logo
160201 Aanpak Financiele Positie 2


We zijn nu toch wel in een belangrijke fase van besluitvorming beland, maar staat het belang hiervan bij iedereen op het netvlies?
ABT heeft twijfel of het college het enorme belang hiervan wel op het netvlies heeft staan.
Wij hebben de twijfel omdat afspraken betreffende financiële indicatoren die niet gemanipuleerd kunnen steeds getracht word deze op te rekken.
Waarom maakt het College zich niet druk over de ratio van weerstandsvermogen, heel eenvoudig voorzitter dit cijfer kun je manipuleren.
Als de raad vaststelt dat de ratio 3% moet zijn dan zuig je een keer hard aan je duim, je geeft links en rechts een keer ergens een klap tegen en huppakee: uitkomst 3%.
Maar bij solvabiliteit is dat anders want dit is een absoluut getal.

Daarom is enkele jaren in het eerste voorste weer gewijzigd naar 2022.
Dit zou besloten zijn in laatste overleg van Tholen financieel in balans.
Maar de raad heeft in de raadsvergadering van maart 2016 vastgesteld dat dit 20% moet zijn in 2020, volgens ABT is daar geen speld tussen te krijgen.
Gisteren heeft ABT fractie de fractievoorzitters geïnformeerd over haar bevindingen betreffende milieu.
In de overleggen die zijn geweest is naar voren gekomen dat een bezuiniging van €30000,-- het max haalbare was en de rest allemaal wettelijke taken waren.
Nu blijkt uit de cijfers die ABT heeft rondgestuurd dat er sowieso een bedrag van €60000,-- spielerei in zit en nog een bedrag van ongeveer €330000,-- vraagtekens oproept of dit wel allemaal doorberekend kan worden voor afdeling milieu.

ABT is van mening dat milieu zonder meer toegevoegd moet worden aan de bestuursopdrachten voor het college.
Bij het vertrekpunt van deze sessie is gezegd de burger moet buiten schot blijven, dit gaat wederom niet gebeuren.
Dit college wil de Spetter sluiten, dit is iets van de burgers!
Dit college haalt geld bij leerlingenvervoer, dit is geld van de burgers.
Dit college berekend precario, ruim €500000,-- via de achterdeur uit de portemonnee halen bij de burgers.

ABT heeft al vele malen gezegd dat Roverheid moet stoppen met het verhogen van de kosten voor de burgers want dit gaat ten koste van de middenstand en de leefbaarheid.
Alle geld wat de Roverheid opeist kan niet meer besteed worden in de maatschappij wat direct weer ten koste gaat van de werkgelegenheid.
Een aantal vragen:
  1. Ziet het College kans om een besparing te realiseren van 1 miljoen zonder dat het de burgers raakt?
  2. Is het college bereid milieu toe te voegen als bestuursopdracht.
  3. Kan het college aangeven hoeveel miljoen er bespaard moet worden om een solvabiteit te behalen van 20% in 2022(ik neem bewust 2022 omdat ABT er vanuit gaat dat het college dit berekend heeft) bij een gelijkblijvende grondverkoop van de laatste vier jaar?

Het is nu bijna een jaar geleden dat de raad van de Gemeente Tholen het licht ging zien over de slechte financiële situatie van de onze Gemeente.
De grote stimulator in deze was Dhr Verloop van de SGP, die bijval kreeg van verschillende partijen die er ook zo tegenaan keken.

Voor ABT fractie was het niet nodig om dit mede te ondersteunen want wij waren al vele jaren van de gedachte overtuigd dat het financieel niet goed zat.
Wij waren wel blij dat dit nu ook eindelijk door andere partijen werd onderkend.

De raad had zich voorgenomen om het traject zelf in de hand te nemen met als het belangrijkste uitgangspunt dat de burger in deze ronde buiten schot moest blijven.
Waar staan we nu als Raad met onze grote broek aan.
De vorige raadsvergadering waren we niet in staat om de begroting 2016 sluiten te krijgen.
Nog een tekort van een kleine ton.
Hoe gaat het nu met 2017-2020 dezelfde kant op.
ABT verwacht van wel en waarom verwachten we dat?
Er moet voor 2017 nog 1,1 miljoen bezuinigd worden, 1 miljoen voor versterken vermogen en 0,1 voor correctie tekort 2016.

Gaat dit ook gebeuren, met de nu voorgestelde bestuursopdrachten, om de bezuiniging te realiseren in relatie tot de eerdere wens, dat de burger buiten schot zou blijven?

Bedrijfsvoering:
Tot in den treuren hebben we aan moeten horen dat daar geen mogelijkheden zijn.
ABT heeft voorstel gedaan voor een plattere organisatie en men denk hier vooral de toplaag MT/College, maar men is niet bereid in het eigen vlees te snijden.

Gemeentelijk vastgoed incl. onderwijs:
Het enige wat echt hout snijd is het nieuwe scholen project in de stad Tholen opnieuw te bekijken.
ABT heeft tijdens dit de plannenmakerij al aangegeven dat er prima alternatieven zijn voor nog minder dan de helft van het geld.
Maar nee, het moet doorgaan want het is een plan uniek in Nederland en alles zit daar gecentraliseerd.
Dit argument hebben we ook aan moeten horen met het UWV in het nieuwe gemeentehuis.
We weten allemaal de uitkomst.

Zwembaden:
Wanneer we een bezuiniging willen realiseren op zwembaden kunnen we alleen nog spreken over de spetter want het zwembad in Sint-Maartensdijk staat na 2017 niet meer in de begroting.
Mijn vraag is gaan we dan de Spetter sluiten?
Dit past niet in het verhaal dat we de burger buiten schot houden.

Acquisitie:
Wat moeten wij verwachten van investeren in acquisitie, hierover hen ik een vraag aan Wethouder Hommel.
Welke ondernemer in de horeca die van buiten de Gemeente Tholen komt wil investeren in onze Gemeente als de zondag niet gebruikt mag worden door inwoners en bezoekers voor leuke en feestelijke zaken?
Dit in relatie tot de weinige ontwikkeling die de laatste jaren zijn geweest.

Armoede beleid:
Dit is een onderwerp waarmee we direct te maken krijgen met slappe knieën.
Voor ABT is er maar 1 weg en dat is budget vaststellen en daar moet het dat betreffende jaar van gebeuren, overschrijdingen zijn niet meer aan de orde, alles wordt binnen de begroting opgelost.
Dit is de enige mogelijkheid om grote financiële verrassingen te voorkomen.

ABT is van mening dat het de verkeerde kant opgaat met dit financiële traject.
Wij geven als raad het College stapje voor stapje meer ruimte om uit te voeren wat wij niet willen.
Wat hierin een grievend voorbeeld is bij punt drie van doelstellingen en gewenst resultaten:

Solvabiliteit:
Van 20% in 2020, daarbij in de kanttekening gemaakt, dat wellicht een langere termijn nodig is, om deze doelstelling te realiseren.
Hoe kan je een opmerking die gemaakt is manipuleren en naar jezelf toetrekken.
Er is een afspraak solvabiliteit 20% in 2020 en dat is het.
ABT stelt ook voor om deze tekst met de grootste spoed te wijzigen.
ABT is van mening dat Milieu absoluut toegevoegd moet worden als bestuursopdracht.
Hierin is veel geld te halen zonder dat het de burgers raakt.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2016
Hoger Menu Start 16.0010 vraag inzake openbaar groen 16.0015 Oninbare Toeristenbelasting 160201 Aanpak Financiele Positie 2 160204 Geen Antwoord 160414 Borgstelling Delta 161010 Nieuwbouw Kerk 161103 Motie Nieuwbouw Kerk 160317 Kleinschalige Opvang.pdf 160413 Mandaten van het College.pdf 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 1.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 2.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 3.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
430 µsec.
Onbekend
Onbekend
14697 bytes