logo
16.0015 Oninbare Toeristenbelasting


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 16.0015
Datum ontvangst raadsgriffie 20 december 2016
Datum 20 december 2016
Vraag wordt gesteld aan college
Naam steller vraag ABT fractie
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Vraag:
  1. Waarom heeft het College nooit melding gemaakt van deze financiële tegenvaller.
  2. Er zijn de laatste jaren door wethouder van Dis verschillende gesprekken gevoerd met deze ondernemer over de te ontwikkelen plannen.
    Waarom is het College hiermee doorgegaan?
  3. Kan het College aangeven wat de gemaakte kosten zijn door onze organisatie in betrekking tot deze plannen?
  4. Zijn deze gemaakte kosten betaald?
  5. Hoe gaat het College voorkomen dat we in 2017 niet in dezelfde situatie terechtkomen?
  6. Wat gaat het College er aan doen om het vertrouwen van de recreatie ondernemers, de Raad, toeristen enz. enz. terug te winnen?
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Tijdens de Commissie Bestuurszaken en de Raadsvergadering van 8 december 2016 is de € 68.000,-; oninbare vordering toeristenbelasting van een recreatiepark aan de orde geweest.
In de brief van het College van 14 december 2016 over de gang van zaken blijkt dat het niet gaat over een bedrag van € 68.000,- maar over een bedrag van € 148.000,--.
Uit dit schrijven blijkt ook dat de problemen al dateren vanaf 2013.
De raad van de gemeente Tholen heeft ook raadsbesluit genomen dat het College financiële tegenvallers zou melden aan de Raad.
Tijdens infoavonden over ontwikkelingsplannen voor het recreatiepark is door wethouder Van Dis verteld dat alle kosten die de Gemeente moet maken voor de planontwikkeling betaald moeten worden door de ondernemer.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *

Datum beantwoording
Ingeleverd bij de griffie

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2016
Hoger Menu Start 16.0010 vraag inzake openbaar groen 16.0015 Oninbare Toeristenbelasting 160201 Aanpak Financiele Positie 2 160204 Geen Antwoord 160414 Borgstelling Delta 161010 Nieuwbouw Kerk 161103 Motie Nieuwbouw Kerk 160317 Kleinschalige Opvang.pdf 160413 Mandaten van het College.pdf 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 1.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 2.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 3.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
17925 µsec.
Onbekend
Onbekend
11052 bytes