logo
18.0021 Verkeersborden


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 18.0021
Datum ontvangst raadsgriffie 25 september 2018
Datum 25 september 2018
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag ABT fractie, Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het College het met ABT eens dat deze situatie verbeterd moet worden?
 2. Zo ja, wat heeft het College nodig om er voor te zorgen dat dit word aangepakt.
  Zo nee, wat is de reden dat het College dit niet aan wil pakken.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Het zal U onderhand duidelijk zijn dat ABT een hoge waarde toekent aan een verzorgde leefomgeving in onze Gemeente.
In navolging van de vragen over het onkruid in onze straten, de baggerspecie bij Maartenshof heeft ABT een volgend onderwerp wat aandacht verdient.
De onderhoudsstaat van onze verkeersborden, naamborden van wegen of straten en informatieborden laat zeer te wensen over.
Je ziet op veel plaatsen palen zonder naambordje, beschadigde borden, borden die scheef staan en borden die ernstig zijn vervuild.
Je kan dus niet spreken over een mooie presentatie van onze Gemeente voor de vele bezoekers die hier komen fietsen of wandelen.
ABT zit niet op een antwoord te wachten wie hier verantwoordelijk voor is, want ABT is van mening dat er maar 1 verantwoordelijk is en dat is het College van de Gemeente Tholen.
Het namelijk onze Gemeente en wij dragen zorg voor een goede presentatie.
Zoals U kan verwachten zit hier ook een bijlage bij met foto’s zodat U een goed beeld krijgt wat ABT bedoelt.
Wij hebben hier twee vragen over
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Ja, de situaties, zoals op de foto’s getoond, bieden niet de kwaliteit die het gemeentebestuur nastreeft bij het beheer en onderhoud van verkeers-, straatnaam- en informatieborden. We stellen de inspanningen voor een mooie leefomgeving door de fractie van het ABT op prijs.
 2. Gezien de foto’s zijn het allemaal locaties in het buitengebied en buiten de bebouwde kommen.
  Conform wettelijke taakverdeling (Wet Herverdeling Wegen) berust in Zeeland het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom bij het Waterschap Scheldestromen of voor de provinciale wegen bij de Provincie Zeeland.
  De verkeersborden vallen hieruit voortvloeiend ook onder het beheer en onderhoud van het waterschap of provincie.
  Het college kan voor wat betreft de verkeersborden derhalve niet veel meer dan uw constatering doorsturen naar de betreffende wegbeheerder (het waterschap of de provincie) en aandacht vragen voor deze situaties.
  In de reguliere bestuurlijke overleggen met waterschap en provincie zullen we dit punt agenderen met als doel om als gezamenlijke wegbeheerders ons blijvend in te spannen voor een mooie leefomgeving.

  Wat betreft de straatnaamborden en de informatieborden, is geregeld dat de gemeente het beheer en onderhoud uitvoert.
  Vanwege de uitgestrektheid van het wegennet in het buitengebied, wordt er passief beheer en onderhoud op de straatnaamborden en informatieborden uitgevoerd.
  Er worden geen regelmatige controle- of inspectieronden uitgevoerd.
  De noodzaak vanuit oogpunt van verkeersveiligheid is laag en met de huidige navigatiesystemen zijn straatnaamborden minder functioneel geworden.
  We varen hier vrijwel volledig op de meldingen die hierover binnen komen.
  Uitzondering op het geheel vormen de fietsknooppuntenroutes die regelmatig gecontroleerd worden door vrijwilligers.
  Wellicht kunnen we hen vragen ook meldingen via de BuitenBeter app te doen over de andere borden in het buitengebied.

  In de bijlage (met de door u gestuurde foto’s) is door ons aangegeven van welke borden al een melding bij de gemeente binnen is gekomen via de Buiten Beter app en wat daarmee is gedaan.
  Van de andere foto’s hebben wij nog niet eerder melding gehad.
  Wij proberen als service de meldingen, die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen (anders dan straatnaamborden en gemeentelijke informatieborden), naar de instantie te sturen die daar wel voor verantwoordelijk is met het verzoek om het betreffende bord te vervangen.
  Provincie en waterschap hebben aangegeven dit ook te doen.

  Voor het college zijn niet alle locaties op de foto’s met zekerheid te duiden.
  Als u de locaties aan ons doorgeeft, zullen we de juiste wegbeheerder verzoeken om het betreffende bord te vervangen.
  Nog beter is het gebruik van de Buiten Beter app.
  Die meldingen, met foto en coördinaten van de locatie, kunnen we direct doorsturen naar de andere wegbeheerders.
Datum beantwoording 27 november 2018
Ingeleverd bij de griffie 28 november 2018

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2018
Hoger Menu Start 18.0004 Varend Ontgassen 18.0014 Bagger Maartenshof 18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof 18.0021 Verkeersborden 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019 18.0021 Foto's Verkeersborden.pdf 180320 brief aan Gedeputeerde.pdf 180925 vraag verkeersborden bijlage.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
385 µsec.
Onbekend
Onbekend
13864 bytes