logo
11.09893 Versnippering Informatievoorziening


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.09893
Datum ontvangst raadsgriffie 9 februari 2011
Datum 9 februari 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT, Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Vragen aan het College/Raad
 1. kan het college aangeven waarom is afgeweken van het antwoord dat door het college aan de raad is gegeven met betrekking tot de informatie voorziening naar onze burgers en toch kiest versnippering.
 2. kan het college aangeven hoeveel extra tijd van de gemeentelijke organisatie gevraagd wordt om de info aan verschillende media te moeten aanleveren i.p.v. 1 krant.
 3. houdt het College er rekening mee dat bij het verstrekken van deze belangrijke informatie via media met een reclame achtergrond niet in alle brievenbussen bezorgt mag worden.
Toelichting
(indien nodig)
Rubriek Tholenderwijs
Geacht College,
In de raadsvergadering van eind 2010 is er door de Raad van de Gemeente Tholen de zorg uitgesproken over de versnippering van de informatie voor onze burgers ten gevolge van de bezuinigingen.
Toen is echter de door het College de opmerking gemaakt dat betreffende de informatie voor onze burgers niets verandert en het alleen zaken betreft die normaliter niet in Tholenderwijs thuishoren en deze door een ander huis aan huis blad wordt verzorgt.
De publicatie in de Thoolse Bode van 9 februari 2011 staat op pagina 9 informatie van onze gemeente die volgens ABT fractie thuishoren in Tholenderwijs.
Hierover hebben wij de volgende vragen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Terecht constateert u dat het opnemen van informatie in de Thoolse Bode niet in de lijn ligt van het antwoord zoals dat door het college is gegeven in de raadsvergadering van december 2010.
  Informatie van het Servicebureau, het steunpunt Mantelzorg en de jongerenraad werd ook vóór de bezuinigingen in de Thoolse Bode gepubliceerd en is in eerste instantie bij de
  bezuinigingsmaatregelen buiten beschouwing gelaten.
  Voor 2011 hebben wij daarom nog lopende afspraken met de Thoolse Bode.
  Wij hebben de indruk dat de betreffende doelgroepen via de Thoolse Bode(en in combinatie met de website) goed bereikt worden, maar zijn het met u eens dat versnippering van
  informatie niet wenselijk is.
  Wij proberen dat ook zoveel mogelijk te voorkomen, maar respecteren anderzijds de afspraken die met de Thoolse Bode gemaakt zijn.
  Ook met publicatie in de Thoolse Bode wordt de bezuiniging overigens gerealiseerd.
 2. De aanlevering van informatie kost niet meer tijd.
  Er zijn goede afspraken gemaakt met de verschillende media en met de medewerkers van de vakafdelingen.
 3. Ja, het college houdt daar rekening mee.
  Niet iedereen wenst media met een reclameachtergrond te ontvangen, niet iedereen heeft een abonnement op de Eendrachtbode en niet iedereen raadpleegt de website van de gemeente.
  Burgers maken daarin hun eigen keuzes, maar hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.
  Zij kunnen op geen enkele wijze gedwongen worden informatie tot zich te nemen.
  Vanuit die wetenschap kiest het college voor de huidige inzet van communicatiemiddelen.
  Wij zijn van mening dat de verschillende doelgroepen op deze manier, binnen de beperkte mogelijkheden, optimaal bereikt worden.
Datum beantwoording 29 maart 2011
Ingeleverd bij de griffie 29 maart 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
381 µsec.
Onbekend
Onbekend
12327 bytes