagt.
Gelijke monniken, gelijke kappen!
En uitdrukkelijk dus geen Euribor rente zoals het college dat nu voor DSV met opslag fictief opvoert van 0,88%.
Maar zelfs die 0,88% rente werd niet gevraagd!
DSV kreeg een gratis, wij herhalen een gratis uitstel!
Waarom zou de gemeente zo’n groot risico lopen – zie onze eerste vragentranche met de gewraakte en risicovolle concerngarantie van 50% - en DSV pleasen met een renteloos uitstel van betaling, terwijl andere (Thoolse) bedrijven wel het volle pond moeten betalen.
Opnieuw een absurde bevoordeling en begunstiging van DSV.
Wij stellen vast dat hoe het college het ook draait of keert ook op dit onderdeel (uitstel van betaling zonder enige rentevergoeding) een faciliteit is verleend die alleen al tot ongeoorloofde staatssteun leidt los van de lage grondprijs enz.
enz (zie de oranje tabel op bladzijde ....) en waardoor DSV opnieuw wordt bevoordeeld en andere bedrijven op achterstand worden gezet door aan andere (Thoolse) bedrijven een veel hogere rente te vragen.
Gelijke behandeling weet u wel en geen bevoordeling van een specifiek bedrijf, dat is de norm!

Boetebeding.
Elk koopcontract in Nederland voor de verkoop van bouwterreinen kent een boeteclausule van 10% over de voorlopige koopsom zonder dat er enig verband is met de hoogte van de koopsom, aldus verklaren onze vastgoedexperts met stelligheid.
Maar wat doet de gemeente Tholen?
Ze verlaagt op verzoek van DSV de boete van 10% naar 2%, omdat het niet voldoen aan de verplichtingen tot een buitenproportioneel hoge boete zou leiden.
Verbazingwekkend, want dat geldt toch voor elke transactie.
Die hoge boete is een logische consequentie van de grote transactie(waarde) en dan mag alles in verhouding zijn.
Rekening houdend met de grote belangen die spelen is het toch redelijk om bij zo’n grote transactiesom een dito boete af te spreken.
De gevolgen zijn immers veel groter.
Andere (Thoolse) bedrijven krijgen toch ook een boete van 10% opgelegd.
En een reden om de boete te verlagen was er dus niet, los van de suggestie, dat zo’n verzoek kennelijk impliceert en de suggestie wekt van het mogelijke niet nakomen van de afspraken door DSV!.
Een verlaging van de boete was temeer overbodig, omdat in artikel 6.94 van het Burgerlijk Wetboek de rechter een contractuele boete kan matigen, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.
Namelijk in die gevallen, waarin de bedongen boete en rekening houdend met de omstandigheden, tot een buitensporig en daarom onredelijk resultaat zou leiden.
De rechter weegt in geval van een overtreding dus objectief af of er een evenredigheid is tussen de zwaarte van het delict en de hoogte van de boete.
Daarmee is het belang van DSV toch voldoende veilig gesteld?
Overigens wijzen wij het college in dit verband op een uitspraak van het Europees Gerechtshof (Piaggio (C-295/97) dat een vrijstelling van de verplichting om geldboeten en andere financiële sancties te betalen, c.q. te verlagen moet worden beschouwd als een voordeel in de zin van de staatssteunregels.
Geen adviezen gevraagd aan gemeenten, onderzoeksbureaus en ontwikkelingsmaatschappijen.
Via de media en ook de beantwoording van de vragen beweert het college hardnekkig, dat met allerlei instanties overleg is gepleegd over de te hanteren grondprijs.
Rapporten uit 2015 van Stec en Arcadis worden er met de haren bijgesleept ondanks het feit, dat de onderhandelingen over de grondprijs zich in 2019 afspeelden.
En hoe kun je dan op die verouderde rapporten terugvallen – en dan komt het – in die rapporten werd helemaal niet gesproken over grondprijzen.
Wederom een onwaarheid die het college ten toon spreidt.
Maar tegelijkertijd gaven diezelfde rapporten wel hoog op over de grote marktkansen die grootschalige terreinen vanwege de grote schaarste (!!) bieden.
Vervolgens worden diverse gemeenten opgevoerd die zouden zijn geconsulteerd.
Met die gemeenten zou overleg zijn gevoerd over de hoogte van de grondprijzen.
Op zichzelf wellicht een juiste actie om daarmee een beter marktgevoel te verkrijgen, hoewel het niet voldoet aan de voorschriften van de EU, want dan had een onafhankelijk rapport vooraf gevraagd moeten worden.
Ook wordt beweerd, dat met REWIN West-Brabant en Impuls Zeeland overleg zou zijn gevoerd.
Wij trokken dat allemaal gevoelsmatig in twijfel en hebben een (intensieve) belronde gedaan met vier ABT sympathisanten op basis van een vooraf vastgestelde formele vragenformulier.
We zijn er dus voor gaan zitten en hebben met de verschillende partijen telefonisch uitgebreid overlegd.
Met zes gemeenten uit de regio hebben we daarover gesproken.
Uit dat overleg bleek, dat geen enkele gemeente door de gemeente Tholen is benaderd, noch telefonisch, noch schriftelijk.
De vertegenwoordigers van een aantal gemeenten (enkele uitgezonderd) wilde de collega (zuster)gemeente Tholen niet in de problemen of in diskrediet brengen.
En wilde zich bovendien niet inlaten met een mogelijk politiek lokaal issue geënsceneerd door een oppositiepartij.
Zij wilden daarom anoniem blijven en dat moeten we respecteren, maar off the record werd wel in allerlei toonaarden verklaard dat zij (unaniem) verbaasd waren over de grijpstuiver die Tholen heeft toegepast voor DSV.
Daarbij vielen kwalificaties als ”Marktbederf, niet uit te leggen, grote financiële kansen gemist en inderdaad evidente risico’s voor ongeoorloofde staatssteun” (zonder dat die gemeenten bekend waren met de andere cadeaus, presentjes en toegiften).
Die bronnen wilde vanwege de aangegeven redenen niet met naam genoemd worden (een enkele uitgezonderd) , maar achtten het (bijna in koor) een onbegrijpelijk optreden van de gemeente Tholen.
Naast betoond gebrek aan verantwoordelijkheid en kennis.
Ook de directeur Investeringen van Rewin West-Brabant verklaart dat over de grondprijs DSV geen enkele vorm van overleg heeft plaats gevonden, noch mondeling, noch schriftelijk, noch via de mail.
Toen wij deze week de wethouder met dat feit confronteerde verdedigde hij zich door glashard te beweren, dat met Rewin over de logistieke ontwikkelingen is gesproken en daarmee suggererend, dat de grondprijs ook ter sprake is gekomen.
Hij sloeg lariekoek uit waar Van Kooten & de Bie de term “gelul van een dronken aardbei” voor hebben uitgevonden.
Om de eerdere (relativerende) vergelijking maar eens voort te zetten.
Van de zijde van Rewin is opnieuw bevestigd, dat over grondprijzen in geen enkel opzicht is gesproken!
Noch mondeling, noch schriftelijk, ergo ook deze week werd er wederom door de wethouder onjuiste informatie verstrekt en dat houden we het nog lief!!
En datzelfde geldt uiteraard voor Impuls.
Zij mengen zich ook niet in discussies over grondprijzen, gevoelig als dat ligt.
Niettemin blijft het college bij hoog en laag staande houden dat er met al die partijen mondeling overleg is gevoerd en schriftelijke adviezen zijn ingewonnen, terwijl de betrokken gemeenten cum annexis van niks weten en noch mondeling, noch schriftelijk daarover hebben gecommuniceerd met de gemeente Tholen.
En dat geldt dus ook voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen als Rewin/Impuls.
En dat terwijl het college het tegenovergestelde beweert.
Wederom aperte leugens.
De wethouder Economische Zaken deed die leugens nog eens dunnetjes over tijdens een recent interview met Omroep Zeeland.
Met veel bombarie als ....””Allemaal fabels, zo bromde en mopperde hij zonder enige aarzeling toen de lage grondprijs van DSV ter sprake kwam en “ik heb (aldus nog steeds die wethouder) alles afgestemd op adviezen van gemeenten, onderzoeksbureaus als Arca Plus en Stec, alsmede de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zoals REWIN West-Brabant en Impuls Zeeland.” Dan heb je lef of moeten we gewoon “liegbeest” zeggen..
Say no more!
Het bestemmingsplan geeft een weergave van de projectie van het beoogde bedrijfsterrein zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan Welgelegen II.
Het paarse terrein betreft het kavel van DSV zoals dat in het bestemmingsplan is vastgelegd.
De ontsluiting vindt daarbij plaats vanuit de Conradweg (zie de blauwe pijl) en vervolgens moet de investeerder (DSV) zijn eigen wegen aanleggen.
Echter blijkt de gemeente aansluitend op de Conradweg aan de noord- en westzijde een weg met sloten en bermen voor haar rekening te hebben aangelegd zonder die kosten verhaald te hebben op DSV.
En dat terwijl volgens het bestemmingsplan die weg geen deel uitmaakt van het openbaar wegennetwerk van Welgelegen II en feitelijk die (private) weg geïntegreerd had moeten worden in de lay out van het terrein van DSV (lees de grond gekocht had moeten worden en aangelegd had moeten worden door DSV).
Een toepassing die voor dergelijk grootschalige terreinen algemeen pleegt te worden toegepast.
Hieronder een foto van de noordelijke weg met bermen, sloten vanaf de Conradweg die door de gemeente is aangelegd en openbaarheid suggereert, maar volgens het bestemmingsplan door DSV gekocht had moeten worden, c.q. aangelegd had moeten worden.
Grofweg een oppervlakte van ca. 15000 m2 a € 160, is € ca. € 2 mio aan gederfde inkomsten.
Daarnaast was het logisch geweest – zie het bestemmingsplan – dat ook de aanlegkosten van de weg, riolering, de bermen, de openbare verlichting en de sloten door DSV zouden zijn betaald.
Die kosten taxeren we op een slordige € 500.000 of meer.
Los van het feit, dat deze weg, bermen en sloten decennialang door de gemeente moet worden onderhouden!
Een gebruikelijke parktmanagement bijdrage had dit financiële gemis kunnen compenseren, maar ook dat werd nagelaten.
De noordwestelijke weg die volgens hetzelfde bestemmingsplan ook door DSV voor haar rekening aangelegd had moeten worden.
Ook daarmee derft de gemeente allereerst belangrijke inkomsten en is wederom sprake van bevoordeling.
De aanlegkosten van de weg met sloten, bermen, riolering en openbare verlichting taxeren we grofweg op € 3,5 ton met daarnaast een onderhoudsplicht tot minimaal 2030.
En dat terwijl het bestemmingsplan ervan uitgaat en een dergelijke aanpak in de uitgifte van grootschalige terreinen ook gebruikelijk is, dat een dergelijke ontsluiting door de investeerder, in dit geval DSV had moeten worden verzorgd.
Maar nee, volgens het koopcontract hoeft DSV de grond niet te onderhouden en wordt de weg met riolering, bermen, sloten en openbare verlichting (nota bene) voor rekening van de gemeente aangelegd en in 2030 of later aan DSV in beheer en onderhoud overgedragen.
En dan komt het.........zonder dat daarover nu prijsafspraken worden gemaakt.
De zogeheten open eind formule en in juridische zin een levensgevaarlijke formule.
Dus als in 2030 de gemeente Tholen aan de Koreaanse Group een voorstel doet om de weg in beheer en onderhoud over te dragen kan de Koreaanse groep ”roepen”, dat die bereidheid bestaat, mits de gemeente een gekapitaliseerde vergoeding uitkeert voor in de toekomst uit te voeren onderhoud en beheer.
Afkoop van toekomstig onderhoud, geen ongebruikelijke constructie!
Die claim kan zo maar een aantal honderdduizenden euro’s bedragen.
En als je daarover vooraf geen afspraken hebt gemaakt heeft de gemeente geen enkele juridische positie of handvat om de verkoop af te dwingen en zal een patstelling ontstaan, waarbij de Koreaanse group elk voorstel kan afwijzen en het blijft zoals het was!!
Over bevoordeling en begunstiging gesproken!
Tweede aandachtspunt of beter schrikbeeld betreft het gegeven, dat volgens het bestemmingsplan aan deze zijde een groenstrook met een groenvoorziening met een minimale breedte van 10 meter en een 3 meter hoge wal met bomen en hoog opschietend groen had moeten worden aangelegd om aldus de aanblik vanaf Poortvliet en de S6 landschappelijk te verzachten en te maskeren.
Helaas, niks van dat alles.
Het college lapt de eigen regels van het bestemmingsplan doodleuk aan haar laars, hoe valt dit uit te leggen!
Het verweer is nu, dat volgens de Structuurvisie te zijner tijd mogelijk een ontsluiting tot stand komt, waarbij alsnog een groenvoorziening tot stand komt.
Maar die structuurvisie is ook in juridische zin slechts een stip aan de horizon.
Het is onduidelijk of die wens inderdaad in 2030 of veel later tot stand komt.
En is het dan legaal om hangende die grote onzekerheid, maar even af te zien van de aanleg van groenwallen en groenvoorzieningen.
Allerlei handhavingsprocedures toepassen – en dat is geen retoriek, maar werkelijkheid – voor burgers en Thoolse bedrijven belasten met eisen tot herstel en zelfs in grove mate ervan afwijken.
Hoe gaan we dat uitleggen naar onze burgers en bedrijven.
En niet te vergeten gepaard gaande met fikse boetes.
Echter laat diezelfde lokale overheid het na als zij het bestemmingsplan zelf uitvoert en het hem kennelijk even niet uitkomt om aan die regels te voldoen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Algemeen
Vooraf willen wij opmerken dat een aantal vragen in eerdere schriftelijke vragen van het ABT aan de orde zijn geweest.
Indien aan de orde zijn wij zo vrij geweest daarnaar te verwijzen.
Omdat in de nummering van de vragen een foutje zat zijn wij zo vrij geweest de nummering aan te passen.
 1.   Een reactie op deze vraag is reeds gegeven bij vraag 7 van de 6 e tranche schriftelijke gestelde vragen.
  (Voorschriften en regels geven meerdere methodes aan om marktconformiteit te onderbouwen en daarmee staatssteun te neutraliseren.)
 2. Zie ook tranche 6, dit soort kavels moeten dan voor heel zuid Nederland geïnventariseerd worden, bovendien, we wisten dat in Moerdijk alles op alles werd gezet z.s.m.
  te komen tot het wel kunnen uitvoeren van LPM.
  Daarnaast waren/ zijn er ook locaties in Hulst en Cuijck.
 3. Wij wisten van de constructie sale en leaseback.
  Doel van de gemeente is om grond te verkopen en daarmee bedrijvigheid te stimuleren.
  Desbetreffende bepaling is gericht op het goed invullen van de verplichting tot bouwen en niet primair om speculatie te reguleren.
  Bovendien, er is een complete business case verkocht voor een bepaalde waarde en niet louter de grond vanuit speculatie doelstellingen.
  Zie ook tranche 6.
 4. Zie ook de beantwoording op vraag 3 van deze tranche.
  De bepaling is gericht op bouwplicht, dus, dat verkochte grond ook wordt ingevuld en dat bedrijvigheid er komt.
  Uit het enkele feit van doorverkoop van de totale bedrijfslocatie kan niet afgeleid worden dat aan de grond flink verdiend is.
 5. Zie de reacties op voorgaande vragen.
  Daarnaast moet opgemerkt worden dat de casus m.b.t.
  de locatie van de oude ijsbaan te Sint-Annaland absoluut niet te vergelijken is met het verkopen van bedrijfsgrond.
  Het gaat voor dit moment te ver om het dossier verplaatsen ijsbaan Sint-Annaland te behandelen.
 6. Zie de beantwoording op vraag 1 en eerdere beantwoording in tranche 6.
 7. De verklaring van de advocaat van Pels Rijcken die u bedoelt betreft een advies c.q. behandeling van een vraag die op een casus ingaat die geenszins te vergelijken is met de verkoop van bedrijfsgrond op een bedrijventerrein.
  Verder verwijzen wij naar eerdere beantwoording m.b.t. marktconformiteit van grondprijzen.
 8. Ook op deze vraag zijn wij al meerdere keren ingegaan in eerdere vragentranches.
 9. In algemene zin hebben we ons laten bijstaan door Pels Rijcken.
  Men heeft de deal begeleid en men heeft als, ter materie deskundig kantoor, blijkbaar geen aanleiding gezien ons te wijzen op dit risico.
 10. De verkoop was gericht op een totale business case.
  Uitsluitend de ondergrond bezien in het licht van ongeoorloofde staatssteun is naar onze overtuiging niet juist.
 11. Een verklaring omtrent de de-minimissteun hebben wij vooraf niet opgevraagd.
 12. Zie de reactie bij vraag 11.
 13. Zie de reactie bij vraag 11.
  De communicatie over dit onderwerp is ten tijde van gesprekken rond de grondverkoop niet schriftelijk vastgelegd.
 14. Zoals in eerdere beantwoording aangegeven en uitgelegd is DSV niet anders behandeld dan andere Thoolse bedrijven.
  We werken meer met uitgestelde betaling (en daarmee rentevoordeel).
  Op voorhand kan dus niet generiek geconcludeerd worden dat andere bedrijven zijn benadeeld of ongunstiger zijn behandeld.
 15. Zie de reactie bij vraag 14 en eerdere tranches.
  De gehanteerde handelswijze is niet ongebruikelijk.
  Het was een totale deal waarbij er ook grote voordelen voor de gemeente waren (werkgelegenheid, hoge bouwleges, etc.).
 16. Nee.
  We hebben in eerder antwoorden uitvoerig onze zienswijze gegeven op de door ABT vermeende toegekende voordelen.
  Hierin verschillen we kennelijk onoverbrugbaar van opvatting.
 17. Het college is van mening dat met het juiste rentepercentage is gerekend.
 18. In de reactie op vraag 3 van de 2 e tranche is hier reeds kort op ingegaan.
  Er is door het college op de vraag van DSV besloten om geen rente te berekenen.
  De deal met DSV moet gezien worden als een package deal.
  Voor de gemeente zijn ook stevige voordelen ontstaan.
  Het is bijvoorbeeld zo dat de legestabel van de gemeente Tholen geen plafond kent en DSV dus voor de vergunning meer dan 5,5 ton aan leges heeft betaald.
 19. Zie eerdere beantwoording waarin het genoemde risico is gerelativeerd.
  We hebben gekozen voor een concrete zekerheid voor het afdekken van de reële risico’s.
  We delen dus die genoemde analyse niet.
  1. Nee, zie eerder beantwoording op gestelde vragen.
  2. Op deze vraag zijn wij in de beantwoording van vraag 7 in de 2 e tranche ingegaan.
 20. In de onderhandeling is over dit onderwerp niets geëist en heeft DSV geen verweer moeten geven.
  In goed overleg en ook na intern overleg is deze bepaling opgenomen in de koopovereenkomst.
  M.b.t. het matigingsrecht zijn wij ingegaan in de beantwoording van vraag 7, 2 e tranche.
 21. Nee, het college kan de fractie van het ABT niet volgen in de redenatie zoals voorgesteld bij deze vraag.
 22. Zoals in eerdere beantwoording aangegeven en uitgelegd is DSV niet anders behandeld dan andere Thoolse bedrijven.
  Per situatie wordt bezien of maatwerk mogelijk is binnen de gestelde kaders.
  Het is juist de kracht van de gemeente Tholen om met maatwerk en snelheid van handelen een goed vestigingsklimaat in onze gemeente te creëren.
 23. In eerdere beantwoording zijn wij reeds ingegaan op deze vraag.
  Het risico was acceptabel en de kans op voorkomen niet reëel.
 24. In eerdere beantwoording zijn wij ingegaan op het aspect OZB.
  Daarnaast is het vermeldenswaardig om aan te geven dat OZB ziet op het lopende jaar en de staat van de grond zoals die begin 2019 was.
  Het bedrag aan OZB is gezien het hiervoor genoemde geen honderdduizenden euro’s maar ongeveer 2.400,- euro.
 25. Het onderwerp van deze vraag is in eerdere beantwoording reeds behandeld.
  In het kader van de onderhandelingen met DSV hebben wij ons laten bijstaan door Pels Rijcken en heeft het college een afweging gemaakt waarbij ook risico’s in ogenschouw zijn genomen.
 26. Zie de beantwoording op vraag 7 en 26.
 27. Deze vraag is meerdere keren gesteld en beantwoord.
  1. Deze vraag is in tranche 6 (vraag 17) gesteld en beantwoord.
   Het college ziet geen redenen om advies te vragen of een analyse uit te laten voeren.
  2. zie de beantwoording onder 29A.
 28. In eerdere beantwoording zijn wij reeds ingegaan op de inrichting van het openbaar gebied op bedrijventerreinen.
  Met name de uitgangspunten van de grondexploitatieberekening zijn hiervoor leidend.
  Overigens is de Conradweg niet gelegen op het bedrijventerrein te Tholen maar op Bedrijventerrein Noordland te Bergen op Zoom.
 29. Zie de beantwoording van vraag 30.
  Zie o.a. ook de beantwoording van vraag 1, 1 e tranche en de beantwoording van vraag 1 t/m 7 van de 3 e tranche.
 30. Zie de beantwoording van vraag 30.
  Zie o.a. ook de beantwoording van vraag 1, 1 e tranche en de beantwoording van vraag 1 t/m 7 van de 3 e tranche.
 31. Deze vraag is in tranche 3 (vraag 7) reeds behandeld.
  Wanneer een inrit een waterloop moet passeren is het gebruikelijk dat de gemeente deze aanlegt.
  De kosten van deze aanleg komen dan ten laste van de grondexploitatie.
  In onderhavige situatie zijn inritten over waterlopen aangelegd.
 32. Zie de beantwoording bij vraag 33.
  Tevens doelt u in deze vraagstelling op een zogenaamde sideletter.
  Wij hebben meerdere malen aangegeven dat die niet opgemaakt is.
 33. U vraagt hier voor de 5e keer om een sideletter.
  Wij kunnen niet anders dan nogmaals aangeven dat die er niet is.
Datum beantwoording 27-10-2020
Ingeleverd bij de griffie 28-10-2020

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
1245 µsec.
Onbekend
Onbekend
95220 bytes