logo
18.0004 Varend Ontgassen


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 18.0004
Datum ontvangst raadsgriffie 28 februari 2018
Datum 28 februari 2018
Vraag wordt gesteld aan College
Naam steller vraag ABT Fractie
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Wil het College navraag doen hoe de stand van zaken is met het plaatsen van ontgassingsinstallaties?
 2. Indien het aantal ontgassingsinstallaties onvoldoende is wat zijn hiervan de gevolgen?
 3. Is het College bereid om aan het bestuur van de gedeputeerde staten van Zeeland aan te geven dat, om welke reden dan ook, na 1 juli 2018 geen vrijstelling meer wordt verleend op het verbod van varend ontgassen.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
ABT fractie heeft een aantal vragen over het varend ontgassen van tankschepen op onze omliggende vaarroutes.
Op 17 Juli 2017 heeft de gedeputeerde staten van Zeeland een besluit genomen om vrijstelling te verlenen op het verbod varen ontgassen tot uiterlijk 1 juli 2018.
De hoofdreden voor deze ontheffing is het ontbreken van voldoende ontgas installaties in onze regio.
Omdat de techniek om schepen te ontgassen al meerdere jaren voorhanden is, betekend dit voor ABT geen reden om deze vrijstelling mogelijk te verlengen.
ABT heeft er kennis van genomen dat het aantal ontgassingsinstallaties mogelijk nog niet op orde is.
Het ontgassen van schepen levert met enige regelmaat overlast op voor de bewoners in de omgeving van het Schelde-Rijn kanaal en voor de recreatieve scheepvaart op de Oosterschelde.
ABT heeft vragen voor het College om er voor te zorgen dat 1 juli 2018 de datum is voor definitieve beëindiging van de vrijstelling op het verbod varend ontgassen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Ons is geen aanvraag om Omgevingsvergunning voor een ontgassingsinstallatie in de gemeente Tholen bekend.
  Wel is vernomen dat een Thoolse ondernemer de mogelijkheden voor het in de markt zetten van een mobiele installatie wellicht gaat onderzoeken.
  De provincie Zeeland geeft aan dat er een ondernemer in de gemeente Kapelle op dit moment onderzoek doet naar een ontgassingsinstallatie in die gemeente.
  Daarnaast is de Provincie in gesprek met bedrijven die over dampretourinstallaties beschikken.
  Landelijk krijgt dit onderwerp aandacht in de ‘taskforce ontgassen’, daarin zijn Rijk, Provincies en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.
 2. Indien het aantal ontgassingsinstallaties onvoldoende is wat zijn hiervan de gevolgen?
  De vraag is wanneer er sprake is van onvoldoende installaties.
  Op dit moment zijn er ontgassingsinstallaties in Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam en er zijn ook mobiele installaties, waaronder in Antwerpen.
  Daarnaast hebben een aantal bedrijven in Zeeland zelf ontgassingsinstallaties; deze zijn echter primair bedoeld voor het lossen van schepen, maar zijn in gevallen in te zetten als
  ontgassingsinstallaties.
  Een andere manier om niet naar de buitenlucht (=verboden) of aan een installatie te ontgassen is door dedicatievaart toe te passen (steeds dezelfde lading) of compatibel
  (verenigbare stoffen) te gaan varen.
  Dan is een ontgassing niet nodig.
  Hoe de markt op de verboden zal reageren en wat dit betekent voor het aantal benodigde installaties is op dit moment nog niet precies in te schatten.
  Gevolgen van al of geen tekort kan ook niet worden aangegeven.

  Het bouwen van nieuwe ontgassingsinstallaties is primair een zaak van de markt en moet ook worden opgepakt door de markt.
  Het exploitabel maken van een dergelijke installatie hangt af van hoe de markt reageert op de verboden en de reeds aanwezige ontgassingscapaciteit.
  Een probleem dat hierbij echter ook speelt is dat de wetgeving voor varend ontgassen tussen landen onderling verschillend is.
  Het gelijk trekken van deze regels is noodzakelijk.
  Wij begrepen dat hiervoor aandacht is.
  Internationaal (in CDNI verband) is er inmiddels overeenstemming om het ontgassen te verbieden.
  Het Rijk zorgt voor implementatie hiervan in nationale regelgeving.
  Daarnaast heeft het huidige verbod als kenmerk dat handhaving niet eenvoudig is.
  Ook hier wordt nationaal aan gewerkt.
 3. Is het College bereid om aan het bestuur van de gedeputeerde staten van Zeeland aan te geven dat, om welke reden dan ook, na 1 juli 2018 geen vrijstelling meer wordt verleend op het verbod van varend ontgassen.
  Ja, dat is geen enkel probleem.
  Het college is bereid per brief aan Gedeputeerde Staten dit kenbaar te maken (bijgevoegd).
Datum beantwoording 20 maart 2018
Ingeleverd bij de griffie 22 maart 2018

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2018
Hoger Menu Start 18.0004 Varend Ontgassen 18.0014 Bagger Maartenshof 18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof 18.0021 Verkeersborden 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019 18.0021 Foto's Verkeersborden.pdf 180320 brief aan Gedeputeerde.pdf 180925 vraag verkeersborden bijlage.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
398 µsec.
Onbekend
Onbekend
13817 bytes