logo
12.53507 supermarkten kleine kernen


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 12.53507
Datum ontvangst raadsgriffie 7 december 2012
Datum 5December 2012
Vraag wordt gesteld aan College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Han van ’t Hof Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Heeft het college een risico analyse gemaakt wat de eventuele gevolgen zijn voor de supermarkt voorzieningen in de kernen die hieronder zijn genoemd. zo-ja wat zijn de conclusies, zo-nee waarom niet.
 2. Kan het college aangeven of ze de zorgen delen die door verschillende partijen geuit worden over de voorzieningen in de kleine kernen.
  Zo-ja wat is het plan van aanpak op het moment dat de verwachtingen waarheid worden.
 3. Op de basis van een Raadsbesluit zijn ondernemers verplichtingen aangegaan.
  Door het College wordt van het raadsbesluit afgeweken en dit kan financiële gevolgen hebben voor ondernemers.
  Dit is namelijk geen bedrijfsrisico.
  • -zijn er voorbeelden dat er door zo’n ontwikkeling schadeclaims zijn ingediend.
  • -is de kans aanwezig dat ondernemers schadeclaims indienen.
  • -indien dat gebeurt kan het College aangeven hoe ze hier mee omgaan.
 4. De werkwijze van het college wijkt af van de genomen raadsbesluiten.
  Gaat hierover het besluit bestemming Tholen met als onderwerp leefbaarheid kleine kernen en het besluit politiek gevoelige onderwerpen moeten door de Raad behandeld worden.
  • -kan het College aangeven of het de Raadbesluiten serieus neemt
  • -kan het College aangeven waarom er word afgeweken van de genomen Raadsbesluiten.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Afgelopen maandag 3 December 2012 tijdens de Commissie Ruimte hebben wij kennis kunnen nemen van de zorgen van de Spar organisatie omtrent de ontwikkelingen over de uitbreiding supermarkt St-Annaland.

Hier werd klip en klaar duidelijk gemaakt dat de financiële haalbaarheid van een supermarkt in de kleine kernen door deze
ontwikkeling onder druk komt te staan en zeker niet uitgesloten moet worden dat er winkels de deuren moeten sluiten.
De locaties waar het om gaat zijn Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse en Stavenisse.

Ook tijdens een bijeenkomst van Activa in St-Annaland is een verhaal van deze strekking gehouden met het verschil dat dit positief was voor de kern Sint Annaland.
Er werd toen ook verteld dat de ondernemers in de omliggende kernen heel goed hun best moeten doen om hun klanten in hun winkel te houden.

De Raad van de Gemeente Tholen heeft een besluit genomen over de leefbaarheid in de kleine kernen.
Een belangrijk onderdeel van dit besluit was het hebben van een winkelvoorziening voor de dagelijkse behoeften, denk hierbij aan een supermarkt.
Het Raadsbesluit is nooit gewijzigd.
Ook heeft de Raad een motie aangenomen dat politiek gevoelige onderwerpen in de Raad worden behandeld.

Met grote regelmaat wordt in onze Raad het woord betrouwbare overheid in de mond genomen.
Er zijn ondernemers in onze Gemeente die investeringen hebben gedaan om een invulling te geven aan het Raadsbesluit leefbaarheid kleine kernen.
Hier hun nek voor hebben uitgestoken en financiële verplichtingen hebben aangegaan.
Op het moment dat het College in deze met hun besluitvorming afwijkt van het Raadsbesluit kunnen wij dan nog spreken van een betrouwbare overheid.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Er is om de risico's in kaart te brengen op 21 december 2011 een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er sprake zal zijn van duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur in de gemeente Tholen. De conclusie van dit onderzoek luidt dat hiervan geen sprake zal zijn.
  De Raad van State heeft in verband met bestemmingsplan VesteTuin de conclusie van dit onderzoek bevestigd.
  Uw raad is hiervan reeds op de hoogte gesteld.
  In verband met de procedure van de Omgevingsvergunning voor de supermarkt in Sint-Annaland is dit onderzoek nog aangevuld met een nader memo van 27 augustus 2012.
  Dit memo, hetgeen wij onderschrijven, onderstreept nogmaals dat er geen sprake is van een duurzame ontwrichting.
 2. Wij kennen de eerdere schriftelijke zienswijze en het beroepsschrift van de 3 Spar-ondernemers op bestemmingsplan
  VesteTuin.
  Er is nu van dezelfde reclamanten, aangevuld met de Middenstandvereniging Smalstad, wederom een zienswijze ingediend,
  maar nu tegen de Omgevingsvergunning voor de supermarkt in Sint-Annaland.
  De strekking is hetzelfde.
  Wij zijn beperkt in onze mogelijkheden om in te grijpen bij het verdwijnen van detailhandelsvoorzieningen, maar proberen in overleg met ondernemers actief te sturen naar oplossingen.
 3. Het is onduidelijk op welk punt de fractie van het ABT van mening is dat er afgeweken wordt van een raadsbesluit. Indien gedoeld wordt op de vaststelling van de visie Bestemming Tholen delen wij dat standpunt niet.
  Zie hiervoor verder het antwoord onder 4.
  Er zijn geen voorbeelden bij ons bekend dat een verzoek om schadeclaims vanwege concurrentie rechtens kan worden
  gehonoreerd, integendeel zelfs.
  In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is op grond van de Europese Dienstenrichtlijn dat bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet worden voorkomen dat strijdigheid ontstaat met het uitgangspunt van vrije vestiging van
  dienstverleners.
  Hieruit volgt dat alleen regels kunnen worden gesteld aan bepaalde detailhandelsbranches als dat ruimtelijk relevant is.
  Het ruimtelijk belang van het in stand houden van voorzieningen strekt echter uitsluitend tot bescherming van inwoners.
  Het Bro beschermt dus niet het belang van concurrenten, het bevordert juist de vrije vestiging van concurrenten.
  Of ondernemers een schadeclaim wensen in te dienen, kunnen wij niet inschatten.
  Indien dat toch gebeurt, zullen wij daar zorgvuldig naar kijken.
 4. Het is niet duidelijk waarom het ABT van mening is dat er wordt afgeweken van een raadsbesluit.
  Voor de volledigheid citeren wij uit hoofdstuk 4 van Bestemming Tholen (blz. 25):
  De gemeente streeft ernaar om de bestaande detailhandelsvoorzieningen te behouden en in de ontwikkelingskernen de detailhandelsstructuur te versterken.
  Volledigheidshalve moet wordt opgemerkt dat de invloed van de gemeente op het commerciële voorzieningenaanbod slechts beperkt is.
  Met name de marktwerking zal het winkelaanbod in een kern bepalen.
  Door de toegenomen mobiliteit van mensen en een stijging van het benodigde draagvlak, wordt het steeds moeilijker om het voorzieningenniveau binnen de gemeente op peil te houden.
  Behalve in Anna-Jacobapolder, zijn momenteel in iedere Thoolse kern nog winkelvoorzieningen aanwezig.
  Uit oogpunt van leefbaarheid wordt behoud van deze voorzieningen voorgestaan.
  Nieuwvestiging van winkels met een bovenlokaal verzorgingsniveau vindt bij voorkeur in de ontwikkelingskernen Sint Philipsland,Tholen-stad, Sint-Maartensdijk(/Scherpenisse) en Sint-Annaland plaats.
  Door het winkelaanbod in deze kernen (kwalitatief en kwantitatief) te versterken, wordt een positief effect voor de
  koopkrachtbinding van de gehele gemeente beoogd.
  Door een compleet en (in enkele kernen) geconcentreerd winkelaanbod te bieden, wordt een verbetering van de concurrentiepositie ten opzichte van steden als Bergen op Zoom en Steenbergen nagestreefd.
  Inzake politiek gevoelige onderwerpen is aan uw raad gevraagd of hiervan sprake is.
  Vier fracties hebben aangeven dat dit niet een politiek gevoelig onderwerp betrof en de overige fracties hebben
  gekozen om niet te reageren.
  Wij verwijzen naar onze brief aan uw raad van 12 december 2012.
Datum beantwoording
Ingeleverd bij de griffie 9 januari 2013

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2012
Hoger Menu Start 12.00264 Bewoning Hoogstraat Tholen 12.20968 Korting Busabonnementen 12.29867 Uitspraken RvS Supermarkten 12.53507 supermarkten kleine kernen 120426 Bewoning Hoogstraat Tholen-2.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
518 µsec.
Onbekend
Onbekend
17174 bytes