logo
14.13646 huisvesting basisonderwijs


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 14.13646
Datum ontvangst raadsgriffie 13 mei 2014
Datum 13 mei 2014
Vraag wordt gesteld aan College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT, Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het College bereid om alsnog een derde partij een offerte uit te laten brengen.
 2. Is het College bereid,als er door de huisvesting in het oude Westerpoort extra kosten zijn voor het lager onderwijs deze voor zijn rekening te nemen.
 3. Is het College het eens met ABT dat de schuldenpositie zorgen baart.
  Zo ja: waarom dan meer uitgeven dan noodzakelijk?
 4. Wat moet er gedaan worden om de 1.9 miljoen van de bruidschat terug te vorderen als de aankoop niet doorgaat.
Toelichting
(indien nodig)
Het zijn vragen betreffende het lager onderwijs in de kern Tholen.
ABT is van mening dat goed lager onderwijs het allerbelangrijkste is voor een goede toekomst voor onze jeugd.
Het plan van het college om de nieuwe scholen te gaan huisvesten in het oude Westerpoort College baart ABT zorgen.
In 2007 is er door het College een grote fout gemaakt door een bruidschat van 2.4 miljoen te geven aan het Westerpoort College.
ABT was toen al van mening dat dit niet nodig was en op termijn zou blijken dat dit weggegooid geld zou zijn.
Deze woorden zijn ondertussen waarheid geworden.
Wat er nu staat te gebeuren is het volgende.
Er zijn plannen het Schoolgebouw te kopen en er het Lager onderwijs in te huisvesten.
Voorzien met het onderliggende verhaal dat er nog 1.9 miljoen terug komt van de vroegere bruidschat.
Dit bedrag word namelijk van de aankoopsom afgetrokken.
Dit betekend dat de aankoop van dit gebouw plus alle dure verbouwingen en aanbouwen die nodig zijn voor de Gemeente een vermogen gaan kosten.
We spreken hier van een investering van 11.—a 12,-- miljoen.
Dit opgeteld bij de alle grote schuldenpositie van onze Gemeente een onverstandige Aktie.
Wat is belangrijk: goed onderwijs gegeven in een goed geklimatiseerd schoolgebouw met minimale huisvestingkosten voor de scholen zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor het onderwijs.
ABT heeft in het najaar 2013 voorgesteld om een derde partij een offerte uit te laten brengen voor een nieuw schoolgebouw.
Wij hebben toen aangegeven aan de hand van de informatie die ABT fractie had ingewonnen dat dit een kostenplaatje zou geven van 3,5 a 4.5 miljoen.
Verminder je dit met het terugbetalen van de bruidschat van 1.9 miljoen dan spreken we nog over een netto investering van maximaal 2.6 miljoen.
Het effect zal ook zijn dat de kosten voor de scholen lager zijn dus er meer geld overblijft voor goed onderwijs.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. In het onderzoek naar de realisatie van de Brede School in het pand Westerpoort is voor de vergelijking een calculatie gemaakt van de kosten van een nieuwbouwcomplex.
  De kosten hiervan zijn geraamd op € 13,8 miljoen.
  Deze calculatie bevat de volgende componenten:
  • Normoppervlakte scholen.
  • Gewenste oppervlakte huurders (GGD, BIB, BSO, PSZ, Juvent)
  • Gymzaal.
  • Grondkosten.
  Voor de calculatie zijn kengetallen gehanteerd die zijn gebaseerd op ervaringscijfers.
  Op basis van alle gegevens die bekend zijn over scholenbouw sluiten wij uit dat een dergelijk complex voor een bedrag van € 3,5 - € 4 miljoen gebouwd kan worden.
  Het opvragen van een offerte bij een aannemer is in deze fase niet mogelijk, omdat hiervoor een volledig uitgewerkt plan (Definitief Ontwerp, Bestek en tekeningen) nodig is.
  Ook gelden voor een dergelijk traject stringente inkoop-en aanbestedingsregels.
 2. Wij richten ons op een beheer- en exploitatiemodel waarbij de uitgaven van de scholen passen binnen de middelen die zij ontvangen voor materiële instandhouding en het groot onderhoud.
 3. De netto-schuldquote is hoog en vraagt daarom permanent aandacht.
  Met uw raad hebben we dienaangaande afspraken gemaakt: jaarlijks wordt bij de Kadernota gerapporteerd over de houdbaarheid van onze schuldpositie.
  Wij verwijzen daarom naar de Kadernota 2015.
  Daar wordt door ons uitvoerig ingegaan op de schuldpositie van de gemeente.
  Uit de houdbaarheidstest die is uitgevoerd met de meest recente cijfers blijkt dat onze schuldpositie (zelfs wanneer we uitgaan van 'zwaar weer-scenario's') houdbaar is.
  Daarbij is rekening gehouden met de investeringen voor het Masterplan.
 4. Wanneer de aankoop niet doorgaat zullen wij een juridische procedure op moeten starten om de gemeentelijke bijdrage terug te vorderen.
Datum beantwoording 18 juni 2014
Ingeleverd bij de griffie 18 juni 2014

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2014
Hoger Menu Start 14.13243 bewoning Krabbenkreek 14.13646 huisvesting basisonderwijs 14.14371 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland 140521 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland (foto).pdf 140714 Ned. Ver. tot bevordering van Zondagsrust en -heiliging (concept).pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
735 µsec.
Onbekend
Onbekend
13574 bytes