logo
110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen

Memo
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: (0166) 66 82 00
telefax: (0166) 66 35 53
bank: BNG 28.50.08.315
Aan: de gemeenteraad van Tholen
Van: wethouder P.W.J. Hoek
Betreft: normen luchtkwaliteit schoolgebouwen
Datum: 20 mei 2011
CC

Geachte raad,
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 17 mei jl. heeft de heer Koopman namens het ABT geïnformeerd naar de normen die gehanteerd worden voor de bepaling van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen.

De volgende situaties doen zich voor:
SCHOLEN IN DE HUIDIGE SITUATIE
De schoolgebouwen en/of uitbreidingen zijn steeds gerealiseerd met de destijds voor het verkrijgen van een bouwvergunning geldende ventilatienormen voortkomend uit de destijds geldende bouwregelgeving.
Heden ten dage geldt het Bouwbesluit waarin voor bestaande (onderwijs)gebouwen
minimale (ventilatie)normen zijn opgenomen.
Deze wettelijke minimale norm wordt daarom gehanteerd voor deze situatie.

SCHOLEN WAAR GROOT ONDERHOUD, RENOVATIE OF NIEUWBOUW WORDT GEPLEEGD
Bij groot onderhoud, uitbreidingen en nieuwbouwsituaties dient te worden voldaan aan de minimale eisen voortvloeiend uit het Bouwbesluit die gelden voor nieuwbouw.
Verder zijn in het recentelijk door de raad vastgestelde gemeentelijke ‘beleidsplan gebouwenbeheer’ ten aanzien van de luchtkwaliteit aanvullende te hanteren kaders gegeven op het gebied van de luchtkwaliteit in de gemeentelijke gebouwen.

Onderstaand de tekst die is opgenomen in het beleidsplan gebouwenbeheer m.b.t. de luchtkwaliteit;

(...) In dit beleidsplan wordt voor de gemeentelijke gebouwen voorgesteld om ten aanzien van de luchtkwaliteit bij groot onderhoud, renovatie en nieuwbouwprojecten uit te gaan van maximaal 1000 ppm CO2 gedurende 95% van de gebruikstijd.
Bij de berekeningen van de hiervoor benodigde ventilatie capaciteit uit te gaan van een (huidige buitenlucht) achtergrondwaarde van 350 ppm CO2.
Met deze waarden wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde ventilatie eisen in het huidige Bouwbesluit en wordt een als 'matig' omschreven binnenklimaat naar
GGD richtlijnen bereikt.
Tevens is dit in lijn met de recentelijk door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevaardigde subsidieregeling waarin voornoemde 1000 ppm CO2 gedurende 95 %van de gebruikstijd de ontwerpeis is voor mechanische ventilatie in basisscholen 2 (...)


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
Drs. P.W.J. Hoek,
portefeuillehouder onderwijs

ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
19505 µsec.
Onbekend
Onbekend
10210 bytes