logo
13.18769 OZB Stijging


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 13.18769
Datum ontvangst raadsgriffie 29 mei 2013
Datum 28 mei 2013
Vraag wordt gesteld aan College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Han van ’t Hof Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. De stijging in de periode van 2009-2013 is 9% meer dan de door de rijksoverheid gestelde maximum om niet meer te stijgen dan 3 % per jaar.
  Daarom vraag ABT nogmaals is er een mogelijkheid om dit geld terug te geven aan onze burgers.
  Zo ja : op welke manier
  Zo nee: waarom niet.
  Er is toch op Tholen geen bijzondere reden om tegen gemaakte afspraken in te gaan.
 2. De stijging van de OZB in de periode 2010-2013 bedraagt 21.5%.
  Dit is weer ver boven de afgesproken norm van 3% per jaar.
  Mogen onze burgers verwachten van het College dat ze alle mogelijke inspanningen gaan verrichten om voor het jaar 2014 geen verhoging van de OZB toe te passen zodat we dan weer een beetje richting de gemaakte landelijke afspraken toe gaan.
  Op het moment dat het College kiest om toch een verhoging door te voeren, kan het dan uitleggen waarom er geen inspanning wordt verricht om de OZB lasten voor onze burgers niet te laten stijgen.
Toelichting
(indien nodig)
Algemeen,
Zoals bij het College bekend zal zijn heeft ABT zich nooit kunnen vinden in het rekenkundige karakter van de berekening van de lasten voor onze Burgers.
Er word altijd maar geroepen het landelijk gemiddelde, terwijl er nog nooit een discussie is gevoerd of wij überhaupt het gemiddelde van Nederland op het gebied van voorzieningenniveau wel halen.
Om als extra voorbeeld te noemen, het oprekken van de afschrijving termijn van onze riolering om een verhoging van de OZB te kunnen berekenen en op deze manier de lasten niet teveel te laten stijgen.
Maar nu als reactie op de antwoorden:
Stijging OZB periode 2009-2013 (5 jaar), Tarief 2009= 0.0810, Tarief 2013= 0.1005, dit is een stijging van 24,0%
Stijging OZB periode 2010-2013 (4 jaar), Tarief 2010= 0.0827, Tarief 2013= 0.1005, dit is een stijging van 21,5%
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Algemeen
In antwoord op eerdere vragen (Schriftelijke vraag artilkel 40 RvO d.d. 19 februari 2013, door het college beantwoord op 5 april 2013, registrastienummer 13.07221)van de ABT-fractie is uitvoerig ingegaan op dit onderwerp.
Naar die antwoorden verwijzen wij.
Essentieel daarbij zijn 2 punten:
 1. De door het Rijk opgelegde norm is een macro-norm, die ziet op de landelijke ontwikkeling van de OZB-opbrengst. De ontwikkeling in de opbrengst is een resultante van de ontwikkeling van het tarief en de ontwikkeling van de WOZ-waarden.
  Door slechts te focussen op de ontwikkeling van het tarief creëert de ABT-fractie een verkeerd beeld.
  Een stijging van het OZB-tarief met meer dan 3 procent betekent niet dat de burger ook een lastenverzwaring van meer dan 3 procent opgelegd krijgt.
  De macro-norm is bedoeld om de landeljike ontwikkeling van de OZB te monitoren en binnen de perken te houden.
  Het rijk treedt niet in de vrijheid van individuele gemeenten om lokale keuzes te maken.
 2. Voor het college is het coalitieprogramma 'Delen=Vermenigvuldigen' leidend.
  De kaders die daarin gesteld zijn worden uitgevoerd.
  Essentieel in dit verband is dat gestuurd wordt op de ontwikkeling van woonlasten: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
  Voor het college is leidend dat de lastendruk die deze drie grootheden tesamen voortbrengen het landelijk gemiddelde niet mag overstijgen.
  Het beperken van de stijging van het OZB-tarief is geen doel op zich.
  Vanzelfsprekend stuurt het college er wel op om, binnen de gestelde kaders, door de raad gestelde doelen op zo efficient mogelijke wijze te bereiken, zodat lastenverzwaring zoveel mogelijk beperkt kan blijven.
De raad stelt kaders.
Het college bereidt voor en voert uit.
Zo geldt dat ook bij de bepaling van het OZB-tarief.
Wanneer de ABT-fractie een ander sturingsmechanisme wenst met betrekking tot de ontwikkeling van de OZB is daarvoor een meerderheid van de raad nodig.
 1. Mogelijkheid om geld terug te geven aan burgers. De ontwikkeling van de lastendruk bij de gemeente Tholen overstijgt het landelijk gemiddelde niet. Binnen de door de raad gestelde kaders is er derhalve geen noodzaak om geld terug te geven aan de burgers.
 2. Inspanning college om geen verhoging van de OZB toe te passen
  Het niet verhogen van de OZB is geen door de raad gesteld kader.
  Het college spant zich in om de door de raad gestelde doelen te bereiken met de door de raad beschikbaar gestelde middelen binnen door de raad bepaalde kaders.
  Bij de voorbereiding van het traject van Hervormingen en bezuinigingen heeft het college zeker oog voor de ontwikkeling van de lastendruk, gezien het feit dat uw raad is voorgesteld de OZB-stijging voor 2014 te beperken.
  Een nog verdergaande beperking dan door het college is voorgesteld kan in de ogen van het college slechts gerealiseerd worden wanneer de raad bereid is zijn doelen/ambities
  bij te stellen of verdergaand te bezuinigen/hervormen.
  Dat heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente.
Datum beantwoording
Ingeleverd bij de griffie 18 juni 2013

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2013
Hoger Menu Start 13.07221 OZB-plafond 13.18769 OZB Stijging 13.22238 opvolging onderzoek Elsevier 130502 fractie ABT over OZB-plafond late beantwoording.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
550 µsec.
Onbekend
Onbekend
14002 bytes