logo
180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds


Memo
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: 14 0166
e-mail: gemeente@tholen.nl
website: www.tholen.nl
bank: NL14BNGH0285008315
bic: BNGHNL2G
btw-nummer: NL0017.26.006.B.01
kvk-nummer: 20166109

Aan:
Van:
Betreft:
Datum:
De leden van de gemeenteraad van Tholen
College van burgemeester en wethouders
Vragen fractie ABT betreffende het Collegejaarprogramma 2018
15 maart 2018

Geachte raadsleden,
De fractie van het ABT heeft naar aanleiding van het Collegejaarprogramma 2018 per mail van 13
maart 2018 enkele vragen gesteld over het Stimuleringsfonds Samenleving (hierna te noemen
Stimuleringsfonds).
In deze memo willen wij graag een antwoord geven op de gestelde vragen.
De fractie van het ABT stelt dat tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van december
2017 met betrekking tot het Stimuleringsfonds bij meerderheid is genoemd, dat het overschot dat niet
gebruikt was, zou worden doorgeschoven naar 2018. Op dat moment was er echter geen
raadsvoorstel en –besluit om dat te formaliseren. De fractie van het ABT stelt eerder te hebben
opgemerkt, dat als er geen raadsbesluit is, het “overschot“ vrijvalt, waardoor er in 2018 geen
uitkeringen meer uit dit fonds mogen gedaan worden.
Naar de mening van de fractie van het ABT zou het college de raad een voorstel doen om het
overschot van het Stimuleringsfonds ook in 2018 aan te kunnen wenden. Noch in de
raadsvergadering van januari 2018, noch in de vergadering van 15 maart 2018 is er een voorstel van
deze aard op de agenda geplaatst. Ook in het Collegejaarprogramma 2018 staat hieromtrent niets
genoemd. Dit leidt volgens de fractie van het ABT tot de conclusie dat het overschot vrijvalt.
Daarnaast de fractie van het ABT de volgende vragen:
 1. Anderzijds had het opgenomen moeten zijn in het Collegejaarprogramma 2018, klopt dat?
 2. Hoe groot is het bedrag, dat in 2017 is toegekend en nog niet uitbetaald?
 3. Hoe groot is het bedrag dat overgebleven is (exclusief toegekend maar nog niet uitbetaald)?
 4. Waarom wordt er geen Raadsbesluit zoals besproken in de Commissie Samenleving aan de raad voorgelegd?
 5. Wat is volgens het College nu de status van het niet bestede bedrag?
Beantwoording:
 1. Het raadsvoorstel met betrekking tot overschot van het Stimuleringsfonds Samenleving had als actie opgenomen moeten worden in het Collegejaarprogramma 2018, bij voorkeur vóór de
  vaststelling van de Voorjaarswijziging, zodat de financieel-technische verwerking daarin
  opgenomen had kunnen worden. Gezien de planning van de raadsvergaderingen is het niet
  mogelijk de raad een voorstel voor te leggen in april a.s., zodat het voorstel met betrekking tot het
  overschot van het Stimuleringsfonds en de Voorjaarswijziging gelijktijdig in juni 2018 aan de raad voorgelegd worden.
 2. Ten aanzien van het Stimuleringsfonds zijn de volgende uitgaven gedaan:
  Stand 1 januari 2015 € 300.320,28  
  Storting 2015 (grondverkopen) € 33.569,60+
  Aanwending 2015 € 33.602,00- 

  Stand 1 januari 2016 € 300.289,88  
  Aanwending 2016 € 130.583,00- 

  Stand 1 januari 2017 € 169.704,88  
  Aanwending 2017 € 20.193,00- 

  Stand 31 december 2017 € 149.511,88  


  Verplichtingen 2018


  Skylink 2017 € 7.100,00 (nog niet uitbetaald)
  Roosevelt 2018* € 2.610,00 (dit jaar besloten en uitbetaald)
  De Schaatsenrijdster € 10.360,00 (herstel uit oude jaren)

  € 20.070,00
  Restant Stimuleringsfonds € 129.441,88

  * De eerste gesprekken met betrekking tot een aanvraag gestart in november 2017, welke geleid hebben tot
  een formele aanvraag in januari 2018.
 3. Zie onder 2.
 4. De commissie Samenleving heeft op 28 november 2017 zich uitgesproken voor het beschikbaar houden van het budget voor 2018 en de beslissing of het fonds wordt voortgezet aan de in maart
  2018 te kiezen raad te laten. De raad zal ten aanzien van beschikbaar houden van het resterende budget van het Stimuleringsfonds in de gemeenteraadsvergadering van juni 2018, zoals verwoord onder 1, een voorstel voorgelegd worden.
 5. De algemene handelswijze bij aanwendingen van reserves en investeringskredieten is dat de raad ze door vaststelling van de begroting beschikbaar stelt.
  Daarmee is het college geautoriseerd om in het begrotingsjaar uitgaven te doen.
  Op het moment dat het doel niet in het begrotingsjaar bereikt is, nog niet alle uitgaven gedaan zijn, is er sprake van een restantkrediet of een nog aan te wenden reserve.
  Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de exacte omvang van die restanten bekend.
  Bij de Voorjaarswijziging in wordt de raad voorgesteld die restanten weer op te voeren in
  het nieuwe jaar (zonder budgettaire gevolgen).
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2018
Hoger Menu Start 18.0004 Varend Ontgassen 18.0014 Bagger Maartenshof 18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof 18.0021 Verkeersborden 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019 18.0021 Foto's Verkeersborden.pdf 180320 brief aan Gedeputeerde.pdf 180925 vraag verkeersborden bijlage.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
519 µsec.
Onbekend
Onbekend
14912 bytes