logo
17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting


Verzoek om inlichtingen
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 17.0002
Datum ontvangst raadsgriffie 21-02-2017
Datum 21-02-2017
Verzoek wordt ingediend bij College
Naam steller vraag ABT fractie, Han van 't Hof
Verzocht wordt de volgende
  inlichtingen te verstrekken
vraag 1: kan het College aangeven hoeveel ambtelijke arbeidsuren er nog binnen de Gemeentelijk organisatie overblijven na de vorming van een sportstichting.
Graag een opsplitsing in verschillende activiteiten?
Vraag 2: kan het College aangeven voor hoeveel € er voorzieningen zijn getroffen voor groot onderhoud?
Vraag 3: Is het college bereid het bedrag wat als voorziening is getroffen als bruidsschat mee te geven aan de sportverenigingen?
Toelichting
(indien nodig)
Onderwerp: Overdracht beheer en onderhoud korfbal- en voetbalaccommodaties aan een gezamenlijke sportstichting.

Geacht College,
in de info die wij hebben gekregen over het opzetten van een nieuwe sportstichting zijn wat ABT betreft wat onduidelijkheden.
Er is uitgegaan van een afbouw ambtelijke capaciteit voor een bedrag van € 30000,--.
In de begroting 2016 staat € 68000,-- begroot aan ambtelijke capaciteit.
Dit betekend dat er ondanks het vormen van een stichting er nog een bedrag van € 38000,-- aan ambtelijke kosten in de organisatie blijft.
Als er voor dit bedrag geen arbeid tegenover staat zou het betekenen dat een gerealiseerde bezuiniging in de algemene middelen terecht komt en niet ten voordele van de sportverenigingen.
Dit houd in dat de sportverenigingen in werkelijkheid meer bezuinigen dan in het voorstel staat vermeld.
Het kwaliteitsniveau van de velden is door een onafhankelijk bureau beoordeeld.
Door dit bureau is een laag niveau geconstateerd, terwijl er bij overdracht sprake dient te zijn van een normaal niveau.
Begrote kosten hiervan zijn: € 180,-- /m.
Er word vanaf 2013 ook een voorziening getroffen voor het plegen van groot onderhoud aan de velden.
Dit is ook een belangrijk punt voor de verenigingen dat dit goed word geregeld.
ABT heeft hier drie vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Dat is vooralsnog lastig aan te geven. Op verzoek van TVF zal er namelijk een warme overdacht tussen de gemeente en de stichting plaatsvinden.
  Dat betekent dat we de eerste jaren, met name op technisch gebied, een inhoudelijke bijdrage leveren aan de stichting.
  In de loop van de jaren zal dit worden afgebouwd.
  Concrete invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt in samenspraak met de Thoolse Voetbal Federatie.
  Momenteel houden we rekening met een afbouw van ambtelijke capaciteit van € 30.000.
 2. Zoals vastgesteld in de Kadernota 2013 reserveren we sinds 2013 jaarlijks € 15.000 en met ingang van 2016 jaarlijks € 30.000 ten behoeve van groot onderhoud sportvelden.
 3. Ja. In totaal betreft dit € 188.000, waarvan ca. € 84.000 ten behoeve van verbetering kwaliteitsniveau van de velden en ca. € 104.000 om de kwaliteit van de veldinrichting als goals, veldafrastering, ballenvangers etc. op niveau ‘normaal’ te brengen.
Datum beantwoording 14 maart 2017
Ingeleverd bij de griffie 15 maart 2017

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2017
Hoger Menu Start 17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting 17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 17.0006 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 170106 Toeristen Belasting 170131 Reactie op werkwijze wethouder 170131 Vraag art 41 RvO raad 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet-Bijlage.pdf 170608 Overdracht Sportvelden.pdf 170713 Onderhoud wegen.pdf 170713 Openbare verlichting.pdf 171015 Onkruidbeheermethoden.pdf 171102 Grondverkoop.pdf 171102 Onkruidbestrijding.pdf 171102 Oplossing tekorten.pdf 171102 bovenwindse eilanden.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
636 µsec.
Onbekend
Onbekend
12873 bytes