logo
11.00602 Rioolheffingen


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.00602
Datum ontvangst raadsgriffie 10 januari 2011
Datum 9 Januari 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Was het college op 16 december 2010 op de hoogte van deze financiële tegenvaller bij de rioolheffingen.
Zo ja: waarom is daar tijdens de Raadsvergadering geen duidelijkheid over verschaft.
Waarom is er dan toch voor gekozen om geld uit het rioolfonds te halen.
Zo nee:
kan het College aangeven wat de reden is waarom deze info niet bekend was.

Is het college bereid om te zoeken naar extra financiële middelen om het ontstane tekort te repareren zonder de kosten bij de burgers neer te leggen.
Toelichting
(indien nodig)
Rioolheffing
In de raadsvergadering van 16 december 2010 heeft fractie ABT grote bezwaren gemaakt tegen het rekenkundig het laten dalen van de kosten om op deze manier de OZB extra te kunnen verhogen.
Wij hebben toen de opmerking geplaatst wat er gaat gebeuren als er over enkele jaren blijkt dat de financiële middelen niet koste dekkend zijn voor een goede riool voorziening.
Wat schetst onze verbazing, in de eendrachtbode van 23 december 2010 “RIOOLHEFFING BLIJFT ACHTER BIJ RAMING”.
Wij spreken hier niet over enkele jaren maar over enkele dagen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Ja.
De ontwikkeling in de opbrengst van de rioolheffing is bekend bij het college.
Ten opzichte van een geraamde opbrengst in het belastingjaar 2010 van €2.359.112,00 zal de werkelijke opbrengst een bedrag belopen van circa €2.267.000,00.
De opbrengst blijft dus afgerond €92.000,00 achter bij de raming.
Bij het bepalen van de werkelijke opbrengst 2010 is geen rekening gehouden met het feit dat er in 2010 bijna €32.000,00 aan oude openstaande posten (belastingjaren 2006 t/m 2010) is afgeboekt.
Dit betreft met name afboeking van posten die niet meer kunnen worden verhaald als gevolg van faillissementen en toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
Het verschil van €92.000,00 kan in grote lijnen als volgt worden verklaard:
- 200 heffingseenheden (woningen en niet-woningen) minder dan in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geraamd hetgeen een derving aan opbrengst betekent van circa €5.000,00
- €13.000,00 minder opbrengst wegens beëindiging activiteiten door een grootverbruiker
- €34.000,00 minder opbrengst wegens fluctuaties in het aantal afgevoerde m3 water (fluctuaties tussen de verschillende schijven van de gebruikersheffing).
Omdat voor de exploitatie en de vervanging van de riolering een "Voorziening riolen en rioolgemalen" in het leven is geroepen heeft de minderopbrengst geen budgettaire gevolgen. De fluctuaties in zowel uitgaven als inkomsten worden opgevangen/verwerkt binnen de voorziening.
Omdat de uitgaven tijdens de lopende periode van het GRP ook lager zijn geweest dan geraamd wordt daarmee de tegenvaller in de opbrengst opgevangen.
Dit is dan ook de reden dat een en ander niet aan uw raad, ook niet in de programmarapportage van september 2010, is gemeld.
Deze informatie wordt aan uw raad verstrekt bij het vaststellen van de jaarrekening en dan met name via de paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen".

Algemeen
Zoals min of meer al uit bovenstaande beantwoording blijkt wordt de opbrengst van de rioolheffing in de gemeentebegroting geraamd op basis van het door de raad vastgestelde "Verbreed GRP 2009 - 2013 gemeente Tholen".
In de inleiding van dit plan is de volgende bepaling opgenomen:
"1.2 Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van dit GRP is 5 jaar.
Halverwege de planperiode (in 2011) zal een financiële evaluatie van het GRP plaatsvinden.
Een tussentijdse evaluatie is nodig omdat bij de berekening van de hoogte van de rioolheffing geen rekening gehouden is met inflatie en wijzigingen van kosten.
Door de uitvoering van een tussentijdse evaluatie wordt voorkomen dat bij een volgend GRP een grote wijziging van de rioolheffing op zou kunnen treden".
Uit bovenaangehaalde bepaling uit het GRP blijkt dat er in de loop van dit jaar een financiële evaluatie plaatsvindt.
In deze evaluatie worden uiteraard zowel de uitgaven als de inkomsten betrokken.
Vooruitlopend op de financiële evaluatie heeft de raad, in het kader van de bezuinigingen, besloten de rioolheffing met ingang van 2011 met gemiddeld €5,00 per aansluiting te verlagen en als gevolg daarvan de onroerende-zaakbelastingen met €5,00 te verhogen.
De verlaging van de rioolheffing is mogelijk omdat de levensduur van de riolering kan worden verlengd van 60 naar 65 jaar.
Op basis van inspecties is gebleken dat van de in de huidige periode geplande vervanging van riolen slechts 20% daadwerkelijk nodig was.
De andere 80% is met minimaal 5 jaar doorgeschoven.
Dit alles leidt ertoe dat wij de overtuiging hebben, mede gelet op het beleid wat de afgelopen jaren door de gemeente Tholen op het gebied van riolering is gevoerd, dat bij de komende evaluatie zal blijken dat de tarieven, met uitzondering van een correctie wegens inflatie, kunnen worden gehandhaafd op het niveau van 2011.
Ons college is van mening dat hiermede aangetoond is dat er geen sprake is van een cijfermatige exercitie, maar van een weergave van feiten.
Datum beantwoording 1 februari 2011
Ingeleverd bij de griffie 2 februari 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2011
Hoger Menu Start 11.00602 Rioolheffingen 11.09893 Versnippering Informatievoorziening 11.21580 Wegenonderhoud Waterschap 11.25603 Varkensstal Bitterhoekseweg 2 11.43247 Toekomstvisie Tholen 11.46185 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
18974 µsec.
Onbekend
Onbekend
14451 bytes