logo
11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.25603
Datum ontvangst raadsgriffie 8 juni 2011
Datum 8 juni 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag A Vogelaar SP, J.J.P.A. Boulogne ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Varkensvragen 2
 1. Klopt het dat de oorspronkelijke - door uw college gehonoreerde - aanvraag voor de bouw van een varkensstal aan de Bitterhoekseweg 2 te Tholen door varkenshouder M.
  Welvaarts te Boxtel een stal betrof voor 4400 varkens?
 2. Is het juist dat er thans een milieuvergunning is aangevraagd voor de bouw van een etagestal waarin 5600 varkens zullen worden ondergebracht?
 3. Heeft uw college enige wettelijke bevoegdheid om na verlening van de vergunning de varkenshouder - die thans meedeelt de varkens een ruimte van 1 vierkante meter per stuk te willen geven - te verbieden om de (wettelijk toegestane) minimum-norm van 0,8 vierkante meter per varken te gaan hanteren?
 4. Als B&W niet over de wettelijke bevoegdheid beschikken om de varkenshouder te weerhouden van het huisvesten van varkens op een oppervlakte van 0,8 vierkante meter per stuk, kan het college dan voorkomen dat er 7000 varkens opgestapeld gaan worden in de stal aan de Bitterhoekseweg?
 5. Is uw college niet met ons van mening dat daarom de ontwerpbeschikking zodanig dient te worden aangepast dat dit doemscenario voorkomen wordt en maximaal de oorspronkelijk overeengekomen 4400 varkens in de stal gehuisvest kunnen worden?
 6. Is uw college met ons van mening dat de ontwerpbeschikking die nu voorligt, door de genoemde wijzigingen in de aanvraag, niet Raad van State-proof is en de gemeente Tholen andermaal het risico loopt om door de Raad van State op de vingers te worden getikt?
  Zo nee, op basis van welke argumenten meent u dat risico niet te lopen?
 7. Is uw college op de hoogte van het advies van de GGD'en Brabant/Zeeland van januari 2009 ('Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezondheid') om vanuit overwegingen van
  volksgezondheid en verspreiding van dierziektes de afstand tussen intensieve veehouderijen op minimaal 1 (maar beter 3) kilometer te stellen?
  Is zij bereid dat advies op te volgen?
  Zo niet, waarom niet?
 8. Kan uw college aangeven hoe groot de afstand (hemelsbreed) is tussen de beoogde stal aan de Bitterhoekseweg en de dichtstbijzijnde, reeds bestaande varkensstal?
 9. Is uw college op de hoogte van het advies, dat de GGD'en in hetzelfde 'Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezondheid' aan gemeenten geven om bij elke bouwaanvraag
  van een gebouw voor de intensieve veehouderij een Gezondheids Effect Rapportage (GES) op te laten stellen?
  Zo ja, is dat in het onderhavige geval gebeurd (en wat is dan de uitslag)?
  Zo nee, waarom volgt u dat advies niet op?
Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Op 20-12-1994 is een milieuvergunning verleend voor 4400 vleesvarkens.
  Op 27-1-1998 is een milieuvergunning verleend voor de uitbreiding van de vergunde varkensstal met 1200 vleesvarkens tot 5600 vleesvarkens in totaal.
  Op 15-3-1995 is een bouwvergunningverleend voor 4400 vleesvarkens.
  Op 20-10-2000 is een bouwvergunning verleend voor de huisvesting van 5600 vleesvarkens.
  Zie ook het memo van 15-1-2010 aan de Commissie Ruimte, dat als bijlage bij deze beantwoording is gevoegd.
 2. Ja, dat is juist.
 3. Ja, zolang hij daar geen nieuwe gewijzigde milieuvergunning voor heeft aangevraagd die vergunbaar is, kan daar handhavend tegen worden opgetreden, wegens strijd met zijn vigerende vergunning.
 4. Dat hangt af van de vraag of de geur-, fijnstof- en ammoniakuitstoot van de extra varkens past binnen de wettelijke toetsingskaders.
  Overigens zijn wij met de vergunninghouder in overleg om privaatrechtelijk vast te leggen dat hij zijn vleesvarkens ook daadwerkelijk huisvest op een leefoppervlakte van 1 m2 per
  varken en niet op de wettelijk verplichte 0,8 m2.
 5. Nee, er zijn geen milieuhygiƫnische redenen aanwezig om de gevraagde milieuvergunning gedeeltelijk te weigeren.
  Een dergelijk besluit is niet Raad van State-proof en zou juridisch geen stand houden.
 6. Nee, een aanvraag om milieuvergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd.
  Daarvoor zijn wettelijk per milieu-aspect specifieke exclusieve toetsingskaders vastgesteld, waaraan de aanvraag moet worden getoetst.
  Deze toetsingen zijn uitgevoerd en leveren geen weigeringsgrond op.
  De leefoppervlaktenorm die per varken gehanteerd wordt door een vergunningaanvrager, is geen aspect dat bij de milieuvergunningverlening getoetst mag worden.
  Dat is geregeld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.
  Op de naleving daarvan ziet de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) voorheen AID (algemene inspectiedienst).
 7. Ja, wij zijn op de hoogte van dat advies.
  Dat advies heeft betrekking op de verdere (planologische) ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's).
  Als wij dat advies zouden opvolgen, dan zou dat planologisch geregeld moeten worden in een herziening.
  Dat heeft geen zin, want het bestemmingsplan Buitengebied staat geen nieuwvestiging meer toe.
  Op de locatie Bitterhoekseweg is sprake van bestaande planologische rechten.
  Daarop heeft een herziening ook geen betrekking meer.
  Daarbij is gezondheid een aspect dat primair zijn regeling vindt in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en de Wet publieke gezondheid.
 8. De afstand is hemelsbreed 305 meter.
 9. Ja, wij zijn op de hoogte van dat advies.
  In het onderhavige geval is geen Gezondheids Effect Rapportage opgesteld.
  Ook dit advies heeft betrekking op aanvragen voor een bouwvergunning in een LOG.
  Daarnaast levert een mogelijk gezondheidsrisico geen weigeringsgrond op voor de bouwvergunning.
  Als de aanvraag past binnen de wettelijke kaders moet de vergunning worden verleend.
  Zowel bouw- als milieuvergunningen zijn zogenaamde gebonden beschikkingen, met vastgestelde toetsingsgronden.
  De heer Welvaarts past, op ons verzoek, als huisvestingssysteem het biobedfilter toe.
  Dit geeft, volgens de leverancier niet alleen een hoge reductie van ammoniak, geur en fijnstof, maar juist ook van ziektekiemen.
  De ervaringen met het biobedfilter aan de Noormansweg te Scherpenisse zijn zeer hoopgevend.
Datum beantwoording 14 juni 2011
Ingeleverd bij de griffie 22 juni 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
18985 µsec.
Onbekend
Onbekend
15926 bytes