logo
14.13243 bewoning Krabbenkreek


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 14.13243
Datum ontvangst raadsgriffie 7 mei 2014
Datum 7 mei 2014
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het waar dat vrij recent op advies van de Gemeente of een andere instantie een gezin op de Krabbekreek is gaan wonen?
  Als vraag 1 met ja wordt beantwoord, dan de volgende vragen:
 2. Waarom gaat het college in tegen een besluit van de Raad van de Gemeente Tholen om geen nieuwe permanente bewoning toe te laten in onze vakantie woningen.
 3. Kan deze actie negatieve gevolgen hebben voor het juridische traject.
 4. Wat de reden de Gemeente toe laat dat dit gebeurd.
 5. Welke andere mogelijkheden heeft de gemeente om situaties met probleemgezinnen op te lossen.
 6. Zijn er klachten binnengekomen bij de Gemeente over de nieuwe bewoners op de Krabbekreek.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
ABT fractie heeft de een vraag over permanente bewoning in vakantie woningen.
Eind vorig jaar tijdens de behandeling van dit onderwerp in de Raad is duidelijk geworden dat ook de Gemeente gebruik maakt van vakantie woningen.
De rol van de Gemeente in deze is het actief sturen van inwoners van onze Gemeente richting Krabbekreek.
Het betreft dan vaak bewoners die in een probleem situatie terecht zijn gekomen.
Tijdens de Raadsvergadering is toen gebleken dat door de redelijke hoeveelheid boter op het hoofd van de Gemeente dit een belemmering zou kunnen zijn in het juridisch traject.
ABT fractie heeft afgelopen week kennis genomen van het feit dat er door bemiddeling van de Gemeente weer een gezin op de Krabbekreek is komen wonen.
ABT heeft hier de volgende vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Hierbij de antwoorden op de bovengenoemde vragen:
 1. Nee. Er zijn recent geen gezinnen op advies van de gemeente of door bemiddeling van de gemeente of een andere instantie (zoals Traverse) op Chaletpark De Krabbenkreek gaan wonen.
  Door of namens de gemeente worden geen mensen doorverwezen naar De Krabbenkreek of naar een ander recreatiepark.
  Hierover zijn intern duidelijke werkafspraken gemaakt, in een overleg met het vorige college, de teamleiders Werk en Inkomen en het cluster Handhaving.
  Deze werkafspraken worden nageleefd.
  Woningzoekenden worden door medewerkers van de gemeente en door medewerkers van Traverse geïnformeerd dat het niet is toegestaan om te wonen in een recreatieverblijf en dat daartegen handhavend wordt opgetreden.
  Aangezien van doorverwijzing door of namens de gemeente geen sprake is, behoeven de overige vragen geen bespreking.
 2.  
 3.  2 tot en met 4. Deze vragen behoeven niet beantwoord te worden nu vraag 1 met nee is beantwoord.
 4.  
 5. In zijn algemeenheid geldt het volgende.
  In principe is het de eigen verantwoordelijkheid van mensen om te voorzien in de primaire levensbehoeftes zoals huisvesting.
  Zelfredzaamheid is het uitgangspunt.
  Als dat niet lukt kan Traverse (maatschappelijk werk) meekijken met cliënten.
  Als er kinderen bij betrokken zijn kan ook het centrum voor jeugd en gezin ingeschakeld worden.
  Het schuldhulpverleningsprogramma van de gemeente kan mogelijk ook bijdragen aan een oplossing.
  Als de politie er bij betrokken is kan ook het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom er bij betrokken worden.
  De mogelijkheden met betrekking tot concrete crisisopvang zijn beperkt.
  De gemeente Tholen heeft geen eigen crisisopvang.
  De dichtstbijzijnde crisisopvang voor inwoners van Tholen is in Vlissingen.
  In bepaalde situaties van crisisopvang kan de Burgemeester een beroep doen op Stadlander.
 6. Ja, er zijn recent drie telefonische klachten binnengekomen over nieuwe bewoners die recreatieverblijven op de Krabbenkreek permanent bewonen.
  Deze niet recreatieve verhuur leidt tot overlast op het park, aldus de klagers.
Datum beantwoording 11 juni 2014
Ingeleverd bij de griffie 11 juni 2014

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2014
Hoger Menu Start 14.13243 bewoning Krabbenkreek 14.13646 huisvesting basisonderwijs 14.14371 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland 140521 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland (foto).pdf 140714 Ned. Ver. tot bevordering van Zondagsrust en -heiliging (concept).pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
555 µsec.
Onbekend
Onbekend
12812 bytes