logo
11.21580 Wegenonderhoud Waterschap


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.21580
Datum ontvangst raadsgriffie 10 mei 2011
Datum 10 mei 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Han van 't Hof Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het College met ABT fractie eens dat verkeersveiligheid het allerbelangrijkste is en het instellen van een 60 km weg je niet aan de verantwoordelijkheid kan onttrekken.
 2. Is het College met ABT fractie eens dat het opslaan van doorgroeistenen in de berm naast de weg voor een langere tijd onverantwoord is.
 3. Kan het College aangeven wat ze hier aan gaan doen.
 4. Is het Colege op de hoogte van het onderzoek in Zeeland met betrekking tot de bermongelukken.
 5. Is het college bereid om met het Waterschap Scheldestromen in gesprek te gaan om te zorgen dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt zodat de kans op bermongelukken hierdoor wordt geminimaliseerd.
 6. Is het mogelijk om een inventarisatie te krijgen hoe het is gesteld met de wegen die door het Waterschap Scheldestromen in onderhoud zijn.
Toelichting
(indien nodig)
verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van de Gemeente.
ABT maakt zich momenteel grote zorgen over de werkwijze van het Waterschap Scheldestromen in relatie tot de verkeersveiligheid.
Als voorbeeld neem ik de weg van St-Annaland naar Stavenisse.
Te beginnen in de Zoetwaterweg,
 • Al bijna 4 weken staan hier in de berm grote stapels doorgroeistenen opgeslagen. Deze zijn op geen enkele manier gemarkeerd en is er geen info via borden waar te nemen.
  ABT fractie is van mening dat met name fietsers of bromfietsers zich tijdens een ongeval hier onnodig letsel kan oplopen.
  gaan we verder naar Annavosdijk en Oudelandsedijk
 • Vrij recent is uit onderzoek in Zeeland bekend geworden dat er relatief veel berm ongelukken gebeuren.
  Op veel plaatsen op deze locatie zijn er te diepe sporen naast het asfalt.
  Dit is een gevolg van onvoldoende onderhoud.
Het waterschap Scheldestromen heeft met het instellen van 60 km wegen zijn materiele aansprakelijkheid ingedekt maar ABT fractie is van mening dat de verkeersveiligheid veel belangrijker is dan materiele schade.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
In algemene zin wijzen wij u erop dat bovenstaande vragen betrekking hebben op een bevoegdheid van waterschap Scheldestromen te Middelbrug betreffende het onderhoud van en de verkeersveiligheid op haar wegen.
Het waterschap is in haar functie van wegbeheerder dus ook aansprakelijk hiervoor.
Ons college heeft navraag gedaan bij het waterschap over de genoemde doorgroeistenen.
Deze stenen dienen juist ter versteviging van de bermen en ter voorkoming van bermongelukken.
Ze zouden al gelegd zijn, echter ze waren te dik in verband met een oude laag verharding eronder.
Inmiddels zijn er dunnere doorgroeistenen besteld die op korte termijn gelegd zullen worden.
Ons college heeft regelmatig overleg met het waterschap waarbij ook het onderhoud van de wegen aan de orde komt.
Ook op ambtelijk niveau vindt regelmatig overleg plaats.
Wij beschikken niet over een inventarisatie van de onderhoudstoestand van alle waterschapswegen binnen onze gemeente.
Datum beantwoording 31 mei 2011
Ingeleverd bij de griffie 1 juni 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
2490 µsec.
Onbekend
Onbekend
12193 bytes