logo
17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 17.0003
Datum ontvangst raadsgriffie 03 maart 2017
Datum 03 maart 2017
Vraag wordt gesteld aan College
Naam steller vraag Ron Bakker namens Algemeen Belang Tholen
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Door het ANP is een artikel geschreven, waarin staat, dat gemeenten
de klachten van burgers slecht behandelen.
Het artikel staat hieronder.

 1. Is dit bekend bij het college?
 2. Zijn er bij de gemeente klachten hier over bekend?
 3. Zo ja, hoeveel klachten waren dat en
  1. Hoeveel procent is dat van het geheel?
  2. Hoe gaat de gemeente hiermee om?
Toelichting
(indien nodig)
Gemeenten behandelen klachten burgers slecht

Gepubliceerd: 02 maart 2017 07:09 Laatste update: 02 maart 2017

Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk, zo concludeert de Nationale Ombudsman.

Uit het onderzoek blijkt dat burgers niet weten waar ze moeten aankloppen met hun probleem en dat instanties moeilijke gevallen op elkaar afschuiven.
Ook is de wet- en regelgeving te ingewikkeld.

Daarbij blijven vragen onbeantwoord, wordt de privacy geschonden, is er onvolledige en onjuiste informatie-verstrekking, laat de bejegening te wensen over en worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd.

Sinds januari 2015 is de uitvoering van de zorg, jeugdhulp en de begeleiding naar werk van het Rijk overgegaan naar gemeenten.
Sinds dat moment heeft de ombudsman ruim 3.100 klachten ontvangen.

Drempels wegnemen.
De ombudsman vindt dat de klachtenbehandeling op de leefwereld van de burger moet aansluiten, zonder allerlei juridische en ambtelijke drempels.

De ombudsman zal zijn bevindingen delen in een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Door: ANP

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Het ANP artikel over de Ombudsman is bekend.
 2. Er zijn bij de gemeente Tholen diverse klachten gemeld in het afgelopen jaar.
  Dit is bijgehouden door de klachtencoördinator sociaal domein van de gemeente Tholen die bij wijze van pilot is aangesteld voor de periode van 1 jaar in het kader van de “Klachten- en klanttevredenheidsprocedure sociaal domein”.
 3. Er zijn 6 klachten gemeld bij de klachtencoördinator die niet of niet naar tevredenheid al konden worden opgelost in de voorfase.
  Het is niet bekend welk percentage dit is van het totaal.
  In 2 gevallen was de zaak al onder de rechter.
  N.a.v. bestudering door de klachtencoördinator is geconstateerd dat de klachten eerder opgelost hadden kunnen worden.
  Hierop zijn aanbevelingen ter verbetering van het proces gedaan.
  In 1 geval is de zaak door bemiddeling van de coördinator vlotgetrokken die intern nog niet was opgepakt.
  In 1 geval is een klacht ingetrokken na het nogmaals toelichten van de procedure door de klachtencoördinator.
  In 1 geval is er bemiddeld met de zorgleverancier waardoor de terechte klacht van de cliënt alsnog werd opgelost.
  In het laatste geval is door de klachtencoördinator geoordeeld dat de gemeente juist had gehandeld en daarmee is deze klacht ongegrond verklaard.
  De procedure over hoe met de klachten wordt omgegaan is bijgevoegd.
  Kortweg komt het er op neer dat na ontvangst van de klacht, de klachtencoördinator, die onafhankelijk van de gemeente functioneert, middels een gesprek met de indiener en verder onderzoek bij gemeente en/of zorgaanbieder probeert de klacht op te lossen.
  Daarnaast rapporteert de coördinator over de klacht en over verbeterpunten die hier uit voort komen en worden die als aanbeveling richting de gemeente doorgeleid.
Datum beantwoording 11 april 2017
Ingeleverd bij de griffie 12 april 2017

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2017
Hoger Menu Start 17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting 17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 17.0006 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 170106 Toeristen Belasting 170131 Reactie op werkwijze wethouder 170131 Vraag art 41 RvO raad 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet-Bijlage.pdf 170608 Overdracht Sportvelden.pdf 170713 Onderhoud wegen.pdf 170713 Openbare verlichting.pdf 171015 Onkruidbeheermethoden.pdf 171102 Grondverkoop.pdf 171102 Onkruidbestrijding.pdf 171102 Oplossing tekorten.pdf 171102 bovenwindse eilanden.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
573 µsec.
Onbekend
Onbekend
13991 bytes