logo
17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 17.0017
Datum ontvangst raadsgriffie 12 december 2017
Datum 12 december 2017
Vraag wordt gesteld aan College
Naam steller vraag Fractie ABT, Raadslid Han van ’t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het juist dat in onze Gemeente werkzaamheden verricht worden zoals aangegeven bij de toelichting “tweede werkwijze”.
 2. Zijn er nog werknemers die geen dienstverband hebben maar niet via een uitzendbureau werkzaam zijn in onze Gemeente.
  Indien beide of vraag 1 of 2 met ja kan worden beantwoord heeft ABT de volgende aanvullende vragen.
 3. Over hoeveel fte’s spreken we hier.
 4. Wat zijn de totale kosten van deze medewerkers.
 5. Waarom word dit systeem toegepast.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
In het traject Tholen financieel in Balans zijn er afspraken gemaakt omtrent de formatie van onze Gemeente.
Het College heeft meerdere malen aangegeven betreffende dit onderwerp op schema te liggen in de uitvoering.
ABT is begin december door een inwoner van onze Gemeente bijgepraat over de “aan de waarheid grenzende waarschijnlijkheid” toegepaste systematiek in onze Gemeente.
Er is uitleg gegeven over de twee gehanteerde werkwijzen.
De eerste werkwijze is zoals we in alle verslagen van de Gemeente kunnen lezen waarin gesproken wordt over een formatie grote van rond de 170 fte’s.
De tweede werkwijze is namelijk de volgende: de medewerkers die in dienst zijn via een uitzendbureau en betaald worden op projectbasis uit zoals genoemd tijdens de raadsvergadering van 7 december 2017 uit andere geldpotjes.
ABT dacht de kwaliteiten van het College te kennen maar was onaangenaam verrast dat het College hier geen antwoord op weet.
ABT is van mening dat wanneer je als College jaar in jaar uit geld tekort komt het essentieel is dat je elke euro die in de begroting omgaat je op het netvlies moet hebben staan.
ABT heeft hier de volgende vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Het in dienst hebben van zo weinig mogelijk personeel is voor het college geen doel op zich.
Wij proberen onze taken en doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren en te bereiken, binnen de (budgettaire) kaders die door uw raad gesteld zijn.

De inzet van arbeid wordt bezien vanuit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit.
Voor de meeste taken maken we gebruik van de vaste formatie van de 170,1 FTE (begroting 2018, exclusief burgemeester en wethouders, inclusief griffie), maar in een aantal gevallen huren
we personeel in.
Dat kan zijn omdat het seizoensarbeid is of omdat specialistische kennis vereist is die wij niet in huis hebben.
Ook als de productie door pieken in de werkzaamheden of door ziekte van vast personeel ongewenste vertraging oploopt huren we personeel in.

De inzet van personeel bekijken we in een strategisch perspectief vanuit de ontwikkelingen die we in de samenleving om ons heen zien.
Veranderingen volgen elkaar snel op, digitalisering zet stevig door en we werken als ambtelijke organisatie steeds meer samen in netwerken.
Dat alles vraagt om een flexibele organisatie.
De competenties die we van mensen vragen veranderen.
Ook is het een gegeven dat de nieuwe generatie werknemers steeds minder in vaste dienstverbanden werkt.

Als gevolg van bezuinigingen en afspraken die we met uw raad gemaakt hebben bij het Programma Dienstverlening is de vaste formatie afgenomen met ruim 20 FTE.
Ook aanvullende afspraken die daarover gemaakt zijn in ‘Tholen met de tijd mee’ zijn of worden nagekomen.
Er zijn naar de mening van het college verder geen afspraken gemaakt over de inzet van tijdelijke arbeid.
De bezuiniging op vaste formatie heeft niet geleid tot significant meer inhuur van tijdelijk personeel.
De omvang van inhuur van personeel is al jaren redelijk stabiel.
In januari 2016 is dit aan de orde geweest bij het thema bedrijfsvoering binnen ‘Tholen financieel in Balans’.

Inhuur van personeel komt voor in verschillende vormen.
In veel gevallen huren we in via uitzendbureau’s.
Gezamenlijk met de aangesloten gemeenten bij het Mobliteitscentrum Regio West-Brabant hebben we daartoe overeenkomsten met een aantal preferred partners.
Verder maken we (eveneens gezamenlijk met West-Brabantse gemeenten) gebruik van payrolling via Driessen HRM.
De gemeente werft dan zelf een kandidaat, verloning en administratieve afhandeling neemt Driessen voor zijn rekening.
Gemeenten onderling detacheren soms personeel bij elkaar.
Ten slotte ’kopen we soms capaciteit in’ bij gespecialiseerde bureau’s.
Recente voorbeelden daarvan zijn de handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen, projectleiding bij de renovatie van het zwembad en projectleiding bij de Brede School Tholen.

Ook werknemers van gemeenschappelijke regelingen hebben, als dat vanuit hun werkzaamheden voor de gemeente Tholen noodzakelijk is, een werkplek in het gemeentehuis.
Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers van RUD, VRZ , Inkoopbureau West Brabant, ICTWBW.
Die mensen hebben dus geen direct dienstverband bij de gemeente Tholen, wij stellen slechts een werkplek beschikbaar, al dan niet tegen betaling.
Wij hebben voor u eerder inzichtelijk gemaakt in hoeverre deelname aan gemeenschappelijke regelingen heeft geleid tot afname van onze vaste formatie.

Daarnaast voeren wij een actief beleid op het gebied van werkervaringsplaatsen en stages.
De stagiaires van nu zijn immers de medewerkers van morgen.
In de huidige arbeidsmarkt achten wij het erg belangrijk om jonge medewerkers enthousiast te maken voor werken bij de overheid in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder.

Graag geven wij nog een nadere toelichting op de inhuur van personeel.
Sinds jaar en dag wordt personeel ingehuurd.
Op diverse producten binnen de begroting staan ramingen voor inhuur van derden opgenomen.
De totale post inhuur van personeel is dus veel hoger dan het beperkte budget ( € 100k in 2017, €150k vanaf 2018) flexibele schil dat wij hebben voor de opvang van ‘ziek en piek’.
Zonder uitputtend te zijn geven wij de belangrijkste posten waarop personeel ingehuurd wordt :

Seizoenswerk:
 • Bij de zwembaden wordt in het zwemseizoen zwembadpersoneel ingehuurd;
 • Openbaar groen; vacatures in verleden niet vast ingevuld,
  naar behoefte wordt in seizoen met ZZP’ers gewerkt
Relatief kleine taken waarvan de omvang fluctueert:
 •  Vastgoedinformatie; assistent-landmeter;
 • Facilitaire zaken; bodediensten t.b.v. avondvergaderingen en
  personeel bedrijfsrestaurant
 • Openbare orde; veiligheid: handhaving drank- en horecawet,
  BOA-pool met diverse gemeenten.
 • Wegen; vacature stratenmaker niet ingevuld. Wordt naar
  behoefte flexibel ingevuld met ZZP, tot maximaal de ruimte
  die door vacature is ontstaan.
 • Participatie: uitvoering Bbz, inhuur via IMK
Op basis van beleid, raadsbesluit:

 • Jeugd- en jongerenwerk: combinatiefunctionarissen.
  Er is specifiek, vooralsnog tijdelijk budget van rijk voor
  functionarissen die taken combineren in de sectoren sport,
  onderwijs, cultuur . Zolang rijksmiddelen tijdelijk zijn wordt
  personeel niet in vaste dienst genomen. De verwachting is dat
  deze middelen structureel worden. Mogelijk leidt dat ertoe dat
  we de betreffende functionarissen in vaste dienst nemen.
 • Participatie: inhuur extra werkmakelaar.
 • Toezicht en handhaving: Handhaving recreatiewoningen.
Overig:
 •   Afval: Beleidsmedewerker afval werkt voor meerdere gemeenten.
In totaal loopt het budget voor inhuur in de primitieve, door uw raad vastgestelde begroting 2017 op tot ruim € 800k, inclusief het restant-budget voor handhaving recreatiewoningen van ca. € 350k.
Daarnaast hebben we zoals de eerder benoemd de flexibele schil om capaciteitsproblemen als gevolg van ziekte en pieken in de werkzaamheden op te vangen.
Dat budget, in basis € 100k en 2017 en €150k per jaar vanaf 2018, wordt nog aangevuld door uitkeringen van UWV die we in sommige ziektegevallen krijgen en door ruimte in het loonkostenbudget die ontstaat als vacatures niet snel ingevuld worden.

Alles bij elkaar huren we in 2017 naar verwachting voor € 1,2 miljoen personeel in.
Dat personeel is niet bij ons in dienst, maar de financiële ruimte daarvoor is wel in de begroting opgenomen of komt in de loop van het jaar beschikbaar door vacatureruimte of uitkering van het UWV.
Daarnaast wordt bij grote investeringsprojecten soms specialistische kennis ingehuurd.
De kosten daarvan worden dan gedekt vanuit het door uw raad beschikbaar gestelde investeringskrediet.

Het productenboek dat wij bij de programmabegroting opstellen (in combinatie met de opeenvolgende begrotingswijzigingen) biedt dat inzicht tot op detailniveau.
Het productenboek wordt al een aantal jaren niet meer standaard aan de raadsleden verstrekt, maar ligt vanzelfsprekend wel ter inzage en kan op verzoek digitaal
toegezonden worden.
Bij de bijeenkomsten die zijn georganiseerd in het kader van ‘Tholen Financieel in Balans’ is het productenboek uitgebreid aan de orde geweest.

Resumerend aan de hand van uw vragen:
 1. Ja, er wordt gebruik gemaakt van tijdelijk personeel zoals hierboven toegelicht. Budgetten daarvoor zijn opgenomen in de door uw raad vastgestelde begroting, of komt beschikbaar als er vacatures ontstaan of als we in bepaalde ziektegevallen uitkering krijgen van het UWV.
  Projectmatig wordt soms binnen investeringskredieten capaciteit ingehuurd.
 2. Ja, niet alle inhuur van personeel komt via een uitzendbureau.
  We maken ook gebruik van bijvoorbeeld payrolling en detachering.
 3. De omvang van ingehuurd personeel is niet in FTE’s uit te drukken, omdat dit fluctueert gedurende het jaar.
 4. De omvang in euro’s is jaarlijks ongeveer € 1 mln.
  Voor 2017 verwachten wij zoals hierboven aangegeven een uitgave van ca. € 1.2 mln.
  Inhuur splitsen wij niet op naar uitzendbureaus, payrolling, detachering, etc., omdat dat onderscheid voor ons niet relevant is.
 5. Wij maken gebruik van inhuur en extern personeel om de doelstellingen die in de begroting zijn vastgelegd te realiseren, onze taken uit te voeren in de omvang en kwaliteit die uw raad van ons verwacht en binnen de kaders die u daarvoor gesteld heeft.
Datum beantwoording 19 december 2017
Ingeleverd bij de griffie 20 december 2017

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2017
Hoger Menu Start 17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting 17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 17.0006 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 170106 Toeristen Belasting 170131 Reactie op werkwijze wethouder 170131 Vraag art 41 RvO raad 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet-Bijlage.pdf 170608 Overdracht Sportvelden.pdf 170713 Onderhoud wegen.pdf 170713 Openbare verlichting.pdf 171015 Onkruidbeheermethoden.pdf 171102 Grondverkoop.pdf 171102 Onkruidbestrijding.pdf 171102 Oplossing tekorten.pdf 171102 bovenwindse eilanden.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
28711 µsec.
Onbekend
Onbekend
21978 bytes