logo
180925 vraag verkeersborden


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer
Datum ontvangst raadsgriffie
Datum 25 september 2018
Vraag wordt gesteld aan College
Naam steller vraag ABT fractie, Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
  1. Is het College het met ABT eens dat deze situatie verbeterd moet worden?
  2. Zo ja, wat heeft het College nodig om er voor te zorgen dat dit word aangepakt.
    Zo nee, wat is de reden dat het College dit niet aan wil pakken
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Het zal U onderhand duidelijk zijn dat ABT een hoge waarde toekent aan een verzorgde leefomgeving in onze Gemeente.
In navolging van de vragen over het onkruid in onze straten, de baggerspecie bij Maartenshof heeft ABT een volgend onderwerp wat aandacht verdient.
De onderhoudsstaat van onze verkeersborden, naamborden van wegen of straten en informatieborden laat zeer te wensen over.
Je ziet op veel plaatsen palen zonder naambordje, beschadigde borden, borden die scheef staan en borden die ernstig zijn vervuild.
Je kan dus niet spreken over een mooie presentatie van onze Gemeente voor de vele bezoekers die hier komen fietsen of wandelen.
ABT zit niet op een antwoord te wachten wie hier verantwoordelijk voor is, want ABT is van mening dat er maar 1 verantwoordelijk is en dat is het College van de Gemeente
Tholen.
Het namelijk onze Gemeente en wij dragen zorg voor een goede presentatie.
Zoals U kan verwachten zit hier ook een bijlage bij met foto’s zodat U een goed beeld krijgt wat ABT bedoelt.
Wij hebben hier twee vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *

Datum beantwoording
Ingeleverd bij de griffie

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2018
Hoger Menu Start 18.0004 Varend Ontgassen 18.0014 Bagger Maartenshof 18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof 18.0021 Verkeersborden 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019 18.0021 Foto's Verkeersborden.pdf 180320 brief aan Gedeputeerde.pdf 180925 vraag verkeersborden bijlage.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
484 µsec.
Onbekend
Onbekend
10391 bytes