logo
15.0021 Antwoord op vraag over computers


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 15.0021
Datum ontvangst raadsgriffie 19-112015
Datum 19-112015
Vraag wordt gesteld aan College van Burgemeester en wethouders
Naam steller vraag De heer J.J. van ’t Hof namens ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
ABT verzoekt het College de volgende vragen te beantwoorden:
 1. Wat is de reden waarom het College geen juiste antwoorden heeft gegeven tijdens de commissie vergadering?
 2. Waarom heeft het college in een later stadium verzuimd om de juiste informatie te verstekken?
 3. Wat gebeurt er met de computers als er een verandering is in de gezinssituatie(financieel)?
 4. Wat zijn de kosten die hiermee zijn gemoeid?
 5. Is het mogelijk deze vragen te beantwoorden voor de volgende raadsvergadering zodat deze in raadsvergadering van December nog meegenomen kunnen worden.
Toelichting
(indien nodig)
In de laatste Commissie Bestuurszaken heeft de fractie van ABT vragen gesteld over hoe omgegaan wordt met inwoners van onze Gemeente, die door onvoldoende financiën geen mogelijkheid hebben om een laptop of computer aan te schaffen.
Dit in relatie tot de noodzaak dat een aantal zaken alleen nog digitaal uitgevoerd kunnen worden.

Als voorbeeld is toen het UWV genoemd.

Het antwoord van het College was tijdens deze vergadering dat deze inwoners gebruik kunnen maken van computers op het Gemeentehuis.

De verbijstering was heel groot toen wij heden morgen in de Eendrachtbode (19-11-2015) kunnen lezen dat de Gemeente in 2015 al 18 computers waren versterkt aan inwoners met minimum inkomen en in het kader van re-integratie.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Onderstaande gekleurde tekst geeft de letterlijke vraag van dhr. Van t Hof weer en aansluitend het antwoord van wethouder Hoek op deze vraag.
De tekst is uitgewerkt n.a.v. de geluidsopname.

Vraag de heer van t Hof:
In de Prorap wordt gesproken over ‘Alles digitaal doen in onze gemeente’, dat dit het streven is en ook eisen aan gesteld hoe snel dat dit allemaal moet gaan.
Alleen de vraag die bij ABT boven komt drijven is: kan iedereen digitaal vragen stellen en formulieren invullen?
Want het is toch niet verplicht dat iedereen een computer heeft en een andere reden kan zijn dat iemand financieel niet de middelen heeft om computers aan te schaffen, dus hoe wordt daar mee omgegaan.
Je kan dan ook, financieel dan kun je ook gewoon denken richting bijstandsgezinnen.
Antwoord wethouder Hoek:
De tweede vraag, de dienstverlening Alles digitaal: digitale dienstverlening, het KCC o.a., is vooral erop gericht om het de mensen makkelijker te maken.
Daarnaast blijft alle andere dienstverlening voor mensen die de digitale weg niet kunnen volgen, gewoon intact hè, dus mensen blijven ook gewoon op de normale manier hier een
afspraak kunnen maken, of ze kunnen hier langskomen of vul maar in.
Het is naast digitaal, wat het mensen makkelijker maakt, we hebben het gezien met leerlingenvervoer, de aanvragen: binnen een jaar tijd 99% van de aanvragen via de digitale weg, heel makkelijk, dus dat is eigenlijk meer het verhaal daarachter.


 1. Het College is van mening dat hier geen sprake is van onjuiste beantwoording.
  Inderdaad zoals u stelt kunnen een aantal zaken alleen nog digitaal uitgevoerd worden.
  Alle inwoners van de gemeente Tholen, waaronder ook inwoners die vanwege onvoldoende financiën niet in staat zijn om een laptop/computer aan te schaffen, hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van computers op het gemeentehuis om een aanvraag digitaal in te dienen.
  De beantwoording van uw vraag in de Commissie Bestuurszaken is op basis van deze mogelijkheid geformuleerd.
  Los daarvan worden er in het kader van het armoedebeleid in bepaalde situaties computers verstrekt aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar.
  Ook in het kader van re-integratie is het mogelijk een laptop/computer te verstrekken om de kans op een vaste baan te vergroten.
  Dit jaar zijn er 9 laptops/computers aan kinderen verstrekt en 9 laptops/computers in het kader van re-integratie.
  Vanaf 1 januari 2016 gaat het nieuwe armoedebeleid van kracht.
  Indien noodzakelijk kunnen er dan nog wel computers verstrekt worden maar dan, in samenwerking met LdH, 2e hands computers.
 2. Het College deelt deze mening niet.
  Zie beantwoording vraag 1.
 3. De computers blijven eigendom van degenen waaraan deze zijn verstrekt.
  Veelal is de financiële verandering in de gezinssituatie bij het vinden van een betaalde baan niet zodanig dat er direct voldoende financiële middelen/reserves zijn om zelf een laptop/computer aan te schaffen.
 4. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen op dit moment circa € 11.000 voor de 18 laptops/computers.
 5. -
Datum beantwoording 26 november 2015
Ingeleverd bij de griffie 14 december 2015

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2015
Hoger Menu Start 15.0021 Antwoord op vraag over computers 151126 Plan Luysterrijk.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
443 µsec.
Onbekend
Onbekend
13259 bytes