logo
13.07221 OZB-plafond


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 13.07221
Datum ontvangst raadsgriffie 20 februari 2013
Datum 19 februari 2013
Vraag wordt gesteld aan College
Naam steller vraag Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Kan het college per OZB categorie aangeven wat de OZB tarieven zijn van de laatste 6 jaar en de tarieven voor de komende 2 jaar.
 2. Als de stijging te hoog is er dan nog een mogelijkheid om de teveel opgelegde OZB terug te geven aan onze burgers.
 3. Indien er een korting word doorgevoerd door de Rijksoverheid op de uitkering van het Gemeentefonds kan het College dan een inschatting maken over welk bedrag dit gaat.
 4. Was het college op de hoogte van deze regeling
  Zo-ja, waarom de raad hierover niet geïnformeerd
  Zo-nee, wat is de oorzaak dat dit niet bekend was.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
ABT fractie heeft de voorbije jaren met regelmaat bezwaar gemaakt tegen de onredelijke verhogingen van de OZB belasting.
Vooral de exorbitante stijging in deze coalitie periode. (tussen de 16% en 18%)
Nu blijkt dat er een plafond aan de verhoging zit die door de rijksoverheid is opgelegd.
Dit maximaal 15% in een periode van 5 jaar. De kans is groot dat wij deze 15% overschrijden.
Het gevolg hiervan kan zijn dat de teveel geïnde OZB belasting gekort woord op de uitkering van het rijk.
Als het bovenstaande juist is dan heeft ABT de volgende vragen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Algemeen
Zoals bij de fractie van het ABT bekend is, hanteert de gemeente Tholen voor wat betreft de (woon)lastendruk het uitgangspunt dat het niveau van de gemiddelde gemeente in Nederland niet wordt overschreden. Onder woonlasten wordt in dit verband verstaan het totaal van de verschuldigde afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting (OZB).
 1. Ja, onderstaand treft u aan het overzicht van de tarieven zoals die door de raad, in de door u genoemde periode, zijn vastgesteld.
  De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de WOZ-
  waarde.
  Jaar tarief woningen in % (eigenaar) tarief niet- woningen in % (eigenaar) tarief niet- woningen in % (gebruiker)
  2013
  0,1005
  0,1688
  0,1365
  2012
  0,0953
  0,1602
  0,1295
  2011
  0,0900
  0,15.9
  0,1220
  2010
  0,0827
  0,1385
  0,1120
  2009
  0,0810
  0,1329
  0,1075
  2008
  0,0808
  0,1316
  0,1064
  Overigens kunnen uit de tarieven geen konsekwenties worden getrokken voor wat betreft de ontwikkeling van de belastingdruk.
  De mutatie in de belastingdruk voor wat betreft de OZB hangt niet alleen samen met de ontwikkeling van het tarief.
  Ook de waardeontwikkeling van het onroerend goed is hierbij van belang.
  De waardeontwikkeling wordt, zoals dat algemeen gebruikelijk is, verdisconteerd in de tarieven.

  Uit een recent door de Vereniging Eigen Huis, op verzoek van RTL Nieuws, uitgevoerd onderzoek naar de stijging van de OZB, blijkt dat de OZB in onze gemeente (bij een gemiddelde woningwaarde) in de periode 2009 - 2013 stijgt van € 161,00 naar € 191,00.
  Dit betreft een stijging van 18,1%.
  De publicatie van het onderzoek op het internet is als bijlage bij dit antwoord gevoegd.

  Uit het vorenstaande kunt u afleiden dat de tarieven 2014 en 2015 nog niet bekend zijn.
  De definitieve tariefstelling voor die jaren is mede afhankelijk van de waardeontwikkling op de waardepeildata 1 januari 2013 en 1 januari 2014.

  In het bij de Programmabegroting 2013 behorende meerjaren-perspectief 2014 - 2016 is de volgende stijging van de OZB-opbrengst voorzien:
  jaar woningen niet-woningen
  2014 4% 5%
  2015 3% 5%
  2016 3% 5%
  Bij onze belastingvoorstellen 2014 zullen wij uiteraard rekening houden met het uitgangspunt dat de gemiddelde woonlasten in onze gemeente het landelijk gemiddelde niet overstijgen.

 2. Met deze vraag doelt de fractie van het ABT op de zogenoemde macronorm OZB die ook terugkomt in het hierbovengenoemde onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

  Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de drie tarieven OZB: een eigenarentarief en een gebruikerstarief voor niet-woningen en een eigenarentarief voor woningen.
  Hierbij gelden geen absolute of relatieve limieten.
  Wel is er sinds 2008, ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk, een zogenoemde macronorm OZB ingesteld.
  Dit is een norm voor de totale opbrengsten OZB in Nederland.
  De norm is niet gerelateerd aan het tarief, maar aan de landelijke opbrengst.
  De norm is niet rechtstreeks gekoppeld aan de vaststelling van de tarieven door een individuele gemeente.
  Bij overschrijding van de norm (landelijk) vindt er overleg plaats tussen Rijk en gemeenten in het bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen.
  Het Rijk kan uiteindelijk als machtsmiddel de hoogte van het gemeentefonds gebruiken.

  Concreet betekent een en ander dat er geen sprake is van teveel opgelegde OZB. Er kan daarom ook geen sprake zijn van teruggaaf.
 3. In 2012 is de macrnorm OZB voor het eerst overschreden.
  Deze overschrijding is vervolgens verrekend met de macronorm 2013.
  De macronorm 2013 is als gevolg daarvan verlaagd van 3 % naar 2,76%.
  Mocht een eventuele toekomstige overschrijding van de macrnonorm aanleiding geven om het gemeentefonds te korten, dan heeft dat gevolgen voor alle gemeenten.
  Het gevolg kan nu uiteraard niet worden gekwantificeerd.

 4. Ons college is uiteraard bekend met de macronorm OZB.
  In al onze belastingvoorstellen sinds 2008 hebben wij dat ook aan de raad gemeld.
  Met name in de belastingvoorstellen van:
  • 18 november 2008, pagina 4;
  • 03 november 2009, pagina 1;
  • 16 november 2010, pagina 4;
  • 15 november 2011, pagina 2;
  • 13 november 2012, pagina 4.
Datum beantwoording 25 maart 2013
Ingeleverd bij de griffie 5 april 2013

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2013
Hoger Menu Start 13.07221 OZB-plafond 13.18769 OZB Stijging 13.22238 opvolging onderzoek Elsevier 130502 fractie ABT over OZB-plafond late beantwoording.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
485 µsec.
Onbekend
Onbekend
18571 bytes