logo
110608 Varkensstal Bitterhoekseweg


Aan:
Van:
Betreft:
Datum:
CC:
Commissie Ruimte
Wethouder Van Dis en Wethouder Heijboer
Varkensstal Bitterhoekseweg 2
15 januari 2010

Memo

Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: (0166) 66 82 00
telefax: (0166) 66 35 53
bank: BNG 28.50.08.315

Geachte commissieleden,
Met dit memo brengen wij u op de hoogte van de zaken die zich met betrekking tot de locatie Bitterhoekseweg 2 te Poortvliet (varkensstal van de heer Welvaarts) op het gebied van het bestemmingsplan en vergunningen (milieu en bouwen) hebben afgespeeld.
De feiten staan hieronder chronologisch op een rijtje.
Chronologisch overzicht varkensstal Welvaarts - Bitterhoekseweg 2 Poortvliet

Toelichting:
Milieuvergunningen vervallen van rechtswege als deze niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de
milieuvergunning zijn opgericht en in werking gebracht.
Bouwvergunningen vervallen niet van rechtswege. Intrekken is mogelijk op grond van artikel 59 van de
Woningwet, indien binnen de in de bouwverordening genoemde termijn (26 weken) geen begin is gemaakt met
de bouwwerkzaamheden of indien de bouwwerkzaamheden langer dan deze termijn hebben stilgelegen.
Intrekken is een bevoegdheid van het college en geen verplichting.
Tot intrekking van de bouwvergunning is niet overgegaan omdat een intensieve veehouderij planologisch nog
steeds toelaatbaar is op deze locatie. De vergunninghouder is ook altijd in gesprek gebleven over het alsnog
realiseren van de varkensstal. Indien de bouwvergunning zou worden ingetrokken kan de heer Welvaarts een
nieuwe bouwaanvraag indienen. Zolang de planologische situatie hetzelfde is, zal ook deze vergunning verleend
moeten worden. Het wijzigen van het bestemmingsplan zou aanzienlijke planschade tot gevolg hebben.

Wij hopen u hiermee voldoende hebben te geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Van Dis en Wethouder Heijboer

Actuele stand van zaken d.d. 9 juni 2011

Bestemmingsplan:
De wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouwvlakvergroting voor het
biobedfilter en de vergroting van de bedrijfvloeroppervlakte voor dierenwelzijn is afgerond en sinds 30
april 2010 onherroepelijk.

Bouwen:
De nieuwe aanvraag om bouwvergunning van 3-11-2009 wordt aangehouden in afwachting van de
beslissing op de milieuvergunningaanvraag. Dit is een formele aanhoudingsgrond. Er zijn geen
inhoudelijke weigeringsgronden.

Milieu:
De ontwerp-milieuvergunning ligt sinds 29 april 2011 gedurende zes weken ter inzage.

ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
535 µsec.
23 feb 2021
23 feb 2021
16738 bytes