logo
11.43247 Toekomstvisie Tholen


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.43247
Datum ontvangst raadsgriffie 26 oktober 2011
Datum 25 oktober 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van de Gemeente Tholen
Naam steller vraag Fractie ABT, J.J. van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Wat is reden geweest van het College om de kritische kantekeningen die wij als Fractie ABT hebben gemaakt niet serieus te nemen.
 2. Vind het College het verantwoord om alle participerende partijen uit te nodigen voor gesprekken over dit onderwerp terwijl de einduitslag een lege huls zal zijn.
 3. Kan het College aangeven welke kosten er vanuit de organisatie gemaakt worden om deze actualisatie en evaluatie uit te voeren.
 4. Deelt het College onze mening dat eerst de financiële ruimte moet worden bepaald tot de periode 2020, zolang we dat niet weten plannen maken geen nut heeft.
  Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het College aangeven wat de reden is dat Wethouder Hoek “failliet” in de mond heeft genomen.
Toelichting
(indien nodig)
ACTUALISATIE EN EVALUATIE TOEKOMSTVISIE BESTEMMING THOLEN
Geacht College;
In het najaar van 2010 met de behandeling van het College voorstel over het Masterplan Tholen heeft Fractie ABT zijn zorgen geuit over het hoge investerings bedrag voor alleen de kern Tholen.
Wij hebben toen voorgesteld om eerst te kijken naar de financiële mogelijkheden die wij als Gemeente hebben.
Ten tweede hebben wij voorgesteld om dan een keuze te maken wat zijn de noodzakelijkste investeringen die wij als Gemeente moeten doen.
ABT fractie is er van overtuigd dat wij als Gemeente een beperkte financiële ruimte hebben wat heel zorgvuldig besteed moet worden.
Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuurszaken en de Raadsvergadering in de maand september met het behandelen van het Collegevoorstel voor evaluatie en actualisatie Toekomstvisie bestemming.
Tholen heeft Fractie ABT hierover weer zijn zorgen geuit.
Het ontbreken van een financieel kader in dit voorstel was voor Fractie ABT eigenlijk niet bespreekbaar.
Maar door de toezegging van het college dat de financiën toch aandacht zouden krijgen was voor Fractie ABT de reden om toch voor het voorstel te stemmen.
Daarom geacht College is fractie ABT zeer teleurgesteld in de jullie handelswijze.
Wij nemen aan dat de financiële problemen toen al duidelijk waren, dus had inderdaad de financiën nummer 1 moeten zijn.
Geacht College, wat schetst onze verbazing.
In de Eendrachtbode van 19 oktober 2011 geeft Wethouder Hoek aan dat hij op zoek is naar mogelijkheden om de zo noodzakelijke investeringen, met name in het onderwijs, te bekijken en zo mogelijk met minder financiële middelen toch de noodzakelijke verbeteringen door kan voeren.
Wethouder Hoek spreekt hier zelfs van een mogelijk failliet gaan van onze Gemeente.
ABT Fractie is bezorgd over de financiële situatie van onze Gemeente maar is ook blij dat het ook binnen het College is doorgedrongen dat de financiële boom niet tot in de hemel groeit.
Wij hebben hierover de volgende vragen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. De opmerkingen van het ABT zijn uiterst serieus bekeken en naar de mening van ons college wordt daar in de verdere procedure recht aan gedaan.
  Na de actualisering van de toekomstvisie wordt de discussie met de raad gevoerd over de rol van de gemeente (bijvoorbeeld als regisseur).
  Daaruit zal blijken welke  gewenste activiteiten (mede als gevolg van de actualisering) door welke partij uitgevoerd moeten worden.
  Tevens wordt in de Kadernota 2013 vastgelegd welke activiteiten op welke termijn uitgevoerd kunnen gaan worden en welke bedragen daar mee gemoeid zijn.
 2. Een toekomstvisie is naar de mening van het college nooit "een lege huls".
  Een visie is een kapstok, een leidraad, een stip op de horizon.
  Zonder visie missen activiteiten en werkzaamheden een duidelijke richting; het moge duidelijk zijn dat het college daar niet voor kiest.
  Het is van belang de visie van de diverse partijen te kennen, zónder dat daarbij toezeggingen worden gedaan; vandaar deze bijeenkomsten.
 3. Zowel de evaluatie alsook de actualisatie worden door de eigen organisatie gedaan.
  Het gaat hierbij om uren van medewerkers die op dit moment lastig te kwantificeren zijn en daar vloeien dus ook kosten uit voort.
  Het is echter wel de uitdrukkelijke wens van de coalitie om dit in eigen beheer te doen, zoals ook opgenomen in het coalitieprogramma.
  Wellicht dat voor een beperkt deel ondersteuning van buiten nodig is; daarvoor is het bedrag van €20.000,00 bedoeld, evenals voor het organiseren van alle avonden.
 4. In de ogen van ons college is het actualiseren van de toekomstvisie zeker niet synoniem aan het opstellen en uitvoeren van plannen.
  De toekomstvisie is niet zozeer een plan met concrete uitvoeringsmaatregelen maar eerder een denkrichting, een mogelijkheid om tijdig bij te sturen op het moment dat ontwikkelingen een andere koers verlangen dan aanvankelijk ingezet; vandaar dat er in scenario's wordt gesproken, hetgeen de flexibiliteit ten goede komt.
  De financiële ruimte moet nadrukkelijk in het meerjarenperspectief aangegeven worden: welke uitgaven worden ten behoeve van welke werkzaamheden en projecten geraamd.
  Dit is ook altijd het uitgangspunt geweest.
  Het is aan de raad om in het geval van meerdere uitgaven en beperktere middelen keuzes te maken.
  Daarnaast gaat het niet alleen om maatregelen die geld kosten.
  Enerzijds is het bedoeld om de richting te kunnen bepalen, zodat ook partners van de gemeente weten in welke richting de gemeente denkt; anderzijds is de actualisering een exercitie om bij verschillende thema's meerdere mogelijke richtingen te analyseren om zo goed te kunnen bepalen hoe de gemeente hierop zou kunnen anticiperen en reageren.
 5. Wethouder Hoek heeft duidelijk proberen te maken dat we nu staan voor de opgave om enerzijds aan allerlei ambities, wensen en eisen op verschillende gebieden en daarmee samenhangende investeringen te voldoen en anderzijds het financiële perspectief goed voor ogen te houden, in het kader van het duurzaam financieel beleid, omdat "alles tegelijk" gezien de financiële middelen niet kan.
  Tot op heden is de financiële dekking in het meerjarenperspectief niet geregeld.
  Dit maakt het maken van bestuurlijke keuzes door de gemeenteraad onontkoombaar.
  Overigens deelt ons college uw standpunt dat het financieel meerjarenperspectief op korte termijn duidelijk moet worden.
  Daarom is het belangrijk dat de raad zich uitspreekt over de keuzes inzake toekomstige ontwikkelingen.
Datum beantwoording 8 november 2011
Ingeleverd bij de griffie 8 november 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
395 µsec.
Onbekend
Onbekend
16095 bytes