logo
161010 Nieuwbouw Kerk

Op 22 juli heeft ABT bij uitzondering van de andere politieke partijen, een reactie gegeven op de mail van 20 juli verstuurd vanuit de griffie.
Dit is een zogenaamde “silent procedure” die hier is toegepast met het geven van geen bedenkingen.
Met andere woorden, dit willen we even doorzetten.
De inhoud van onze mail uit schrijven van onze fractie voorzitter van ’t Hof, was als volgt:
Mijns inziens moeten we voorzichtig zijn met het bouwen van kerkgebouwen her en der in onze Kernen.
Ook volgens ons bestemmingsplannen past dit niet, hier word in aangegeven dat kerkgebouwen in de binnenste ring van de kern geplaatst moeten worden.
Ook is het wenselijk dat we de kerken concentreren, ook in het kader van begrip voor elkaar om ook in de toekomst op zondagen, activiteiten te organiseren die in conflict komen met elkaars inzichten over de beleving op zondag.
Verder kan ook de vraag gesteld worden of we voor elke groepering de ruimte moeten geven om maar weer een kerkgebouw te bouwen.
In het kader van duurzaamheid kan je ook hier vraagtekens bij zetten.
Het is wenselijk dat deze procedure via de Raad zijn beloop zal vinden.
Tot zover verzonden mail.

Laten we vooropstellen dat ABT openstaat voor elke geloofsovertuiging, dit staat geheel buiten kijf.
Maar dat is hier niet de vraag, de vraag is: is het wenselijk of deze kerk op de juiste plaats komt te staan.
Zoals verwoord in onze email behoord een dergelijk bouwwerk met een dergelijke impact op de omliggende bewoners, hier niet thuis.
Waar ABT moeite mee heeft, is dat er een bestaande wijk, waar al jaren een gezonde leefcultuur heerst, wordt geacht maar rekening te houden met de rituelen van deze Kerkgangers.
Denk in de eerste plaats aan het auto/fiets/loop verkeer wat hierdoor sterk zal toenemen, parkeer hectiek met een passage binnen een kort tijdsbestek van minimaal 200 Kerkgangers, in en weer uit
te mobiliseren, mogelijke klokkengelui, zang en orgel geluiden wat buitenaf toch hoorbaar zal zijn, en dat in een nu zo rustig gelegen wijk.
Dit moet op den duur spanningen gaan opleveren.
Maar er zal ook door de Kerkgangers worden verwacht, dat de omliggende omgeving, rekening gaat houden over hun geloofsbeleving.

Omliggende stilte tijdens de diensten.
Deze diensten zijn niet alleen twee keer op de Zondagen.
Zo zijn deze ook in de week, 2e Paasdag, Pinksteren, Kerst en Oud- en Nieuwjaar en tegenwoordig zie je steeds meer de kledingverkoop en dan ben ik er vast nog vergeten.
Waarschijnlijk zullen er ook teraardebestellingen gaan plaats vinden.
In het bestemmingsplan van de oude kern Tholen wordt de ruimtelijke structuur omschreven als de Markt en de kerk.
Dat is dan duidelijk voor iedereen en moet je elkaar daar niet gaan opzoeken.
Zo hebben we begin dit jaar nog, de honderd uren van het glazenei op de markt van Tholen gehad.
Waarna de burgemeester aan tafel is gegaan om de vijf dagen te evalueren en door vooral de geluidshinder, naar een alternatieve locatie te zoeken.
Op de Hemelvaartsdag in Sint Annaland waren de internationale jongeren voetbal aan de gang, dit is een aardige afstand van de Boogaardweg, en toch heeft dit de nodige spanningen opgeleverd.
We hebben in 2016 ook op Tholen te maken met een toename van statushouder die we ook de ruimte moeten geven voor hun eigen gebedsruimte die we mogelijk nog niet kennen en, waarbij nog meer acceptatie van de burger wordt gevraagd.
ABT biedt dan ook zeker de ruimte aan alle burgers die geloven en daarbij naar een kerk willen, laat dat duidelijk zijn.
Maar we moeten wel alert blijven in deze “roerige” maatschappij, waar steeds meer verdraagzaamheid van elkaars leefgewoonten wordt gevraagd.
ABT heeft “toch nog” een aantal vragen:
 1. Per week worden er 2 kerken in Nederland gesloten.
  Daarna staan ze te koop of hebben een andere "culturele" invulling gekregen anders worden ze gesloopt.
  Hier zou het tegenovergestelde aan de hand zijn.
  Zijn er nu ineens meer lid geworden van deze kerk en met het gevolg dat een ander kerk dreigt leeg te lopen?
 2. Vind het college, dat de buurt zich maar moet aanpassen aan de gewoonten van deze gemeenschap?
 3. Is het college het er mee eens dat dit een inbreuk doet voor deze bewoners wat mogelijk kan leiden tot spanningen en conflicten?
 4. Mocht het project nu alsnog doorgaan vinden op deze locatie, kan het college dan op grond respect, een handreiking doen naar de direct omliggende wijk, dat er niet zal worden opgetreden bij geluidsoverlast wat normaal binnen de wetgeving zou vallen?
 5. Verder krijgen wij weinig tot niets qua inzicht van het bouwwerk zelf.
  Is deze hoog, breed of andere relevante informatie.
  (Daar in tegen voor andere projecten krijgen we een dossier van ruim 350 bladzijden).
  Dus zoals verwoordt in de vraagstelling, “kunnen we meer inzicht krijgen over het gebouw en alle relevante planologische aspecten”?
 6. Door de toename van statushouders bestaat de mogelijk dat deze dadelijk ook een moskee zouden willen.
  Geld daar nu ook de zelfde procedure voor?
 7. Het parkeerterrein krijgt een openbaar karakter, komt het onderhoud dan ook ten laste van openbare werken van de Gemeente?
 8. In hoeverre zijn hier kosten voor de Gemeente mee gemoeid en van welke orde en zijn deze al meegenomen in de jaarstukken?
 9. Omdat we hier praten over een “verklaring van geen bedenking” is er dan al eenomgevingsvergunning afgegeven?
 10. Omdat hier gevraagd wordt om kennis te nemen van het bouwplan, komt er hierna nog een definitief voorstel naar de Raad?
 11. Er staan nu 2 prachtige bomen op de plaats waar het nieuwe gebouw is gelegen (voor zover op te maken uit de bijgevoegde schetstekeningen).
  Is daar al over nagedacht om die toch proberen te behouden?

Deze vragen zijn gesteld op maandag 10 okt 2016 in de commissie ruimte.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2016
Hoger Menu Start 16.0010 vraag inzake openbaar groen 16.0015 Oninbare Toeristenbelasting 160201 Aanpak Financiele Positie 2 160204 Geen Antwoord 160414 Borgstelling Delta 161010 Nieuwbouw Kerk 161103 Motie Nieuwbouw Kerk 160317 Kleinschalige Opvang.pdf 160413 Mandaten van het College.pdf 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 1.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 2.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 3.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
828 µsec.
Onbekend
Onbekend
13792 bytes