logo
19.0011 Financiele Tegenvaller Sociaal Domein


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 19.0011
Datum ontvangst raadsgriffie 8 juli 2019
Datum 8 juli 2019
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Han van ’t Hof Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is de overschrijding van € 293000,-- in de brief van 25 juni 2019 in de kadernota 2020 meegenomen?
  Indien nee, waarom niet ?
  Indien nee, wat betekend dit voor de kadernota.
  Is deze nog sluitend?
 2. Het college zegt als er overschrijdingen zijn kan er bijgestuurd worden en tekst in de brief” zowel bestuurlijk als ambtelijk is er stevig ingezet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen”.
  Kan het College aangeven welke acties er zijn ondernomen?
 3. Kan het college aangeven wat de totale uitgaven sociaal domein waren in 2016, 2017 en 2018?
Toelichting
(indien nodig)
In de brief van het College van 25 juni 2019 betreffende de financiële afwijkingen worden wederom tegenvallers gemeld op het gebied van het sociaal domein.
Dit betekend dat we in 2019 al € 605000,-- bij jeugdzorg en € 140000,-- bij WMO meer uitgeven dan in de begroting voor 2019 is opgenomen.
ABT heeft hier een aantal vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Vraag 1: Bij het opstellen van de Kadernota 2020 is voor Zorg in natura (ZIN) Jeugd uitgegaan van de ramingen op grond van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GGD Zeeland.
  De GGD is bij het opstellen van hun begroting uitgegaan van de voorlopige realisatie over 2018.
  Vervolgens is een opslag toegepast voor indexatie en hebben ze aannames gedaan omtrent uitkomsten van de aanbesteding.
  Het bedrag van € 293.000 is dus niet meegenomen.
  De eindafrekening ZIN Jeugd 2018 bedroeg afgerond € 7,2 miljoen.
  In de vastgestelde Kadernota 2020 is er voor 2020 € 7,3 miljoen beschikbaar.
  Of de realisatie 2020 hierop aansluit, hangt met name af van de ontwikkeling van de kosten in 2019.
  In de begroting 2020 komen we hier op terug.
 2. Er zijn ambtelijke gesprekken gevoerd om de oorzaak van deze late informatie te kunnen herleiden.
  Daarnaast zijn afspraken gemaakt om diverse maandelijkse (ook financiele) overzichten met de gemeente te delen.
  Deze zullen worden gekoppeld aan de bestaande interne gemeentelijke monitor Jeugd zodat deze financieel verder verfijnd kan worden.
  Daarnaast is dit bestuurlijk besproken in het Zeeuwse portefeuillehoudersoverleg.
 3. In 2018 waren de totale uitgaven sociaal domein € 24.402.552 (pag. 46 jaarrekening 2018, prog 6, sociaal domein).
  In 2017 was dit € 23.226539 (pag 49 jaarrekening 2017, prog 6 sociaal domein.
  In 2016 was er geen apart programma sociaal domein.
  Het programma welzijn bedroeg € 24.984.975.
  Vanuit dit programma zijn een aantal posten verschoven naar andere programma’s (en niet naar programma Sociaal domein.)
Datum beantwoording
Ingeleverd bij de griffie 30 juli 2019

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2019
Hoger Menu Start 19.0011 Financiele Tegenvaller Sociaal Domein 19.0015 Waterkwaliteit de Spetter 19.0016 Renovatie Zwembad de Spetter 190221 Kanttekening Zonneparken en Windmolenparken.pdf 190508 Bijlage Grondtransacties 2018.pdf 190508 Overzicht Grondtransacties 2018.pdf 190522 Antwoord Windmolenparken.pdf 190619 Vraag Windmolenparken.pdf 191209 Renovatie Zwembad de Spetter.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
385 µsec.
Onbekend
Onbekend
12002 bytes