logo
18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 18.0014
Datum ontvangst raadsgriffie 7 augustus 2018
Datum 7 augustus 2018
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Han van ’t Hof Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het College bereid op zeer korte termijn actie te ondernemen om er voor te zorgen dat onze bewoners in de Maartenshof er weer keurig netjes bijzitten?
 2. Wat voor mogelijkheden ziet het College om werkzaamheden die door het Waterschap uitgevoerd moeten binnen de bebouwde kom, de regie in handen te houden zodat dit soort gevallen niet meer voorkomen.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
ABT heeft maart 2018 intern aandacht gevraag voor de enorme bende die was ontstaan na delfwerkzaamheden rondom de Maartenshof te Sint Maartensdijk. De delfspecie (modder) was op het gazon weggezet om uit te drogen en dan te verwerken in het talud.
Nu kan ABT zich niet aan de indruk onttrekken dat de betreffende delfgrond op dit moment voldoende droog zou moeten zijn om te kunnen verwerken.
Op de vragen die ABT begin dit jaar heeft gesteld is keurig antwoord op gekomen.
Toen werd ook duidelijk dat de werkzaamheden door het Waterschap uitgevoerd zullen worden.
ABT had meer actie verwacht van het College richting het Waterschap om de zaak weer keurig netjes in orde te brengen.
Ook gezien de kleine hoeveelheid werk, waarschijnlijk niet meer dan een dag, is het beschamend dat de bende nog steeds niet is opgeruimd.
ABT heeft hier een paar vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Het klopt dat het waterschap in maart gebaggerd heeft bij Maartenshof in Sint-Maartensdijk. Dit doen ze eens in de acht jaar om de doorstroming en afvoer van water te bevorderen.
  Deze werkzaamheden gebeuren in samenwerking met de gemeente volgens BOB overeenkomst Beheer en onderhoud bebouwd gebied.
  Het waterschap baggert en de gemeente maait de waterlopen.
  Het is vervelend dat de bewoners last hebben van de grond die tijdelijk op de kant ligt.
  Normaal gesproken zou op deze locatie de uitkomende baggerspecie afgevoerd worden, maar omdat er in de kant van de waterloop veel gaten zitten (waarschijnlijk door karpers)
  hebben ze deze grond op de kant gelegd.
  De grond wilden ze deze winter gebruiken voor oeverherstel van deze waterloop.
  Op die manier besparen we kosten voor af- en aanvoer van de grond (werk met werk maken).
  Voor het zicht hebben ze de grond wel fijner gemaakt (doen ze normaal niet).
  Nu blijkt, bij navraag door het college wanneer de uitvoering exact gepland staat, echter dat door ernstiger schade aan de oevers van de Veste te Tholen dat het waterschap te weinig
  budgettaire ruimte over heeft om de oever bij de Maartenshof nog dit jaar uit te voeren.
  Ze hebben besloten om de grond alsnog te verwijderen.
  Herstel van de oever zal nu mogelijk volgend jaar plaatsen vinden.
 2. Het college ziet deze situatie voor wat betreft het baggeren als een incidentele gebeurtenis.
  Oeverherstel in aansluiting op baggerwerk (1x per 8 jaar) komt niet vaak voor.
  Gezien de goede strategie van het waterschap, om door werk met werk te maken de situatie te verbeteren tegen lage maatschappelijke kosten, lijkt het overbodig om hier nog eens
  extra arbeidskosten aan uit te geven door regie op de uitvoeringsdienst van het waterschap te zetten.
  Dit is juist de winst van de goede samenwerking die er door de BOB-overeenkomst is gerealiseerd.
  Wat betreft het maaien van het riet dat binnen de BOB-overeenkomst door de gemeente wordt uitgevoerd, zal dit najaar een evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de verlaging van de maaifrequentie (doorgevoerd vanwege bezuinigingen).
  Mogelijk dat voor deze locatie de maaifrequentie weer naar boven bijgesteld zal worden, als daar extra budget voor beschikbaar komt.
  Het maaiwerk van het riet zal dit jaar in de maanden oktober/november worden uitgevoerd.
Datum beantwoording 11 september 2018
Ingeleverd bij de griffie 11 september 2018

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2018
Hoger Menu Start 18.0004 Varend Ontgassen 18.0014 Bagger Maartenshof 18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof 18.0021 Verkeersborden 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019 18.0021 Foto's Verkeersborden.pdf 180320 brief aan Gedeputeerde.pdf 180925 vraag verkeersborden bijlage.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
484 µsec.
Onbekend
Onbekend
13186 bytes