logo
11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.46185
Datum ontvangst raadsgriffie 7 november 2011
Datum 7 november 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Op donderdag 3 november waren de werkzaamheden betreffende de realisatie van het verplaatsen van de ijsbaan naar de nieuwe locatie nog niet begonnen.
Waarom is er ondanks de toezegging van wethouder C van Dis nog niet begonnen met de werkzaamheden zodat er in het seizoen 2011/2012 geschaatst kan worden?
Toelichting
(indien nodig)
Op 13 september 2010 is in de commissie Bestuurszaken de verplaatsing van de ijsbaan in Sint-Annaland besproken.
Unanieme steun was er voor deze verplaatsing zodat het een hamerstuk was in de raadsvergadering van 23 september 2010.
Naar aanleiding van een vraag van ABT “wanneer starten we? “IJs en weder dienende kan er in het seizoen 2011/2012 geschaatst worden” antwoordde wethouder C van Dis
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Afgelopen jaar is met de ijsclub en de schietvereniging gewerkt aan de verdere uitwerking van het project.
Dit vraagt echter meer tijd dan verwacht.
De drie partijen hebben aangegeven om prioriteit te leggen bij zorgvuldige voorbereiding en daarom afgesproken de uitvoering een jaar op te schuiven.
We zijn momenteel in overleg met de partijen over de afronding van de ruilovereenkomst van de grond en een uitgangspuntennotitie voor de werkgroep die het detailontwerp uit gaat werken.
Dit zal in december worden afgerond.
Daarna zal het detailontwerp worden gemaakt en gelijktijdig zal een procedure doorlopen worden voor het wijzigen van de bestemming van het gebied.
In de eerste helft van 2012 zal ook gestart worden met de werkzaamheden die binnen de huidige bestemming passen.
De overige werkzaamheden zullen in de 2e helft van 2012 worden uitgevoerd, zodat de ijsbaan gereed is voor het seizoen 2012-2013.
Datum beantwoording 15-11-2011
Ingeleverd bij de griffie 21-11-2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering

ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
468 µsec.
Onbekend
Onbekend
10570 bytes