logo
20.0021 DSV-4


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 20.0021
Datum ontvangst raadsgriffie 9 september 2020
Datum 9 september 2020
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ’t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoordenWat is er aan de hand in ons doorgaans zo rustige Tholen.
In Tholen verwachten ze een tweede golf , nee niet van de Coronacrisis, maar over de DSV affaire, zo werd met gevoel voor humor zaterdagmiddag gefluisterd bij omroep Tholen toen wij als ABT ons verhaal mochten toelichten.
Niemand waagt zich in Thoolse politieke kringen nog aan een voorspelling, maar dat het grote gevolgen zal hebben is inmiddels duidelijk.
Met de zogeheten mega deal van DSV zijn er zonder te overdrijven miljoenen euro’s voor de Thoolse gemeenschap verspeeld en verloren gegaan.
Dat is inmiddels onweerlegbaar, de imposante impact en wereldwijde uitstekende performance van DSV ten spijt, en dus moeten we alles in het werk stellen – zo menen we als ABT - om dat grote financiële gemis terug te halen.
Wat voor leuke dingen hadden we ermee kunnen doen....een strandje in Oud-Vossemeer, fatsoenlijk onderhoud van het onkruid op straten en pleinen, iets doen met de leegstand en mogelijke transitie van winkels in de diverse dorpskernen, een subsidie voor het opknappen van oude pandjes, het doortrekken van fietspaden vanuit Sint-Annaland via Oud-Vossemeer naar Tholen, impulsen voor de leefbaarheid in de kleinere dorpskernen, uitbreiding van dorpsbosjes, betere sportaccommodaties, verbeteringen van het Thools voet- en fietspadennetwerk, extra steun voor het streekmuseum in Sint-Annaland, en zo kunnen we nog lang doorgaan.
En dan zwijgen we nog even over het uitstel van verhoging van onroerend zaakbelasting en het verlichten van de schuldenratio.
Uiteraard willen we als ABT de pot niet gaan verteren en ook de schuldpositie niet uit het oog verliezen.
Maar het is nog niet te laat, want ongeoorloofde staatssteun is zonder twijfel aan de orde als je op deze (extreme) wijze een bedrijf bevoordeelt en begunstigt.
Daarom doen we als ABT nogmaals een oproep aan de politiek om de schouders eronder te zetten...oppositie en coalitie verenigt u!
In dat opzicht valt er een positieve tussenstand te melden en dat is het gegeven, dat nu ook de andere oppositiepartijen besloten hebben om niet langer te wachten op de antwoorden van het college.
Maar gelet op vastgestelde feiten, de snelle verkoop aan de Koreanen en de mogelijke gevolgen daarvan snel in actie te komen.
Naast de roemloze gemis aan financiële inkomsten stuitten we op een tweede element en die is dat de gemeente Tholen haar eigen regels met voeten treedt.
In strijd met het bestemmingsplan is verzuimd om een 10 meter groenstrook met hoog opschietende bomen en struiken over een lengte van 1,2 km niet heeft aangelegd.
De fysieke ruimte ontbreekt om dat alsnog te doen los van het feit, dat lokale democratie wordt aangetast als op zo’n grove wijze de eigen regels worden geschonden.
Ook trouwens op de onderdelen stikstof, PFAS en het geprognosticeerde aantal vrachtwagens dat volgens de landelijke normen een factor vijf hoger ligt dan de gemeente aangeeft.
Het begon allemaal toen Tholen de mega investering van DSV op een presenteerblaadje kreeg aangereikt van de gemeente Bergen op Zoom.
De directie van Sabic voelde er in tweede termijn niks voor om het mega distributiecentrum op haar terrein toe te staan, ondanks het vele voorwerk van de gemeente Bergen op Zoom en dus kwam Tholen in beeld.
Hemelsbreed 3,5 km noordelijker dus begreep ook de top van DSV Denemarken dat op de as Rotterdam-Antwerpen Bergen op Zoom of Tholen (met vergelijkbare aanrijtijden vanaf de A-4) geen enkel verschil maakte, zo vertellen onze vastgoedexperts.
Alleen was Tholen niet bij de les om het sympathiek te zeggen en werden er onvoorstelbare concessies gedaan!
Bang als men was om deze mega investering te verliezen, terwijl men had kunnen weten (als de gemeente haar huiswerk goed had gedaan) dat DSV nauwelijks alternatieven had.
DSV stond met de rug tegen de muur en had geen vergelijkbare alternatieve locaties of men moest grondprijzen accepteren van € 200, per m2 of meer, terwijl Tholen niet meer vroeg dan een luttele € 87, per m2.
Als we het voor de meelezende in en buiten de politiek nog even kort mogen samenvatten.
Daarnaast miste de gemeente een professionele ondersteuning en werden juridische constructies geaccepteerd die hun weerga niet kenden.
Onderhandelen met een partij die wereldwijd acteert voor het inkopen van grootschalig vastgoed vraagt expertise, kennis en scherpte.
En die bleek Tholen niet te hebben en men verzuimde helaas om die deskundigheid in te huren.
En ondertussen wachten we als ABT nog steeds op de bij herhaling gevraagde gegevens van de gemeente en verdere details van de gesloten deal.
De mailwisselingen (desnoods geanonimiseerd) blijven uit, de afsprakenlijst, c.q.
het contract, waarin bijvoorbeeld wordt omschreven wat de gemeente voor zijn rekening neemt komt maar niet op tafel.
Het wordt allemaal mondjesmaat verstrekt.
Het spijt ons te moeten vaststellen, dat dit zo traag verloopt.
Logisch dat het bewust achterhouden van informatie verdenkingen oproept.
Wat is de reden om geen openheid en transparantie te verstrekken??
Zoals we ook moeten vaststellen, dat het antwoord op de eerste vragentranche na weken radiostilte ook opvallend lang uitblijft.
Wil het college bewust zaken traineren in de hoop dat het de actualiteit verliest en de discussie verzandt.
Stil blijven zitten, terwijl je geschoren wordt is ook in de politiek een veel toegepaste strategie.
Ook ontleend aan de Engelse uitspraak.
The dogs bark, but the caravan moves on, let the world says what it will.
De honden blaffen en de caravan rijdt voorbij, laat de wereld maar het zijne erover denken in ronde Hollandse bakkerstermen.
Hopen dat de storm voorbij trekt en gaat liggen en langzaam telt het college zijn knopen en is de schaamte nog niet voorbij.
Een verkeerde inschatting??
Overigens willen we als ABT een onderdeel in absolute termen uitsluiten, want ondertussen gaan er ook allerlei geruchten dat er sprake is geweest van mogelijke omkoop.
Nee, dat is buiten elke twijfel verheven wat ons betreft en dus willen we geen enkele associatie oproepen met frauduleus, laat staan corruptief gedrag.
Daar willen we, het zij herhaald en met stemverheffing, helder over zijn.
Nogmaals....Politiek bedrijven is weliswaar een nobel vak, maar met de noblesse en verplichting dat je af en toe ook de riolen moet schoonmaken.
Het kan ook worden beleefd als een bijzondere vorm van verantwoordelijkheid, want het is niet vanzelfsprekend dat de politiek nobel is.
Je kunt een lokaal politicus niet nobel noemen die zelf alle rotzooi en vuiligheid aan anderen overlaat.
Nee, noblesse in de politiek betekent ook betrokkenheid, zelf door de modder gaan en de onderste steen proberen boven te krijgen, zo willen we een keer als ABT filosofisch besluiten.
Daarom doet ABT ditmaal een (indringende) oproep aan de coalitie in gemeenteraad.
De coalitie moet niet vervallen in diffuse en klassieke verdedigingstechnieken, maar vanwege het immense financiële belang gewoon erkennen dat er grove fouten en ernstige blunders zijn gemaakt ten koste van de Thoolse financiële positie, de schuldenratio en last but certainly not least de Thoolse belastingbetaler.
Nu kan het nog, zo lijkt het.
Een juridische actie met betrekking tot ongeoorloofde staatsteun is zeer urgent.
Coalitie ga in het belang van onze inwoners geen loopgravenoorlog voeren en laten we niet met onszelf in oorlog raken, nee, de politiek even laten voor wat het is.
En dat is die maatregelen treffen, waardoor we de vele gemiste miljoenen op basis van ongeoorloofde staatssteun zo spoedig mogelijk gaan terugvorderen.
Naast de noodzaak om het vertrouwen weer te herstellen in de bedrijven en burgers van Tholen die anders zijn behandeld en wel financieel werden belast, geen cadeautjes kregen, zelf de inritten moesten betalen, grond op haar kosten moest afvoeren en wel complete dossiers moesten aanleveren.
Wij menen, dat voor mildheid en genade geen plaats is.
Een tirade werkt ook niet, nee bidden en hopen dat we het financiële gemis kunnen herstellen.
Een formele procedure opstarten op de titel van ongeoorloofde staatssteun is het antwoord.
En laten we er bij voorbaat van uitgaan, dat door DSV de beste (top)advocaten worden ingehuurd om het tegendeel te bewijzen en te voorkomen, dat de miljoenen alsnog over tafel komen.
Dus dat vraagt een adequate aanpak.
Helaas moeten we de normaliter zo gezonde Thoolse ui (in dit geval met ernstige ziekteverschijnselen) in onderstaande vragentranche weer verder gaan afpellen.
Hieronder treft u wederom een litanie van zaken die rond DSV opnieuw fout zijn gegaan.
Daarbij gaan we dit keer opnieuw in op een aantal (nieuwe) financiële aspecten, maar willen tegelijkertijd ook wat immateriële zaken aan de orde stellen.
Denk bijvoorbeeld aan ons gevoelig Thools landschap.
Daarnaast benoemen wij ook andere aspecten in de formele procedure, want ook op dat onderdeel zijn er naar ons oordeel steken gevallen en fouten gemaakt (stikstof, PFAS, berekening verkeersbewegingen) en heeft de gemeente een weinig kritische houding aangenomen los van nieuwe financiële risico’s.
Alles werd voor zoete koek aangenomen en dat staat weer in schril contrast met de procedure eisen die andere Thoolse bedrijven moeten respecteren.
Daarbij is los van de financiele aspecten, in het oog springend, dat de gemeente nota bene haar eigen regels aan haar laars lapt.
Bijvoorbeeld de regels in het bestemmingsplan, dat over een lengrte van 1,2 km een groenwal van ten minste 10 meter moet komen.
Helaas, lees hieronder meer.
1. Zonne energie *).

Duurzaam en sustainable, een modewoord??
Niets is minder waar.
Door de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zal de gemeenschap een min of meer geleidelijke transformatie en ook energie transitie moeten ondergaan.
En dus moet de overheid dat ook vertalen in haar eigen beleid en het goede voorbeeld geven.
Om te beginnen....
de toepassing van zonnepanelen op daken van grootschalige distributiecentra levert veel (duurzame) energie.
Elke zichzelf respecterende gemeente stelt de voorwaarde aan bouwers van distributiecentra om zonne panelen op daken toe te passen.
De gemeente Venlo gaat nog een stap verder door dwingend voor te schrijven, dat de dakconstructie van het distributiecenter geschikt moet worden gemaakt voor de plaatsing.
In de casus van DSV Tholen – zo hebben onze experts aangereikt – kan minimaal 10 megawatt stroom uit de zonnepanelen worden gegenereerd en waarschijnlijk nog meer.
Voldoende om meer dan 1000 Thoolse huishoudens elk jaar lang van stroom te voorzien.
En zonder te overdrijven een unieke kans om mee te helpen aan de zo gewenste reductie van Co2 en te streven naar een duurzame samenleving.
Ook als gemeente propageren wij duurzaamheid op alle fronten en schreeuwen we (terecht) van de daken dat dit serieuze aandacht verdient, sterker nog we hebben er zelfs een ambtenaar voor aangetrokken die zich daarmee bezig houdt.
En zij probeert op het bedrijventerrein Slabbecoornpolder de handen ineen te slaan om de bedrijven te verduurzamen onder andere via de plaatsing van zonnepanelen.
Kortom, we zouden nu in the case van DSV het goede voorbeeld moeten geven.
Helaas hebben we een grote kans laten liggen, zo blijkt.
Naast fors imagoverlies, wordt er met twee maten gemeten, want indachtig de discussie rond bijvoorbeeld de woningen in Poortvliet, Oud-Vossemeer enz.
lijkt de kans om zonnepanelen op het giga dak van DSV verloren.
Toen de gemeente DSV voorstelde om zonnepanelen toe te passen – zo geeft onze bron aan - bleek DSV daar niks voor te voelen, omdat de terugverdientijd te kort was.
De kabel moest worden verzwaard en die kosten maakte het rendement beroerd, zo vernamen wij.
We hebben aan de gemeente inzicht gevraagd in het financieel exploitatiemodel, waaruit blijkt dat het financieel niet aantrekkelijk zou zijn.
Maar die informatie blijft van de zijde van de gemeente opnieuw uit.
En daarom hebben we zelf het initiatief genomen om een en ander te laten doorrekenen.
We hebben door een gespecialiseerd bureau dit (laten) onderzoeken en inderdaad, de kosten van de verzwaring van de kabel lopen in de papieren.
Maar dat geldt voor vele andere locaties van distributiecentra in Nederland.
Dat specialistisch bureau heeft het Thools model (op basis van ca.
€ 1 mio extra verzwaringskosten van de kabel) opnieuw doorgerekend en komt tot de conclusie, dat het nog steeds een aantrekkelijk rendement biedt, namelijk in de orde van 6 tot 9 procent!.
Uitgaande van het meest sobere scenario is bij 6 procent rendement er sprake van een terugverdientijd van bijna 15 jaar, een model, dat elke andere investeerder en particulier als aantrekkelijk beschouwt.
Wij hebben de geconsolideerde jaarcijfers van DSV erop nageslagen (en ook dat element laten onderzoeken door een specialist) en dan blijkt dat DSV een rendementseis kent van 6,4%, ergo de investering voor zonnepanelen sloot naadloos aan.
*) Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat één megawatt vermogen goed is voor ongeveer 1000 Amerikaanse huishoudens.
De belasting is dan per huishouden gemiddeld één kilowatt, dus het energieverbruik ongeveer 9000 kWh of 9 megawattuur per jaar.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een West-Europees huishouden ligt een stuk lager, namelijk rond de 3500 kWh per jaar.
Dus het dak van DSV had stroom kunnen leveren aan meer dan 1.000 Thoolse gezinnen.
01 Heeft het college inzage gevraagd en verkregen in het financiële plaatje, waarin wordt
geïllustreerd dat het rendement ongunstig is;
02 Is overwogen om dwingend voor te schrijven – à la de gemeente Venlo – om een zwaardere
dakconstructie toe te passen, zodat later alsnog zonnepanelen kunnen worden toegepast;
03 Zijn nog andere voorstellen gedaan voor het intensiveren van zonnepanelen op de groenwal, het grote parkeerterrein of op de wanden (zoals recent op een DC in Culemborg).
En zodoende alsnog tot een beter verdienmodel te komen en een bijdrage te verlenen aan de vergroening en Co2 reductie zoals we dat elders in de gemeente ook voorstaan.
04 Waarom is het college zo snel overstag gegaan en zijn die voorwaarden niet dwingend opgelegd.
Dit mede in het licht van het gegeven, dat we zonnepanelen ook bij woningbouw en andere
projecten voorschrijven, sterker nog voorschrijven (Slabbecoornpolder!!).
2. Andere vormen van duurzaamheid.

Wij nemen aan, dat DSV aan de gemeente ongevraagd en spontaan een Breeamcertificatie heeft aangeboden als blijk van de duurzaamheidsuitvoering van het immense distributiecenter dat aan de Thoolse horizon zou verschijnen.
Immers kende de vastgoedexperts van DSV (die wereldwijd opereren), de basisregel, dat een Breeamcertificaat feitelijk een conditio sine qua non is om bij beleggers (de Koreanen!!) hoog te scoren en aldus voldoende rendement te halen.
Het uiteindelijke BREEAM-duurzaamheidscertificaat wordt verleend op basis van een onafhankelijke beoordelingsmethode variërend van één ster (pass) tot vijf sterren (outstanding).
In de logistiek is BREEAM ongekend populair waarbij -uitgaand van de energie neutrale en het streven naar 'gasloze' panden, ‘outstanding’ de norm is.
Het LIDL complex in de Randstad kent de score “”outstanding”, evenals het grote complex van Bol.com in Waalwijk.
Wij veronderstellen, dat DSV een Breeam certificatie heeft aangeboden.
Naast een grotere financiële opbrengst (voor de Koreanen) genereert het ook een redelijke milieu impact.
BREEAM kent de volgende scores: Outstanding 85% ***** Excellent 70% **** Very good 55% *** Good 40% ** Pass 25% * Acceptable 10% Hoewel we er in de contracten niks over kunnen teruglezen, is het dus interessant te weten wat de gemeente heeft opgelegd, c.q.
welke milieuformule is gevraagd dan wel afgedwongen.
Daarnaast ook intrigerend te weten welke andere milieu afspraken zijn gemaakt over de toepassing van andere duurzame bouwmaterialen.
De vraag dringt zich ook op – zoals dat steeds meer wordt toegepast – of DSV door de gemeente is gevraagd om het gebouw gas loos te exploiteren.
We leiden uit de rapportages af, dat dit niet het geval is.
Opmerkelijk!!
Of te experimenten met elektrisch transport/vervoer, dan wel e-bikes beschikbaar te stellen voor het personeel!!
Zoals elders ook wordt toegepast.
Ook het toepassen van begroeide daken levert een bijdrage in het waterbergend oppervlak vanwege een vertraagde afvoer.
Is dat uit een oogpunt van duurzaamheid nog overwogen nu de zonnepanelen op de daken achterwege zijn gebleven?
Ook interessant te weten of en in hoe verre laadpalen voor elektrische auto’s zijn voorgeschreven om daarmee ook de duurzaamheid van het project te onderstrepen
05 Kunnen we inzage krijgen van de afspraken met betrekking tot BREEAM en welk score heeft de gemeente afgedwongen.
“”outstanding”” zoals bij Lidl of Bol.com??
06 Welke BREAM certificaat geldt nu voor het complex Tholen.
Is daarbij ingezet voor de hoogste score à la het Lidl en Bol.com complex?
07 Heeft de gemeente zoals voor andere projecten gevraagd voor een gas loze exploitatie en welke andere aanvullende voorzieningen heeft de gemeente gevraagd om de milieu impact terug te brengen van dit mega distributiecenter?
08 Is aangedrongen op het toepassen van bijvoorbeeld doorgroeistenen op de parkeerplaatsen in plaats van niet water door latend beton of asfalt op de grote parkeerterreinen, waardoor het bodemleven minder wordt aangetast?
09_a Of begroeide daken om een bijdrage te leveren in een vertraagde afvoer van regenwater?

Bijkomend voordeel, de capaciteit van de retentievoorziening kan worden beperkt, ergo minder
aanleg- en onderhoudskosten.
09_b Is experimenteren met elektrisch transport, e-bikes, laadpalen, enz. enz. aan de orde gesteld?
10_a Als wij het rapportje over stikstof goed lezen wordt het totale complex met gas verwarmd.
Is toepassing van warmtepompen overwogen of aardwarmte als alternatief?
10_b Zijn er afspraken gemaakt over het niet stationair draaien van de vrachtauto’s op het terrein?

Rijdend vanuit Stavenisse stellen wij vast dat het dorpsbeeld van Stavenisse bij de entree ten opzichte van enkele jaren geleden aanzienlijk aantrekkelijker is geworden.
Dat beleven we ook als we Sint-Maartensdijk passeren.
De Parallelweg, Onder de Linden, de Markt en het bedrijventerrein mogen weer gezien worden.
Scherpenisse heeft met de sloop van de kassen aan de Provinciale weg en de basisschool ook een aantrekkelijk aanzicht gekregen, terwijl Poortvliet ook weer opstoot in de vaart der volkeren sinds de aardappelloods met andere schuren zijn gesloopt en vervangen wordt door fraaie woningen.
Maar als we Tholen aanrijden verschijnt een immens grote doos op het netvlies die zijn weerga niet kent.
Het doet zonder te overdrijven pijn aan de ogen.
Jammer!
En als we vervolgens het DSV complex verder beoordelen en aanschouwen, zien we dat aan de noord en noord-westzijde geen enkele groenvoorziening is afgedwongen om het zicht te verzachten en daarmee recht te doen aan het kleinschalige Thools landschap.
Datzelfde beeld ontstaat als we vanuit Oud-Vossemeer rijden.
Ook dan ontwaren we met enige schrik een groot, wit en grijs getint (dominant) gebouw.
Zonder enige voorziening of toevoeging om het aanzicht wat milder te maken of te verdoezelen.
Wij ervaren het bijna als barbaars en als een enorme inbreuk op het Thools land!
Het zou de plannenmakers gesierd hebben als ze met respect aan het Thools landschap forse groenvoorzieningen hadden toegepast als maskering van die grote doos!
Populieren groeien snel, passen in het landschap (het land van de d’hoooge bomen weet u wel en die blijken nu veel wind te vangen!).
Met een mix van groenblijvers en populieren zou het indringend effect van die grote mega doos worden verzacht.
Helaas, het ontbreekt allemaal.Eenzelfde groene gordel treffen we wel bij onze buren in de Auvergnepolder van Halsteren.
Vele jaren gelden werd op die wijze de grote fabriek van Sabic/General Electric wel aan het milieu bewuste oog onttrokken, hoe simpel kan het zijn.
En waarom is dat aspect bij de projectie van dit giga gebouw van DSV in Tholen niet meegenomen?
Immers had een forse groenstrook rond het gebouw als fraaie bontkraag voor de inbreuk op het landschap kunnen dienen.
Maar nu komt het, gaat u even rechtzitten!
Wij citeren uit het bestemmingsplan Welgelegen III, het bestemmingsplan dat deze grootschalige vestiging mogelijk maakte en zoals dat door de gemeenteraad van Tholen is vastgesteld: De Mosterddijk is een landschappelijk waardevol element en heeft daarom in het provinciaal beleid een beschermde status.
De provincie is bereid om mee te werken aan het afgraven van de dijk, mits dat wordt gecompenseerd.
Het plangebied grenst aan de noord‐ en westzijde aan het open buitengebied.
Aan deze zijde is aandacht nodig voor landschappelijke inpassing.
Rond het beoogde bedrijventerrein ligt een zone waar dit kan worden gerealiseerd.
In verband met de hoge bouwhoogten wordt langs de buitenrand van het bedrijventerrein een afschermende groengordel aangelegd die bestaat uit een strook van netto 10 meter.
In deze strook wordt een grondwal gerealiseerd met een hoogte van ten minste 3 meter.
Op de grondwal wordt hoge opgaande beplanting aangebracht.
Daarmee kan de bebouwing niet geheel aan het zicht worden ontnomen.
Om de landschappelijke effecten te verzachten, zullen gebouwen daarom met een aangepaste kleurstelling worden gebouwd waardoor het gebouw minder opvalt.
Aan onderzijde worden donkere kleuren toegepast; naar boven toe steeds lichtere horizontale stroken.
Aanvullend op welstandtoetsing wordt dit geregeld bij de verkoop van gronden.
Een onthutsende conclusie.
Want, wij stellen vast dat op basis van het geldend bestemmingsplan Welgelegen III het gehele gebouw aan de noord- en westzijde moet worden voorzien van een groenstrook van 10 meter breed en een daarbij behorende grondwal van 3 meter hoogte om aldus het grote gebouw vanuit Poortvliet en Oud-Vossemeer landschappelijk te verzachten.
Evenwel zijn die voorzieningen op geen enkele wijze, wij herhalen, op geen enkele wijze, tot stand gekomen.
Ja u leest het goed!
De groenvoorziening van minimaal 10 meter breedte had volgens het bestemmingsplan aan de west- en noordwestzijde met groenwal aangelegd moeten worden en die ontbreekt nu over de gehele lengte van maar liefst ca.
1,2 km.
En dat verklaart de forse inbreuk op het landschap vanuit Poortvliet en Oud-Vossemeer.
In diezelfde plantoelichting staat, dat aanvullend bij de welstandstoetsing deze materie kan worden geregeld bij de grondverkoop.
Ook die acties zijn uitgebleven!!
Het college handelt daarmee nota bene in strijd met haar eigen vastgestelde regels en lapt de basisstructuur van het bestemmingsplan – het bewaken van het Thools landschap -volledig aan haar zijn laars.
Hoe kan het (in godsnaam) bestaan dat op zo,n grove wijze de (eigen) regels van het bestemmingsplan worden geschonden.
Elke Thoolse burger en elk Thools bedrijf wordt strikt aan de regels gehouden.
Maar dat geldt kennelijk niet v oor ons eigen gemeentebestuur.
Dat college gaat gewoon haar eigen gang.
Hoe gaan we dit uitleggen??
We vielen van onze stoel toen wij deze grote planologische misser en het grote verzuim vaststelden.
Wie de eigen lokale wetgeving aan zijn laars lapt, lapt de rechtsstaat aan zijn laars en dus ook onze lokale democratie.
Opnieuw, hierboven de Auvergnepolder met maskerende groenvoorziening voor de fabrieken van Sabic.
Zo kan het ook!

09_c Kan het college verklaren waarom op zo’n grove wijze en in strijd met het bestemmingsplan is gehandeld.
10_c Kan alsnog op basis van een landschapsplan een gepaste landschappelijke invulling plaats vinden die recht doet aan de uitgangspunten van het bestemmingsplan en de aanblik van deze mega doos verzacht.
11 Zijn er financiële of andere afspraken gemaakt met DSV om in die aanleg- en
onderhoudskosten te voorzien op basis van het principe, de veroorzaker betaalt?
12 Omdat wij vrezen, dat de er met DSV over de landschappelijke invulling geen financiële afspraken zijn gemaakt vragen wij of het college – gegeven het huidig “shockerend” landschapsbeeld – alsnog bereid is daarvoor een landschapsplan tot stand te brengen en tot uitvoering te brengen al of niet met een financiële bijdrage van DSV en gebruikmakend van landelijke en mogelijk provinciale
subsidieregelingen?
En dat vervolgens ook de hoogste prioriteit geeft?
13 Waar normaliter in de Eendrachtbode uitvoerig discussies over de welstandsbehandeling van diverse plannen die een esthetische impact hebben variërend van een dakkapel tot een gewenste dakhelling of de juiste kleur van een gevelsteen, worden beschreven, hebben wij de discussie rond dit grote gebouw gemist.

Kunnen wij inzage krijgen in het advies en de discussie die zich afgespeeld heeft in de welstandscommissie?
3. Koopcontract en open einde formulering.

Voor de afwisseling willen we toch nog even de financiële en juridische toer op.
Wij lezen in het koopcontract (artikel 5.2), dat de exacte grenzen, c.q. oppervlakte van de verkochte (maar nog niet betaalde grond!!) op aanwijzing van de partijen nader zal worden bepaald.
Met een oppervlakte van ca. 150.000 m2 kan dat in de papieren lopen en tot een niet-onaanzienlijk verschil leiden. Echter worden de criteria en de voorwaarden daarbij niet nader omschreven, ondanks de onderliggende algemene verkoopvoorwaarden, zo stellen onze juridische adviseurs.
Dus, een open eind formulering waar partijen alle kanten mee op kunnen en wat in het contractrecht als “levensgevaarlijk” geldt.
Dergelijke zaken – hoe ondergeschikt – ook moet je vooraf vastleggen.
Want achteraf onderhandelen, laat staan terug onderhandelen heeft geen enkele zin.
Dan is het te laat.
En als de mogelijke discussiepunten niet juist wordt geformuleerd kan dat bij een oppervlakte van 150.000 m2 zo maar tot een verschil van enkele duizenden vierkanten meters leiden, dus zeg maar € 3 ton als we een courante grondprijs rekenen.
De heren uit Korea zitten niet te wachten op het betalen van extra sommen geld, veronderstellen wij even!
Daar telt uitsluitend rendement!
14 Waarom heeft het college dit juridisch niet sluitend geformuleerd, want nu bestaat het grote gevaar dat de gemeente financieel opnieuw tekort schiet.
5. Niemansland en/of overhoek wordt niet meeverkocht.

Weer een ander voorbeeld van gemiste inkomsten en een juridische open eind constructie.
Tussen het kavel van Atteroo en DSV ligt nog een overhoek of zo u wilt een stuk niemandsland, zo maken wij op uit de onderstaande verkooptekening.
Derden kunnen van dat niemandsland geen gebruik van maken en hoe logisch zou het zijn dat dit ook in de verkoop aan DSV zou zijn betrokken.
We hebben het niet “”afgetrapt”, maar schatten de oppervlakte ruwweg op ca.
3000 m2 tot ca.
5000 m2.
Onbegrijpelijk, waarom is DSV niet verplicht geworden, omdat dat stuk niemandsland ook te kopen.
Nu is er sprake van een inkomstenderving (op basis van een marktprijs van € 160, per m2) van meer dan € 0,8 mio.
Weer een staaltje – zoals eerder geconstateerd op andere onderdelen - van veel te weinig verkochte gronden zoals wegen, groenwallen, bermen en sloten.
Zie ook onderstaande tekening.
Juridisch heeft de gemeente geen enkel handvat meer om de aankoop van deze overhoek door DSV alsnog af te dwingen.
En het is opnieuw een voorbeeld van een open eind.
Die zaken moet je niet aan het toeval (of zoals in het contract staat) “”te goeder trouw ” overlaten.
Hoe naïef!!
Killing, want je kunt het juridisch niet verplichten en nu ben je volstrekt afhankelijk van de goede wil van de Koreanen.
En die geven prioriteit aan rendement en geen extra investeringen, zo zeggen onze juridische en vastgoed adviseurs.
De teller van financieel geleden nadeel staat daarmee op ruim € 30 mio.

15 Wat is de beoogde bestemming van deze overhoek en waarom is DSV niet verplicht om deze overhoek ook aan te kopen?
4. Goedkeuring bij doorverkoop en andere voorwaarden.

Eerder hebben we met spijt moeten vaststellen, dat in afwijking van de gebruikelijke aanpak op uitdrukkelijk verzoek van DSV de standaardregeling voor een doorverkoop van een niet gerealiseerd complex is geschrapt en dat daarnaast ook geen anti-speculatiebeding werd toegepast zoals de Eendrachtbode terecht aanhaalde toen bijvoorbeeld de ijsbaantransactie in Sint-Annaland speelde.
De gemeente was dus wel bekend met die formule.
Los daarvan is het denkbaar dat DSV over enkele jaren haar activiteiten consolideert, een ander business model hanteert en naar elders in het land verhuist. In de logistieke wereld geldt immers het adagium...””plug en play.
Stekker erin en stekker eruit”” als de ontwikkelingen dat noodzakelijk maken.
In ons vakjargon – aldus verklaren onze vastgoed experts - heet dat foot loose bedrijven.
Vooral in de logistieke sector geldt dit uitgangspunt.
Bedrijven dus die minder gebonden zijn aan de klassieke vestigingsfactoren zoals de nabijheid van grondstoffen of een haven dan wel een specifieke arbeidsmarkt.
Als dit megacomplex om DSV moverende reden niet meer past in haar optimale business model kan het zonder toestemming worden verkocht aan een bedrijf voor bijvoorbeeld de opslag van bulkgoederen en zal in een ongunstig scenario een groot aantal arbeidsplaatsen verloren gaan....250 versus 50 bijvoorbeeld.
Om dit veilig te stellen kan via een juridisch kwalitatieve verplichting – en dat geldt ook voor de andere aangestipte zaken – dat belang worden veilig gesteld door logistiek af te dwingen, c.q. een gebruik overeen te komen met value added activiteiten (v.a.l.).
Logistieke activiteiten die waarde toevoegen en (mensen)handen vragen.
Hoewel we inmiddels weten dat een dergelijke regeling ontbreekt is het denkbaar dat een zeker (moreel) commitment aan DSV is gevraagd.
16 De vraag dringt zich dus op hoe Tholen hiermee heeft omgesprongen. Is daar duidelijkheid over verkregen en is er wellicht een gentlemans agreement gesloten.
5. Opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen.

We lezen ook, dat een (beperkt) deel van het complex zal worden benut voor de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen, de zogeheten ADR goederen.
Omdat de afstand naar de aangrenzende woonwijk Dalempolder en in de toekomst de woningbouw aan de Molenvlietsedijk hemelsbreed beperkt is en dus risico’s bestaan voor de lokale volksgezondheid is het belangrijk te weten welke oppervlakte voor die ADR functies zal worden toegestaan, welke verwerkingsactiviteiten zullen plaats vinden, welke volumes en niet te vergeten welke gevarenklassen mogen worden toegepast.
Formeel dient daarvoor een afzonderlijke milieu vergunning te worden gevraagd.
Omdat de risico’s voor ontploffing, brand, belastende emissies naar de aanpalende woonwijk groot kunnen zijn.
17 Welke oppervlakte zal voor de functies van ADR goederen worden toegestaan?
18 Welke verwerkingsactiviteiten zullen plaats vinden, welke volumes en niet te vergeten
welke gevarenklassen?
19 Zijn er over zo’n cruciaal onderdeel afspraken gemaakt?
20 Wanneer wordt de vergunningsaanvraag voor dit (pikante) onderdeel in procedure gebracht?
6. Lokaal solidariteits fonds.


Tenslotte blijken grote bedrijven om voor zichzelf sprekende redenen een binding met de lokale gemeenschappen op te willen zetten.
Zo stelden we vast, dat DSV al een bijdrage in het vooruitzicht stelde voor het Streekmuseum in Sint-Annaland.
Chapeau!
Een en ander vindt vaak plaats op vrijblijvende basis en gaandeweg wordt dat dikwijls in de loop van de tijd afgebouwd en minder intensief toegepast.
Daarom speelt de lokale overheid in toenemende mate daar op in.
En vraagt vanwege die ervaring ook een rol door dit permanent te structureren.
Bijvoorbeeld via het opzetten van een solidariteitsfonds of aanverwante en op grond waarvan continuïteit van de bijdragen aan culturele en lokale doelen in de toekomst wordt veilig gesteld.
Want helaas vertoont die liefdadigheidscurve in de dagelijkse praktijk een dalende lijn en dan is het verstandig om daarover bindende afspraken te maken.
21_a Zijn daarover afspraken gemaakt en zo ja hoe ligt dat vast?
7. Parkeren op eigen terrein.


Het parkeren van vrachtwagens in de avonduren en de weekends met slapende en op de openbare weg kokende (en soms poepende, excusez le mot) buitenlandse chauffeurs levert geen fraaie taferelen op naast een weinig humaan verhaal.
Elke gemeente met logistieke activiteiten kent het probleem en stelt daarom zware eisen aan dat parkeerpatroon.
Het is interessant te weten op welke wijze die aspecten met DSV (sluitend) zijn afgesproken.
In diverse regio’s slaan de gemeenten de handen in elkaar door gezamenlijk te trachten parkeerterreinen in te richten met sanitaire voorzieningen en andere (catering) faciliteiten op te zetten om aldus dit probleem op een menswaardige wijze op te lossen.
Zo ook in Midden- en West- Brabant.
Het is fascinerend om te weten hoe de gemeente Tholen daar in denkt te opereren.
Wordt aangesloten bij het Brabants initiatief uiteraard tegen betaling van een evenredige jaarlijkse bijdrage of haakt ze wederom af en versterkt Tholen daarmee opnieuw haar imago in de regio, namelijk geen samenwerking zoeken, maar ondertussen wel profiteren of beter parasiteren op hetgeen de regio gezamenlijke aanpakt en invult als we een keer cynisch mogen acteren!
21_b Zijn er afspraken gemaakt over het parkeren met een verbod van vrachtauto’s op de openbare wegen op het bedrijventerrein en de omgeving;
22 Overweegt het college om op dit onderdeel aansluiting te zoeken met de gemeenten in West-Brabant?
8. Voordelen lokaal bedrijfsleven.

DSV heeft wereldwijd een ongekende schaalgrootte en kan aldus vele financiële voordelen genereren, waarvan ook het lokaal Thools bedrijfsleven volop kan profiteren.
Als voorbeeld......
via parkmanagement kan voor de inkoop van energie, industrieel afval, communicatie, verzekering, arbeidspools, onderhoud groen, beveiliging enz.
een gezamenlijke structuur wordt opgezet.
Met evidente (kosten)voordelen voor het lokaal bedrijfsleven.
En dit leidt tot een versterking van de financiële positie van het Thools bedrijfsleven.
Zijn daar afspraken over gemaakt?
Gemeenten vragen ook vaak om lokale (lees Thoolse) bedrijven een zekere preferentie te geven als het gaat over onderhoud, schoonmaken van gebouwen en terreinen, het gebruik van lokale uitzendorganisaties enz. enz.
De vraag stellen wij of in dit geval dat aspect in het contract is opgenomen en het niet bij een vrijblijvend statement blijft.
23 Zijn er afspraken gemaakt om gezamenlijk met andere bedrijven de genoemde aspecten van inkoop energie, afval, verzekering, arbeidspools, beveiliging enz. op te zetten?
24 Overweegt het college alsnog een vorm van parkmanagement op te zetten om ook die faciliteiten te structureren en mogelijk via die weg ook een stuk budget terug te halen?
25_a Zijn er afspraken gemaakt om de lokale bedrijven een zekere preferentie te geven als het gaat over onderhoud, schilderen, schoonmaken, herstel infra enz. enz.?
9. Positie Thoolse werknemers.

In diezelfde context is het ook interessant te weten – naast het gebruik maken van lokale uitzendorganisaties - of en in hoeverre de werving van personeel aan de orde is geweest.
De gemeente kan door het opzetten van door het rijk gesubsidieerde trajecten scholing & trainingsactiviteiten, de positie van de Thoolse inwoners en werknemers – in het besef dat een voorrangs situatie niet kan worden afgedwongen – versterken.
25_b Zijn er afspraken gemaakt, op grond waarvan de positie voor de Thoolse werknemer wordt verstevigd.
Is hier bij stilgestaan?
10. Buitenlandse werknemers.


De ervaring leert, dat ca. 40% tot 50% van het personeel in een distributiecenter gerekruteerd wordt uit landen zoals Polen, Bulgarije en zelfs Tsjechië.
In de dagelijkse praktijk problemen geeft dit fricties als het gaat over een humane huisvesting en overlast aan de woonomgeving De vraag is gerechtvaardigd welke afspraken hierover zijn gemaakt.
Te veel werk, te weinig woningen.
En overbevolking leidt tot overlast.
Dat is kort gezegd het groeiende probleem rond de grote stroom arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen die werken bij bedrijven in de regio.
Een netwerk van uitzendbureaus, koppelbazen en andere ritselaars houdt deze misstanden gaande.
Dat alles functioneerde op zijn eigen perfide manier tot de uitbraak van corona begin dit jaar.
Maar zoals rampen altijd de zwaksten het hardst treffen, legde dit virus hier heel wat misstanden bloot.
De huisvesting moet op korte termijn dus veel beter, desnoods in hotels, en de bedrijven die de goedkope krachten willen inhuren, worden ook verantwoordelijk voor hun welzijn.
Een heel goed advies voor een te lang genegeerde groep harde werkers, denken wij althans.
26 Zijn er afspraken gemaakt over de huisvesting van migranten in Tholen?
27_a Heeft het college al stilgestaan over mogelijke maatregelen of wordt het laissez faire, laissez passer!
We zien wel.
11. Stikstof

Toen de DSV vestiging aan de orde was speelde ook de (landelijke) problematiek van stikstofemissies en de belasting op nabij gelegen Natura 2000 gebieden als het Zoommeer en de Brabantse Wal.
Vele plannen werden door de rechter afgeblazen vanwege overschrijding van de stikstofnorm of onvoldoende onderzoek.
Ook buurman Bergen op Zoom werd door een uitspraak van de Raad van State getroffen, omdat de onderliggende rapportage onvoldoende was.
En dus moest het plan voor de bouw van een hotel langs de A-4 worden uitgesteld en de procedure worden overgedaan.
Ook in Tholen moest nader onderzoek plaats vinden als onderbouwing voor de af te geven omgevingsvergunning voor DSV.
Wij hebben bij de gemeente hier details over gevraagd.
Na herhaald aandringend ontvangen we een rapport van enkele kantjes, gedateerd 19 september 2019, met als onderwerp: “Memo aanvullende beoordeling effecten stikstofdepositie DSV””.
Dus er lag kennelijk al een eerste rapport en toen we dat opvroegen werd gereageerd met de mededeling, dat dat eerste rapport er niet is.
Snapt u het nog??
Bovendien bleek de aanvullende rapportage op 19 september 2019 verstrekt te zijn toen DSV al lang aan het bouwen was en de omgevingsvergunning kennelijk al verleend was.
Was dit een (doorzichtig) trucje om de afgifte van de vergunning alsnog te legaliseren?
Wij hebben dit aspect door een extern bureau laten toetsen.
Hieronder treft u de belangrijkste conclusies.
Uit die stukken blijkt dat de aangeleverde stukken – Koolstra Advies volstaat met enkele A-viertjes – verre van compleet is, sterker nog niet voldoet aan de daaraan redelijk te stellen eisen en waar de rechter onmiddellijk een streep door zou halen!
Dus er is wel een strijdigheid met de formele voorschriften aan de orde.
Daarnaast wordt opnieuw bevestigd – zoals we al eerder vaststelden - dat het aantal vracht- en voertuigenbewegingen vele malen hoger ligt dan DSV doet voorschotelen.
Ook dat is een formeel gebrek.
Tegelijkertijd legt het wederom pijnlijk bloot, dat de gemeente ook op dit onderdeel door het oog van de naald is gekropen.
In het geval dat een derde de omgevingsvergunning van DSV zou hebben aangevochten bij de voorzieningenrechter of de Raad van State dan had de gemeente haar huiswerk moeten overdoen vanwege formele gebreken, namelijk een onvoldoende correcte uitwerking van de aan de orde zijnde emissies en vervoersbewegingen en het ontbreken van details over de stikstofdepositie tijdens de bouwfase.
De investering van DSV stond op dat moment onder grote druk, want de consolidatie en samenvoeging en grootschalige verhuizing moest snel plaats vinden, ook omdat de gehuurde distributiecentra elders al formeel waren opgezegd.
Uitstel van de bouw door een formeel gebrek van de gemeente had voor DSV tot grote financiële schade geleden.
En natuurlijk zou die schade – ontstaan door tekortschietend formeel optreden - op de gemeente financieel zijn verhaald.
Bergen op Zoom had zich juridisch gevrijwaard, zo begrepen we en dus interessant te weten of ook Tholen dat met DSV had afgesproken of beter zich heeft gevrijwaard.
De nuance eist te zeggen, dat de materiele toetsing (stikstofdepositie op Natura 200 gebieden) positief uitpakte, namelijk dat de mol waarde niet wordt overschreden.
Dus van strijdigheid met de materiele voorschriften was geen sprake, maar dat doet niks af aan het geconstateerde formele gebrek en het grote risico, dat de gemeente in termen van aansprakelijkheid heeft gelopen.
Ook de door ons ingehuurde expert – zie het fragment – constateert dat het rapport van de gemeente (Koolstra Advies) onvoldoende was.
27_b Waarom heeft de gemeente zo weinig kritisch naar het rapport van Koolstra Advies gekeken en waarom is conform de voorschriften geen analyse gevraagd over de stikstofdepositie tijdens de bouw?
28 Aannemend dat de gemeente bekend is met CROW publicatie 381 (de bron die de Raad van State toepast) de vraag waarom de gemeente geen correctie aan Koolstra Advies heeft gevraagd van het (groot) aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens enz.?
29 Waarom heeft de gemeente – bekend zijnde met de voorschriften – geen aanvullende analyse gevraagd van de stikstofdepositie tijdens de bouw zoals andere Thoolse bedrijven dat wel moeten doen?
30 In de casus, dat vanwege een hoger beroep door derden de voorzieningenrechter had uitgesproken, dat de formele procedure moest worden overgedaan had DSV een juridische grondslag om de daaruit voortvloeiende schade bij de gemeente te claimen.
Of was deze mogelijkheid contractueel uitgesloten met de vraag om in een bevestigend geval dat stuk aan te leveren?
31 De rapportage van Koolstra Advies dateerde van 19 september 2019.
Op dat moment werd er al druk gebouwd en beschikte DSV kennelijk al over de omgevingsvergunning.
Een eerder advies was niet verstrekt zo werd ambtelijk bevestigd en dat brengt ons tot de conclusie, dat er iets mis is gegaan in de procedure om het nog maar zachtjes te zeggen.
De afgifte van de omgevingsvergunning was een feit, terwijl de formele zaken kennelijk niet op orde waren of welk geheimzinnig spel is er gespeeld?
32_a Dit riekt naar onrechtmatig handelen.
Wil het college volledige opening van zaken geven en alle feiten (ook chronologisch) op een rij zetten?

De relevante weergave uit het rapport: De stikstofdepositie voor de bouwfase is niet berekend Dit is wel gebruikelijk en zelfs noodzakelijk om te doen.
In de memo is aangegeven dat de NOx uitstoot voor de gebruiksfase hoger is dan bouwfase.
Dit is in de memo verder niet onderbouwd of aangetoond dat dit zo is.
Verre van compleet.
Aangehouden verkeersgeneratie toekomstig gebruik In de berekening is uitgegaan van: - Lichtverkeer 320 mvt/etm (is gelijk aan 160 lichte voertuigen die komen en gaan) - Middelzwaar vrachtverkeer 20 mvt/etm (is gelijk aan 10 middelzware vrachtwagens die komen en gaan) - Zwaar vrachtverkeer 80 mvt/etm (is gelijk aan 40 zware vrachtwagens die komen en gaan) Dit lijkt me niet juist, zeker ook omdat, dat het al gerealiseerde distributiecentrum ca.
80 laad docks zou hebben.
Daarnaast als ik de kentallen uit de CROW-publicatie 381 er tegen af zet, dan zou de verkeer aantrekkende werking vele, vele malen hoger zijn dan in de berekening is aangehouden.
In CROW 381 is een ken getal aangegeven van 170 mvt/etm voor 1 hectare voor een distributieterrein (dat betreft bebouwing met buitenruimte), waarvan 135 verkeersbewegingen bestaat uit lichtverkeer en 35 vrachtwagenbewegingen (verdeeld in 26% middelzwaar en 74% zwaar).
Het DSV Tholen is gevestigd op het kadastraal perceel M392 en M394 en heeft een totaal oppervlak van 143.848 m2 (= 14,4 hectaren).
Stationair draaien/manoeuvreren van voertuigen Het stationair draaien en manoeuvreren van de voertuigen op het buitenterrein van DSV Tholen is in de berekening van Koolstra niet meegenomen.
Dit stoot ook NOx uit en dient normaliter meegenomen te worden in de berekening.
Berekening stikstofdepositie met AERIUS calculator Aangezien de verkeersgeneratie op basis van de kentallen uit de CROW-publicatie dermate hoger uitvallen dan in de berekening van Koolstra Advies is meegenomen is een nieuwe berekening met de AERIUS calculator uitgevoerd.
In de nieuwe berekening is met het volgende rekening gehouden: - NOx uitstoot bebouwing: 288 kg/jaar (net zoals in de berekening van Koolstra Advies) - Verkeersgeneratie op basis kentallen CROW uitgaande van 14,4 hectare Uit de nieuwe berekening blijkt ook dat de stikstofdepositie 0,00 mol/ha/jaar bedraagt, zie bijlage bij deze mail en het bijbehorend rapport.
Einde weergave relevant fragment uit ons rapport.
12. PFAS

In het voorjaar 2019 werd Nederland opgeschrikt, omdat nieuwe maatregelen ertoe leidde dat diverse bouw- en baggerprojecten moesten worden “”gecanseld”” vanwege PFAS.
De kranten stonden er bol van.
Het RIVM kondigde in mei 2019 aan, dat als PFAS in grond of baggerspecie wordt aangetroffen, het niet mag worden toegepast als het bevoegd gezag geen beleid heeft opgesteld, ook al wordt het in kleine hoeveelheden gevonden.
Zo lezen we in een relevante circulaire van het RIVM.
De gemeente Tholen had tot op dat dat moment geen beleid vastgesteld.
Op zichzelf overigens begrijpelijk.
Op onze vraag antwoordt de gemeente nu, dat PFAS tot juli 2019 niet aan de orde was.
Maar dat is onjuist.
De maatregelen en aandacht voor dit aspect speelde al veel eerder.
Op 3 juli 2019 werd het beleid door de staatssecretaris vervolgens verfijnd en dat speelde iets later dan de start van de bouwwerkzaamheden en graafwerkzaamheden van DSV, nadat eerder in het voorjaar onder de vlag van de gemeente een complete dijk was afgegraven.
32_b Waarom negeerde de gemeente dit PFAS aspect.
Hoewel Tholen niet als risicogebied geldt had het van zorgvuldigheid getuigd om bij dit onderdeel nadrukkelijk stil te staan?
Immers moesten immense hoeveelheden grond worden afgevoerd of verwerkt en liep ook hier de gemeente formele risico’s om over aansprakelijkheid nog maar te zwijgen.
33 Waarom is op basis van het op 3 juli 2019 verfijnde beleid niet besloten om een PFAS onderzoek te laten verrichten.
34 Welke PFAS onderzoeken vonden plaats toen de gemeente haar eigen dijk – voorafgaande aan de start bouw – heeft afgegraven.
Omdat we uit de eerste antwoorden proeven dat dit aspect werd genegeerd de vraag wat de motivering daarvoor was?
13. Blokkeren van rechtshandelingen (conservatoir) beslag cum annexis.

Er kan een uitvoerig referaat gehouden worden over de risico’s en complexe handelingen die aan de orde zijn om de juridische positie van de gemeente via (conservatoire) beslagen of anderszins te verstevigen om aldus de ongeoorloofde staatssteun terug te vorderen.
In deze context zou het te ver voeren om daarvoor suggesties aan te leveren, omdat die verantwoordelijkheid primair bij het college ligt en niet bij deze vraagstellers.
Toch willen we tenslotte voor dit cruciale onderdeel aandacht vragen, nadat we eerder al duidden op het risico, dat een mogelijke verkoop (zie onze eerste vragentranche) het proces alleen maar complexer zouden maken.
En dat blijkt nu (helaas en mogelijk) aan de orde.
Wat daarvan zij, wij geven het college in overweging dit aspect op zo kort mogelijke termijn te onderzoek en a priori die (juridische) handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om onze juridische grondslag voor het terugvorderen van gemiste inkomen en toepassing van ongeoorloofde staatssteun te versterken en te herstellen.
35
Welke acties gaat het college in juridisch verband nemen met betrekking tot de bewezen ongeoorloofde staatssteun en het dientengevolge terugvorderen van de financiële inkomsten,
schrijven we tenslotte in vetgedrukte letters?

Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Beantwoording college
Algemeen

Zoals weergegeven in de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van 18 augustus en 26 augustus en 2 september jl.
(nummers 20.0013, 20.0014 en 20.0018) geeft het college uitvoering aan de besluitvorming van de gemeenteraad.
Dit zijn o.a. de volgende raadsbesluiten:
  • Bestemmingsplan Welgelegen III (door de raad vastgesteld op 20-04- 2017)
  • Structuurvisie Uitbreiding Welgelegen Tholen (door de raad vastgesteld op 15-03-2018)
  • Grondprijzen gemeente Tholen (jaarlijks door de raad vastgesteld, laatstelijk op 06-12-2018 en 12-12-2019)
  • Grondexploitatieberekening Welgelegen III (jaarlijks door de raad vastgesteld, laatstelijk op 11-10-2018, 20-06-2019 en 16-04-2020)

In navolging van eerder gestelde vragen worden de onderhavige 43 deelvragen voorzien van een aantal inleidingen.
Daar waar deze inleidingen strekken tot ondeugdelijke werkwijze van het college wensen wij aan te geven dat wij afstand doen van het door het ABT weergegeven beeld.
Het college heeft de doelstellingen van de gemeenteraad (vastgelegd in voornoemde besluiten) nagestreefd.
Vanaf het tijdstip dat grondverkoop op de locatie Welgelegen III mogelijk was is de acquisitie voor deze locatie opgepakt en is het college aan de slag gegaan middels het voeren van gesprekken met een kandidaat koper, zijnde DSV.
Tevens heeft het college zich, naast interne deskundigheid bij laten staan door externe deskundigen.
Op deze wijze heeft het college voortvarend een deal kunnen sluiten ten gunste van de Thoolse gemeenschap (positieve effecten voor werkgelegenheid, spin off en de grex).
Verder willen wij opmerken dat een aantal vragen/onderwerpen, weliswaar in een iets andere vorm, in eerder gestelde schriftelijke vragen van het ABT thans herhaald worden (en al door het college zijn voorzien van een beantwoording).
Beantwoording Omdat een aantal vragen ingaan op één onderwerp en het antwoord voor deze vragen eensluidend is, zijn wij zo vrij geweest die betreffende vragen in gezamenlijkheid te voorzien van een beantwoording.
Daarnaast moeten we opmerken dat wij zo vrij zijn geweest de nummering van de vragen aangepast te hebben (zaten enkele foutjes in).
Ook de nummering van de hoofdstukken of paragrafen is onjuist, om die reden hanteren wij hierna de titels.

“Zonne-energie” Vraag 1 t/m 4.
Ten aanzien van duurzame maatregelen heeft uw fractie middels het stellen van schriftelijke vragen op 26 augustus (zie vraag 8 van die tranche) een vraag gesteld die ziet op hetzelfde onderwerp als deze vragen.
Kortheidshalve verwijzen wij naar de beantwoording van uw vragen van 26 augustus.
Aanvullend kunnen we nog melden dat we in het kader van moties die zien op duurzaamheidsaspecten gesprekken hebben gevoerd met DSV.
In die gesprekken hebben wij verschillende aspecten op het gebied van duurzaamheid aan de orde gesteld (vraag 1).
Enig fundament in de vorm van gemeentelijk beleid om voorwaarden te kunnen stellen ontbreekt daarvoor (vraag 2, 3 en 4).
DSV heeft overigens wel aangegeven te werken met warmtepompen en onderzoekt of het pand in het kader van toegepaste bouwmaterialen gezien kan worden als circulair (vraag 3).
Overigens veronderstelt uw fractie dat de dakconstructie te zwak is voor zonnepanelen (vraag 2).
Een deel van het dakoppervlak is nu al geschikt voor zonnepanelen (circa 18.000m2).
Gezien de ontwikkeling m.b.t. zonnepanelen is het de vraag of het gehele dak in de toekomst wel of niet voorzien kan worden van zonnepanelen.
Indien zonnepanelen toegepast worden bij thans bekende nieuwbouw(projecten) dan komt dit voort uit bestaande wet- en regelgeving (zoals Bouwbesluit).

“Andere vormen van duurzaamheid”
Vragen 5 t/ 8, 9 a, 9 b, 10 a en 10 b.

Met betrekking tot duurzaamheidseisen (score Breeam) en gestelde of afgedwongen voorwaarden verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 1 t/m 4.
Wij kunnen daarbij melden dat DSV uitgaat van de score “very good” (vraag 5).
Certificering zal overigens pas plaatsvinden als het pand is afgebouwd en het buitenterrein is ingericht (vraag 6).
Ook voor het toepassen van bepaalde verhardingen, afvoeren van oppervlaktewater en experimenteren van elektrisch transport ontbreekt gemeentelijk beleid om hier in gesprekken ver op in te gaan of maatregelen af te dwingen (vraag 8, 9a en 9b).
Uiteindelijk zal een bedrijf aan wettelijke eisen moeten voldoen en aan een eigen bedrijfspolicy.
Ten aanzien van gas-loze exploitatie van een pand zijn wettelijke eisen van toepassing (vraag 10a).
Bij dergelijke bedrijfspanden is het gebruik van aardgas middels een reguliere gasaansluiting niet toegestaan.
De veronderstelling dat het totale complex met gas verwarmd zal worden klopt niet, sterker nog DSV heeft geen gasaansluiting en wordt volledig met warmtepompen verwarmd.

“Effecten op het Thoolse landschap”
Vragen 9 c, 10 c, 11 t/m 13.

Het door het ABT vermeende handelen van het college in strijd met het bestemmingsplan treft geen doel.
Er is slechts sprake van het gefaseerd aanleggen van de voorgeschreven landschappelijke inpassing conform het bestemmingsplan.
De vragen 9c en 10c zijn daarmee irrelevant.
Aanvullend kunnen we melden dat de resterende landschappelijk inpassing afgestemd zal worden op andere werken in de omgeving (o.a. aanleggen weg i.r.t. derde ontsluiting op locatie huidige viaduct).
Zoals in eerdere beantwoording aangegeven zijn de kosten voor aanleg openbaar gebied en landschappelijke inpassing opgenomen in de grondexploitatieberekening (vraag 11) (zie ook beantwoording vragen 1 en 2 op de gestelde vragen van 2 september jl.).
Voor zover ons bekend zijn voor de aanleg van landschappelijke inpassing geen landelijke – of provinciale subsidieregelingen (vraag 12).
Ten aanzien van vraag 13, die ziet op welstandsbeoordeling, kunnen we het volgende mededelen; De adviezen van de welstandscommissie worden vastgelegd in een verslag.
Dit betreft het resultaat van de beoordeling van een bouwplan.
Er is geen weergave van een discussie.
De adviezen van de commissie zijn dan ook kort en zakelijk.
Het plan van DSV is twee keer in de welstandscommissie behandeld.
De eerste keer was op 20 mei 2019 in het kader van vooroverleg (dit is geen openbare vergadering): “Plan is toegelicht door adviseur DSV.
Advies: In principe akkoord.
Het plan is niet strijdig met de criteria uit de welstandsnota en voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Enkele verbeterpunten m.b.t. de sprinklertank en het hekwerk zijn besproken met de adviseur van de initiatiefnemer.”
De tweede keer betrof de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning door de welstandscommissie op 15 juli 2019:
“Advies: Het plan is niet strijdig met de criteria uit de welstandsnota en voldoet aan redelijke eisen van welstand.“

“Koopcontract en open einde formulering”
Vraag 14.

De bepaling in artikel 5.2 ziet op de situatie dat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst het “verkochte” nog bestaat uit gedeelten van verschillende kadastrale percelen, waarvan de respectieve oppervlakten nog niet door het kadaster zijn vastgesteld.
Gebruikelijk is dat partijen dan een “circa” oppervlakte in de overeenkomst opnemen.
De gemeente kan een te verkopen perceelsgedeelte tot een nieuw perceel met een voorlopige grootte laten vormen, waarmee de oppervlakte die het kadaster later vaststelt, al goeddeels bepaald wordt.
Vrijwel nooit zijn er dan nog grote verschillen tussen wat de gemeente als oppervlakte heeft bepaald en wat het kadaster als definitieve oppervlakte vaststelt.

“Niemansland en/of overhoek wordt niet meeverkocht”
Vraag 15.

In tegenstelling tot hetgeen het ABT veronderstelt is het door het ABT bedoelde stuk grond tot stand gekomen na overleg met Alternate en DSV en heeft de bestemming Bedrijventerrein.
Vanuit het oogpunt van goed nabuurschap is het buitenterrein van DSV zodanig vormgegeven dat een gedeelte van het perceel verkocht kon worden aan Alternate.
Overigens is dit gedeelte van het perceel inmiddels verkocht aan Alternate.
Op deze manier blijft er op deze specifieke locatie geen onverkochte grond over.
De betreffende “overhoek” heeft overigens een oppervlakte van circa 7002 m2.
In tegenstelling tot wat ABT stellig beweert, is hier juist in goed overleg tussen DSV en Alternate zeer efficiënt gehandeld en is geen m 2 verloren gegaan.

“Goedkeuring bij doorverkoop en andere voorwaarden”
Vraag 16.

Voor de locatie van DSV zijn naast het bepaalde in het bestemmingsplan en de koopovereenkomst geen andere afspraken gemaakt.
Er is geen gentlemans agreement of een side letter.
“Opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen” Vragen 17 t/m 20 Op 8 juli 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de inrichting.
De aanvraag beoogt het geschikt maken van het bedrijfspand van DSV voor op- en overslagruimten m.b.t.
verpakte stoffen met een ADR-klasse en ziet op een oppervlakte van ongeveer 5400 m2 (vraag 17).
In deze ruimten kunnen stoffen aanwezig zijn in de ADR-klasse 2, 3, 8 en 9.
In totaal kan volgens de aanvraag dan maximaal 6.500 ton worden opgeslagen (vraag 18).
Ten aanzien van de aanvraag voor op- en overslag en ompakken van producten met een ADR-klasse zijn geen afspraken vooraf gemaakt, DSV zal hoe dan ook moeten voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften en tegen die achtergrond zijn nadere afspraken overbodig (vraag 19).
Het college ziet in deze situatie uitsluitend een publiekrechtelijke rol voor zich in het kader van het behandelen van de omgevingsvergunningaanvraag.
In het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is overigens de mogelijkheid geboden om middels een wijzigingsbevoegdheid de opslag van stoffen met een ADR-klasse mogelijk te maken.
Er moet hoe dan ook voldaan worden aan voorwaarden van het bestemmingsplan.
De aanvraag voor op- en overslag en ompakken van producten met een ADR-klasse is nog in behandeling en wordt op dit moment beoordeeld door onze adviseurs.
Nadat is vastgesteld dat de aanvraag voldoet aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving zal de ontwerp-beschikking op de aanvraag omgevingsvergunning voor een ieder ter inzage worden gelegd (vraag 20).

“Lokaal solidariteits fonds”
Vraag 21 a.

Er zijn door de gemeente c.q. het college geen afspraken gemaakt met DSV over vrijwillige bijdragen in het kader van blijk van solidariteit en/of sponsoring van lokale verenigingen of stichtingen.
Indien er wel afspraken gemaakt zouden zijn dan hebben dergelijke afspraken geen enkele juridische grondslag, dan wel status.
Wel heeft de gemeente bijvoorbeeld de Meestoof in contact gebracht met DSV (met positief resultaat).

“Parkeren op eigen terrein”
Vragen 21 b en 22.

Voor het gebruik van de openbare weg gelden voor DSV geen andere regels dan voor andere bedrijven.
De vigerende wet- regelgeving is in dit geval van toepassing.
De verkeerssituatie, waaronder parkeren, op bedrijventerreinen heeft de aandacht van het college (vraag 21 b).
Gezien de ligging van de gemeente Tholen ten opzichte van naburige gemeenten ligt het niet voor de hand om gezamenlijk met andere gemeenten parkeerterreinen te realiseren.
Een samenwerking op dit gebied met andere gemeenten is (nog) niet verkend of opgepakt er is derhalve geen sprake van ‘afhaken in de regio’.
Daarnaast wordt samenwerking ook vaak bemoeilijkt door de provinciegrenzen, afstand tot te realiseren faciliteiten (en daarmee de praktische bruikbaarheid voor Tholen).
Ten overvloede, er zijn vele vormen van functionele samenwerking waarin de gemeente Tholen actief participeert en financiert, zowel in West Brabant (sub regionaal) als in Zeeland (vraag 22).

“Voordelen lokaal bedrijfsleven” en “Positie Thoolse werknemers”
Vragen 23 t/m 25 b.

Anders dan het aan de orde stellen in reguliere overleggen met bedrijven is door het college niet nader ingegaan op afspraken die Thoolse bedrijven onderling kunnen maken.
Vanuit de gemeente kunnen geen afdwingbare voorwaarden gesteld worden ten aanzien van inkoop, onderhoud of andere diensten (vraag 23 en 25 a).
In formele zin zijn geen afspraken vastgelegd over voordelen voor het lokale bedrijfsleven, in informele zin is dit onderwerp wel degelijk onderdeel van gesprek.
Concreet ingaand op vraag 24, het college overweegt dit thans niet.
Ten aanzien van werkgelegenheid was en is het overleg met Thoolse bedrijven, waaronder DSV, intensiever.
Hoewel ook dit aspect niet afdwingbaar is kan door goed overleg getracht worden inwoners van de gemeente Tholen te helpen bij het zoeken van werk.
In dat kader lopen er nu intensieve gesprekken tussen gemeentelijke werkmakelaars, werkcentrum Brabantse Wal en DSV over hoe de vacatures ingevuld kunnen worden (vraag 25 b).

“Buitenlandse werknemers”
Vragen 26 en 27 a.

Ten aanzien van het huisvesten van werknemers zijn geen specifieke afspraken gemaakt met DSV (vraag 26).
In gesprekken is dit onderwerp wel aan de orde geweest.
Door de gemeente is richting DSV wel kenbaar gemaakt dat ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten gemeentelijk beleid is vastgesteld.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad met het vaststellen van het bestemmingsplan Woonvormen een juridisch bindend kader voor huisvesting (ook voor DSV) geven (vraag 27 a).

“Stikstof”
Vragen 27 b t/m32 a.

In eerste aanleg is in het bestemmingsplan aangegeven op welke wijze omgegaan wordt met de stikstofuitstoot.
In de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen dat het, op termijn, verdwijnen van de intensieve veehouderij aan de Groeneweg te Tholen geborgd is.
Hiermee zal een enorme uitstoot verdwijnen.
Ten tijde van de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning is door de gemeente alsnog contact opgenomen met DSV ten aanzien van de uitspraak ABRS m.b.t.
de PAS.
In opdracht van DSV is toen een geactualiseerde stikstofberekening toegezonden (vraag 31 en 32 a).
Deze is door de gemeente middels een online beschikbaar berekeningsprogramma gecontroleerd (Aerius calculator).
Door DSV werd aangegeven dat de gebruiksfase (zoals berekend) meer verkeersbewegingen omvatte dan de bouwfase.
De berekening van de gebruiksfase is daarom maatgevend, ook voor de bouwfase (vraag 27 b en 29).
Ten aanzien van de vervoersbewegingen is in het bestemmingsplan uitgegaan van de CROW publicatie en is in een later stadium uitgegaan van de specifieke aantallen.
In een planfase zijn deze immers nog niet bekend (vraag 28).
In het kader van de vergunningaanvraag dient echter uitgegaan te worden van de aanvraag (opgaaf DSV), en daarnaast het onderzoek zoals opgenomen in het bestemmingsplan (CROW getallen).
Gelet op de specifieke omstandigheden (de vergunningaanvraag, toelichting bestemmingsplan, intensieve veehouderij in eigendom van de gemeente en constante communicatie met DSV) was er voor de gemeente Tholen geen reden om niet over te gaan tot vergunningverlening.
In tegenstelling tot hetgeen ABT in de vraagstelling weglegt heeft het college hier een bewuste en gemotiveerde afweging gemaakt.
Ten aanzien van een eventuele schadeclaim richting de gemeente inzake de omgevingsvergunning willen wij verwijzen naar artikel 14 van de koopovereenkomst (reeds in uw bezit).
Hierin is opgenomen tot in hoeverre de gemeente aansprakelijk kan zijn wanneer schade voortvloeit uit het niet onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning.
Naar onze overtuiging, en na advies van deskundigen, is daarmee voldoende zeker gesteld dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden voor mogelijke schade m.b.t.
de omgevingsvergunning (vraag 30).

“PFAS”
Vragen 32 b t/m 34

Op het moment dat GenX en andere PFAS stoffen een knelpunt bleken te zijn voor grondverzet, is nagegaan of deze vielen onder een risicogebied vanwege het voorkomen van PFAS.
Dit bleek niet het geval.
Daarbij is de op dat moment beschikbare landelijk kennis, alsmede historische informatie over de locaties geraadpleegd.
Daarmee is op dat moment invulling gegeven aan de geldende zorgplicht volgens de Wet bodembescherming (ook voorafgaand aan het afgraven van de Mosterddijk, vraag 34).
Het PFAS-aspect is dus geenszins genegeerd (vraag 32 b).
Vanaf het beschikbaar komen van het eerste Tijdelijk Handelingskader PFAS, heeft toetsing op PFAS plaatsgevonden. (vraag 33).
Het was vanaf het begin duidelijk dat het eerste Tijdelijk Handelingskader bijgesteld zou worden voordat een normering opgenomen kon worden in het Besluit bodemkwaliteit.
Op 10 september 2019 hebben wij besloten om bij gemeentelijk bodemonderzoek, anders dan voor grondverzet, PFAS te laten analyseren.
“Blokkeren van rechthandelingen (conservatoir) beslag cum annexis” Vraag 35.
Met verwijzing naar eerdere beantwoording kan geconcludeerd worden dat het college niet voornemens is om gebruik te maken van het recht om terug te vorderen (zie beantwoording vragen 18 augustus jl. deelvraag 4).
Het college kan niet anders concluderen dan dat er sprake is van correct handelen binnen gestelde kaders.
Datum beantwoording 22 september 2020
Ingeleverd bij de griffie 23 september 2020

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
1243 µsec.
Onbekend
Onbekend
101097 bytes