logo
20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 20.0022
Datum ontvangst raadsgriffie 14-09-2020
Datum 14-09-2020
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Kan het College de onderlinge correspondentie die betrekking heeft op actuele prijzen van industrie gronden tussen de verschillende Gemeenten en de Gemeente Tholen overleggen.
 2. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de thoolse grondprijs
  voor bedrijventerrein marktconform is.
  Dit wordt overigens bevestigd door Rewin en Impuls Zeeland.(citaat uit de antwoorden)
  Kan het College de onderlinge Correspondentie en tussen Rewin/Impuls Zeeland en de Gemeente overleggen.

 3. Kan het College de stukken overleggen wat de adviezen zijn geweest van Rewin en Impuls Zeeland over de verkoop van industrie grond aan DSV.

 4. Het Arcus Plus rapport van Welgelegen drie wat is toegevoegd is van 2015. ABT hoopt, dat gezien het belang van deze zaak, er een recenter rapport beschikbaar is.
  Kan het College het meest recente Stec en Arcus Plus rapport van Welgelegen drie overleggen.
Toelichting
(indien nodig)
Misschien ten overvloede, er is namelijk reeds toegezegd dat de onderlinge mail wisselingen betreffende DSV na anonimisering zal worden toegezonden.
Maar voor het geval dat de mailwisselingen en informatie die gedeeld is met onze buurgemeenten, Rewin en Impuls Zeeland aan de aandacht zouden ontsnappen toch nog aanvullende vragen.
Zijn ze reeds in het traject opgenomen beschouw deze vragen dan als niet gesteld.
Conclusies uit het Arcus plus rapport.(2005-2015).
De vraag grote logistieke kavels (> 4 hectare) blijft de komende jaren hoog in Nederland, en in het bijzonder in de as Rotterdam-Venlo.
West-Brabant kan echter steeds minder goed voorzien in deze kavels.
De te realiseren logistieke kavel(s) op Tholen zijn vanuit dit perspectief kansrijk te noemen.
De locatie Welgelegen maakt in feite onderdeel uit van het bewezen logistieke vestigingsklimaat van West-Brabant en biedt, mede door de komst van de A4, voldoende kwaliteiten om grotere distributiecentra te huisvesten.
Dit is een rapport van 2005-2015 en toen is al de conclusie getrokken dat onze regio steeds minder goed kan voorzien in deze kavels.
Dus heeft Tholen Goud in handen met zo’n grote kavel.
Dit had toch de ogen van het College moeten openen om een gedegen onderzoek te doen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Beantwoording
 1. Zoals wij in eerdere beantwoording hebben aangegeven heeft een belronde plaatsgevonden met de gemeenten in de regio. Het telefonisch contact met gemeenten in de regio vindt elk najaar plaats.
  Omdat er uitsluitend sprake is van telefonisch contact kan geen schriftelijke onderlinge correspondentie die betrekking heeft op actuele prijzen van industriegronden overlegd worden.
  De telefonische contacten hebben bijgedragen aan de motivering van het raadsvoorstel om de grondprijzen van 2019 vast te stellen.

 2. In de jaren 2016 tot 2018 hebben medewerkers van Rewin en Impuls in het afstemmingsoverleg geparticipeerd dat opgezet is als onderdeel van het convenant met Montea.
  Ook heeft er afzonderlijk overleg met medewerkers van Rewin en Impuls plaatsgevonden.
  Hiervan zijn geen verslagen gemaakt, zoals door het college in de raadsvergadering van 1 oktober jl. al is aangegeven.
  In het overleg met medewerkers van Rewin en Impuls is wel aan de orde gekomen dat er diverse handicaps van het kavel op Tholen te benoemen zijn zoals noodzaak van lange dure heipalen, het imago van Tholen, de perifere ligging en de negatieve effecten daarvan op het beleggingsrendement.
  Concurrerende prijs blijft belangrijk om onderscheidend te zijn.

 3. Begin 2019 toen we in contact kwamen met DSV is geen overleg meer geweest met Rewin en/of Impuls Zeeland.
  Er zijn dus ook geen stukken te overleggen. DSV is zelfstandig tot ons gekomen, hier heeft zowel Rewin als Impuls Zeeland dus geen rol in gespeeld.
  Zoals in de raad van 1 oktober jl. is aangegeven.
 4. In het kader van de planvorming en de ruimtelijke onderbouwing die daarbij hoort is door Stec en Arcus plus een rapportage opgesteld.
  Op dat moment waren die rapporten actueel voor het betreffende bestemmingsplan.
  Zoals u weet is het bestemmingsplan pas later onherroepelijk geworden vanwege een ingediend beroep bij de Raad van State.
  Voor het bestemmingsplan Welgelegen III hebben we niet nogmaals een onderzoek uit laten voeren nadat het bestemmingsplan onherroepelijk was geworden.
  We kunnen daarnaast wel opmerken dat we betrokken waren en zijn bij de bedrijventerreinprogrammering regio West-Brabant, waar eveneens Stec onderzoek voor heeft uitgevoerd.
  Tijdens overleggen m.b.t. het bedrijventerreinprogramma West-Brabant is primair gesproken over beschikbare oppervlakten (incl LPM), secundair is ook gesproken over grondprijzen.
  Er is toen bestuurlijk afgesproken dat er niet gestunt zou worden met de prijs.
  Over een verhoging is niet gesproken.
  Omdat men vond dat Tholen officieel niet behoorde tot de regio West-Brabant is Tholen destijds als addendum aan het rapport is toegevoegd.
Datum beantwoording 08-10-2020
Ingeleverd bij de griffie 09-10-2020

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
535 µsec.
Onbekend
Onbekend
14949 bytes