logo
170106 Toeristen Belasting

Deel 1:

Geachte raad,

Aanleiding en probleemstelling:
ABT is van mening dat ontstane situatie over oninbare toeristenbelasting een hoog urgentie gehalte bevat.
Er is een aannemelijke kans dat we voor het jaar 2017 in dezelfde situatie belanden betreffende de afdracht zoals in de voorgaande jaren.

Overwegingen
Het verleden heeft duidelijk gemaakt dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden.
Om dit met toekomstige afspraken te voorkomen moet er ook in deze een persoonlijke garantstelling aan toegevoegd worden.
Mocht blijken dat ook dit niet voldoende is dan dient alles in het werk gesteld te worden om aan de situatie van non-betalingen een einde te maken.
Dat de onderneming in kennis wordt gesteld, als er in de toekomst medewerking van de Gemeente wordt gevraagd aan het ontwikkelen van nieuwe plannen op deze locatie eerst alle nota's betreffende toeristenbelasting moeten zijn voldaan.
Zo niet dan wordt er geen medewerking verleend.
De fractie ABT is van mening dat er een andere aanpak van inning gevolgd moet worden bij de huidige en toekomstige vorderingen.

Voorstel
De fractie van ABT doet het voorstel om in dit betreffende geval voor deze ondernemer met een betalingsachterstand in de toeristenbelasting te innen met dien verstande dat:

Hoogachtend,
De fractie van ABT
J.J. van ‘t Hof


Deel 2:

Voorstel niet aangenomen en toch het doel bereikt.
Een paar college partijen deden de uiterste moeite om tijdens de raadsvergadering duidelijk te maken dat het raadsvoorstel van ABT niet nodig was want het College was er al mee bezig.
Wel drie jaar te laat maar dat terzijde.
Ze gingen zelfs zo ver om te zeggen dat de extra raadsvergadering onnodig is.
Zoals al in de vergadering duidelijk werd heeft ABT op verschillende momenten geprobeerd dit met fractievoorzitters te bespreken.
Daar was onvoldoende interesse voor om hier voor bij elkaar te komen.
Maar ABT zou ABT niet zijn dat wij er altijd staan voor de burgers van Tholen en Sint Philipsland.
Wij zijn namelijk 24 uur per dag raadslid en 365 dagen per jaar.
ABT heeft naar een andere oplossing gezocht om het College hierover te bevragen, dit is een extra raadsvergadering geworden.
Als blijkt dat door slap optreden van het College we wederom de kans gaan lopen dat er in 2017 de toeristenbelasting niet inbaar is komt ABT in actie.
ABT heeft hier een raadsvoorstel voor gemaakt, natuurlijk is het jammer dat het voorstel niet is aangenomen door de raad.
Waar het uiteindelijk om gaat is het eindresultaat.
De plannen die het College NU zegt te hebben gaan verder dan het voorstel van ABT.
Conclusie: DOEL bereikt, nu vinger aan de pols of er gebeurd wat beloofd is.

Raadsvergadering donderdag 5 januari.
Geachte voorzitter en leden van de raad;
ABT is van mening dat in de situatie rondom de problematiek oninbare vordering toeristen belasting geen minuut verloren mag gaan.
Daarom deze extra raadsvergadering.

Er is een politieke traject en een financieel traject.
Het politieke traject heeft te maken met het niet respecteren van raadsbesluiten en onvolledig informeren van de Raad door het College.
De informatie die gegeven wordt in de brief van 14 december 2016 had tijdens de raad van 8 december gedeeld moeten worden.
De Raad heeft een raadsbesluit genomen dat financiële tegenvallers gemeld moeten worden aan de Raad.
Daar past het het antwoord op de vragen die ABT heeft gesteld niet bij dat het beter was geweest dit te melden.
Dit had gemeld moeten worden conform het genomen raadsbesluit.

Verder is er tijdens de raad van 8 december 2016 de raad informatie onthouden die wel voorhanden was en die niet is gedeeld.
Uit de beantwoording op vraag 6 over het terugwinnen van vertrouwen krijg je toch het gevoel dat het College het contact met de realiteit kwijt is.
Het College is van mening dat je het vertrouwen terugwint met het betalen van een bedrag in de stichting Tholen beter bekend.
Als ABT het heeft over herstellen van vertrouwen denken wij aan de relatie met ondernemers die hun toeristenbelasting wel betalen, denken wij aan burgers die plantsoentjes onderhouden en stoepjes schoonhouden, ook aan raadsleden die in de winter 2015/2016 een heleboel tijd hebben gestopt in Tholen financieel in balans en verenigingen die de financiële vergoedingen zien verminderen omdat er bezuinigd moet worden.

De handelswijze door het college betreffende dit onderwerp om tot een goed einde te komen is heel ver onder de maat.
Het speelt nota bene al vanaf 2013, pogingen om tot een oplossing te komen hebben tot niets geleid.
Ook uit de beantwoording van vragen en andere informatieve stukken blijkt dat het College niet in beeld heeft hoe de situatie er werkelijk bij staat.
Het gaat toch je hele voorstellingsvermogen te buiten dat aan de hand van vragen van ABT er ook nog eens naar voren komt dat er een achterstand van € 81000,-- is bij Sabewa.
Dit word ook nog eens onderstreept door een passage in de brief van 14-12-2016 dat voor verdere juridische stappen het noodzakelijk is steunvordering te zoeken, voorzitter wat denk je van Sabewa?

Het College heeft ook getracht om betalingsafspraken te maken met de betreffende ondernemer.
Was er een business plan of financiële jaarcijfers aanwezig om de conclusie te kunnen trekken dat deze afspraak kans van slagen zou hebben.
Prognoses zoals aangegeven hebben we niet zoveel aan, die zijn namelijk erg rekbaar.

Het College spreekt in de beantwoording van de vragen van ABT dat ze lange tijd vertrouwen hebben gehad in een enigszins bevredigende afloop.
Het probleem speelt vanaf 2013 en in 2016 ontstaan er twijfels of het nog goed gaat komen.
Dit kun je ongeveer vergelijken met wanneer je vanaf 2013 elk jaar je kerstvakantie viert in een land rondom de evenaar en dan met de kerstvakantie van 2016 zegt, ik denk dat we ook dit jaar geen witte kerst zullen hebben.

Voorzitter om aan dit beleid een einde te maken heeft ABT een raadsvoorstel gemaakt om het college de opdracht te geven deze problematiek anders en adequaat aan te pakken.
Wij spreken de hoop uit dat de raad onze gedachtegang steunt met als bovenliggend belang de gelden van het jaar 2017.

Dus voor 2017 de vinger aan pols.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2017
Hoger Menu Start 17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting 17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 17.0006 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 170106 Toeristen Belasting 170131 Reactie op werkwijze wethouder 170131 Vraag art 41 RvO raad 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet-Bijlage.pdf 170608 Overdracht Sportvelden.pdf 170713 Onderhoud wegen.pdf 170713 Openbare verlichting.pdf 171015 Onkruidbeheermethoden.pdf 171102 Grondverkoop.pdf 171102 Onkruidbestrijding.pdf 171102 Oplossing tekorten.pdf 171102 bovenwindse eilanden.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
602 µsec.
Onbekend
Onbekend
14986 bytes