logo
13.22238 opvolging onderzoek Elsevier


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 13.22238
Datum ontvangst raadsgriffie 27 juni 2013
Datum 27 juni 2013
Vraag wordt gesteld aan College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Han van ’t Hof, Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Een aantal vragen:
 1. Kan het college aangeven wat er is gedaan met de uitkomsten van het onderzoek van vorig jaar om onze positie te verbeteren.
 2. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek, is het College nog van mening dat de veel geuite kreet rust en ruimte nog wel de lading denkt.
 3. Als onze Gemeente zo negatief in de publiciteit komt is het dan nog wel reëel om te verwachten dat veel nieuwe bewoners naar Tholen om onze ambitieuze bouwprojecten te bevolken.
 4. Een zwak punt van onze gemeente is de werkgelegenheid.
  Wat is het college voornemens hieraan te doen.
 5. Kan het College aangeven wat ze gaan doen aan de in de toelichting genoemde thema’s om ervoor te zorgen dat we de beschamende laatste plaats in de toekomst niet meer bezetten.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Vandaag is het nieuwste onderzoek van Elsevier weer gepubliceerd over de beste Gemeente van ons land.
Tholen heeft het gepresteerd om de beschamende laatste plaats van dit onderzoek te bezetten.
Vorig jaar was Tholen ook al een Gemeente die op een van de laatste plaatsen stond in dit onderzoek.
Er werd toen een beetje minachtend gedaan over de manier waarop dit onderzoek tot stand is gekomen.
Enkele thema’s die zijn meegenomen in het onderzoek :
 • kinderopvang
 • basisschool
 • groen
 • natuur
 • rust en ruimte
 • harmonieus leefklimaat
 • werkgelegenheid
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Het Elsevier onderzoek is een jaarlijks onderzoek, waarbij in de editie 2013 alle 408 gemeenten op 101 indicatoren, met elkaar worden vergeleken.
  Het college kan er niet veel anders mee dan kennis nemen van de resultaten.
  De keuze van de indicatoren van het onderzoek en de waardering daarvan heeft tot logisch gevolg dat sommige gemeenten vooraf al een voorsprong hebben en andere op achterstand staan. (Aan de ligging van eengemeente valt nu eenmaal niet veel te veranderen).
  Binnen de mogelijkheden die het college heeft, worden inspanningen verricht om het voorzieningenniveau op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.
  Echter, uw raad weet als geen ander dat de mogelijkheden voor het gemeentebestuur beperkt zijn.
  Het gemeentebestuur moet zich in onze visie dan ook niet zozeer laten leiden door de uitkomsten van dit onderzoek, maar zich vooral richten op de faciliteiten die nodig zijn voor en gewaardeerd worden door de inwoners.
 2. De aspecten rust en ruimte hebben slechts betrekking op een deel van de kenmerken van de gemeente.
  Wij menen u in dit kader te mogen verwijzen naar "Het DNA van Tholen", waarin de basis is gelegd voor het gemeentelijke promotiebeleid.
  Hierin komen vele aantrekkelijke eigenschappen van Tholen (en de Tholenaren) aan bod.
 3. De uiteindelijke waardering van de gemeente die naar voren komt uit het Elsevier-onderzoek vormt de uitkomst van de vergelijking van de gemeente op de gekozen indicatoren met alle overige gemeenten.
  De waardering per indicator kan per persoon sterk verschillen.
  In de visie van het college zullen de sterke punten van Tholen moeten worden gepromoot (zie Het DNA van Tholen).
  Overigens blijkt ook uit meerdere reacties van inwoners, dat men zich niet in de uitkomst van het onderzoek herkent en het wonen in de gemeente Tholen positief
  waardeert.
 4. Het klopt dat Tholen niet genoeg eigen werkgelegenheid heeft voor haar beroepsbevolking maar door pendel naar omliggende gemeenten in met name West-Brabant en de Randstad is een relatief groot deel van de beroepsbevolking toch aan het werk.
  De werkloosheid is vergeleken met de omgeving zelfs laag te noemen.
  Illustratief onderstaand de percentages niet werkende werkzoekenden t.o.v de beroepsbevolking in 2013 in Tholen, Zeeland, West-Brabant en Nederland.
  • Tholen 4,6 %
  • Zeeland 5,6 %
  • Westbrabant 6,9%
  • Nederland 8,1%
  De oorzaak lijkt met name te liggen in de alom geroemde Thoolse arbeidsmentaliteit.
  Om dit niveau vast te houden en te verbeteren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
  • - Deelname aan het actieplan jeugdwerkloosheid Zeeland 2013-2014 - Gezamenlijk werkgeverservicepunt (WSP)Oosterschelderegio
  • - Overleg met regio West-Brabant (RWB)
  • - Samenwerking sociale werkvoorziening De Betho (Oosterschelderegio)
  • - Stimuleren en faciliteren bestaande bedrijven en acquisitie bedrijven met werkgelegenheid van buiten de gemeente.
 5. Het college zal zich primair concentreren op de uitvoering van het in samenspraak met de gemeenteraad geformuleerde (en nog te formuleren) beleid, dat is gericht op het binnen de geldende financiële kaders behouden van een adequaat en betaalbaar voorzieningenniveau voor de Thoolse inwoners.
Datum beantwoording 9 juli 2013
Ingeleverd bij de griffie 10 juli 2013

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2013
Hoger Menu Start 13.07221 OZB-plafond 13.18769 OZB Stijging 13.22238 opvolging onderzoek Elsevier 130502 fractie ABT over OZB-plafond late beantwoording.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
469 µsec.
Onbekend
Onbekend
14028 bytes