logo
12.29867 Uitspraken RvS Supermarkten


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 12.29867
Datum ontvangst raadsgriffie 16 augustus 2012
Datum
Vraag wordt gesteld aan College
Naam steller vraag Fractie ABT, Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Er van uitgaande dat de woorden goed geciteerd zijn in het artikel de volgende vragen.
 1. Zijn de opmerkingen die zijn gemaakt door M. van der Ven een uitvloeisel van het College standpunt.
 2. Kan het College aangeven waar de gebruikelijke maat van 1500m2 vandaan komt.
 3. In het kader van leefbaarheid kleine kernen heeft de Raad van de Gemeente Tholen de uitspraak gedaan dat we in alle kernen een goede winkelvoorziening willen behouden.
  De uitspraak van M van de Ven geeft aan dat dit niet vol is te houden.
  Kan het College aangeven waarom de handdoek nu al in de ring wordt gegooid en zich niet maximaal wil inspannen om de winkelvoorzieningen in alle kernen te behouden en er hier word afgeweken van een uitspraak van de Raad.
 4. Geacht College: de uitspraak “ de een zijn dood is de ander zijn brood” is alleen legitiem als dit een gevolg is van onderlinge concurrentie of vindingrijkheid van de ondernemer.
  Dit mag NOOIT het gevolg zijn van beleid van een Gemeente.
  Kan het College aangeven wat hun standpunt hierin is, de hoop van ABT is dat het college hier afwijzend tegenover staat, wat gaat het College hieraan doen.
 5. Kan het college aangeven wat de effecten zullen zijn voor een te grote supermarkt in St-Annaland.
  Uit onderzoek is toen gebleken dat 950 tot 1100 m2 voldoende is.
  De huidige plannen gaan tot 1500 m2.
  Met name voor de kern Stavenise.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
In de Eendrachtbode van 16 Augustus 2012 staat in het artikel over de behandeling bij de Raad van State betreffende de Supermarkten het volgende.
Mevr. mr. M. van der Ven jurist van de Gemeente Tholen zegt het volgende.
 1. Een Supermarkt van 1500m2 is een gebruikelijke maat voering.
 2. Op den duur is het in de dorpen niet vol te houden, maar dat is geen duurzame ontwrichting.
 3. De een zijn dood, is de ander zijn brood.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Het artikel in de Eendrachtbode van 16 augustus 2012 is geen exacte weergave van de zitting bij de Raad van State.
 1. Uw gemeenteraad is partij bij de Raad van State, omdat tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep was ingesteld.
  De advocate, mw. mr. M. van de Ven vertegenwoordigde dus uw raad, hetgeen in lijn is gebeurd met uw raadsbesluit en verweerschrift van het college.
 2. De maat van 1500 m 2 slaat op de full-service supermarkt in Tholen.
  Voor de kern Tholen is dit een normale omvang.
  Het vergelijk met andere winkels is op basis van algemeen gangbare maatstaven en is deskundig onderbouwd.
 3. In de toekomstvisie voor Tholen 2025 is aangegeven dat het winkelaanbod in alle kernen gefaciliteerd zou moeten worden om de concurrentiepositie van de gemeente te versterken. De gemeente Tholen dient zich echter ook te houden aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
  Hierin is bepaald - op grond van de Europese Dienstenrichtlijn - dat bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet worden voorkomen dat strijdigheid ontstaat met het uitgangspunt van vrije vestiging van dienstverleners.
  Hieruit volgt dat alleen regels kunnen worden gesteld aan bepaalde detailhandelsbranches als dat ruimtelijk relevant is.
  Het ruimtelijke belang van het in stand houden van voorzieningen strekt uitsluitend tot bescherming van inwoners.
  Het Bro beschermt dus niet het belang van concurrenten.
  Integendeel, het bevordert juist de vrije vestiging van concurrenten.
  Het citaat van mw. Van de Ven dat het "op den duur niet vol te houden is", slaat op een mogelijk gevolg van die vrije vestiging en concurrentie.
  Er bestaat echter geen publiekrechtelijk of financieel handvat om als gemeente hierin in te grijpen.
 4. Zie opmerking onder 3. Ingrijpen in concurrentie mag geen gevolg zijn van het beleid van de gemeente.
  Wij zijn het dus eens met de interpretatie die de fractie van ABT hieraan koppelt.
  De uitspraken tijdens de zitting zijn ook nadrukkelijk in deze context gedaan.
 5. In het distributieplanologisch onderzoek dat ten grondslag lag aan het bestemmingsplan VesteTuin en overige ontwikkelingen op Tholen is reeds ingegaan op de distributieve ruimte in Sint-Annaland.
  Aangegeven wordt dat er met een omvang tot 1500 m 2 aan winkelvloeroppervlakte (wvo) sprake is van een moderne maat. Het huidige bouwplan gaat uit van ca. 1770 m 2 wvo, mede omdat er sprake is van een nieuw winkelconcept met ruimere gangpaden en meer ruimte bij de kassa's e.d. Het effect op detailhandel in de overige kernen is daarbij beperkt en leidt blijkens het rapport van BRO niet tot duurzame ontwrichting.
Datum beantwoording 28 augustus 2012
Ingeleverd bij de griffie 28 augustus 2012

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2012
Hoger Menu Start 12.00264 Bewoning Hoogstraat Tholen 12.20968 Korting Busabonnementen 12.29867 Uitspraken RvS Supermarkten 12.53507 supermarkten kleine kernen 120426 Bewoning Hoogstraat Tholen-2.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
452 µsec.
Onbekend
Onbekend
13671 bytes