logo
110406 stoofweg Sint Annaland


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 11.17093
Datum ontvangst raadsgriffie 6 april 2011
Datum 5 april 2011
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Han van 't Hof, Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
  1. Stelt het college initiatieven van burgers uit onze gemeente nog op prijs.
  2. Wat is voor de raad nog de waarde van de toezeggingen die gedaan worden tijdens vergaderingen.
  3. Waarom is er aan de toezegging niet voldaan.
  4. Kan het college aangeven wanneer er een voorstel gepresenteerd word.
  5. Onderkent het college de gevaarlijke situatie aan de Stoofweg.
  6. Is het College zich er van bewust dat een fatsoenlijke rijweg ook een stukje presentatie is van onze gemeente.
  7. Kan het College aangeven wie er aansprakelijk is voor schade aan eigendommen van burgers als gevolg van dit slechte wegdek.
Toelichting
(indien nodig)
Vraag over situatie Stoofweg te St-Annaland.
Geacht College, In de raadsvergadering van januari 2011 bij het beantwoorden van de vragen betreffende de Stoofweg, gesteld door ABT, SGP en VVD, de volgende toezeggingen
gedaan.
Die raad zou eind februari uiterlijk begin maart een voorstel gepresenteerd krijgen wat de mogelijkheden waren voor verbetering.
Wij van fractie ABT waren er vanuit gegaan dat er Februari/Maart 2011 werd bedoelt.
Verder hebben wij altijd onze mond vol over betrokkenheid van de burgers bij hun omgeving.
Dit was een prachtig voorbeeld van betrokkenheid van een zeer jonge burger uit St-Annaland die de gevaarlijke verkeerssituatie onder de aandacht heeft gebracht.
De initiatief nemer had wel de kritische noot, eerst zien dan geloven, hij had namelijk niet zoveel vertrouwen in de politiek.
Het is nu april 2011 en er is geen enkel bericht tot ons gekomen hoe het nu verder gaat met de Stoofweg in St-Annaland.
Het is dan ook in en in triest dat we het geringe vertrouwen van de initiatief nemer nog verder beschadigen.
Daarom stellen wij de volgende vragen:
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Zoals in de beantwoording op schriftelijke vragen van de fracties van SGP, VVD en ABT op 14 december 2010 is aangegeven, is de Stoofweg in beheer en eigendom bij waterschap Scheldestromen.
Het waterschap is als wegbeheerder dus aansprakelijk voor eventuele schade en verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.
Gezien het gebruik van de Stoofweg door lokaal verkeer, was het college bereid om gezamenlijk met het waterschap een tweetal varianten uit te werken, namelijk:
  1. Variant waarbij de weg in beheer en eigendom blijft bij het waterschap (maximumsnelheid 60 km/uur, wegverbreding en aanleg van fiets/voetpad);
  2. Variant waarbij de weg ná herinrichting in beheer en eigendom overgedragen wordt aan de gemeente(maximumsnelheid 50 km/uur, wegverbreding inclusief fietsstroken en aanleg trottoir).
Bij de beantwoording van eerder genoemde vragen is aangegeven dat gelet op de financiële situatie van de gemeente (investeringsstop, bezuinigingen op budgetten van verkeer &
vervoer), de mogelijkheden wat de gemeente betreft zeer beperkt zijn.
Omdat het waterschap in februari jongstleden nader onderzoek heeft verricht naar de bestaande opbouw van de weg (o.a. fundering), heeft de planvorming enige vertraging opgelopen.
Het was beter geweest u hierover tussentijds te informeren.
Momenteel worden we ingehaald door de actualiteit.
Behalve voor doorgaand en bestemmingsverkeer, heeft de Stoofweg namelijk nog een derde functie: onderdeel van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland.
In de concept beleidsnota "Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland" (opgesteld in opdracht van de provincie Zeeland) is de Stoofweg aangewezen als prioritair knelpunt.
Tevens is de Stoofweg in deze beleidsnota benoemd als een mogelijke quick win.
Momenteel worden door de provincie en het waterschap de mogelijkheden onderzocht om in het kader van het landbouwverkeer met behulp van subsidiegelden tot een herinrichting op korte termijn te komen.
Eén van de eisen om in dit kader subsidie te kunnen ontvangen is de scheiding van het landbouwverkeer met langzaam verkeer (voetgangers en fietsers).
Hiermee valt variant 2 af, omdat in deze variant geen sprake is van een duidelijke scheiding van landbouwverkeer met fietsers (fietsstroken).
Het college wacht de resultaten van bovengenoemd onderzoek af voordat met het waterschap verder wordt gesproken over de twee varianten.
Naar verwachting zullen deze uiterlijk in de maand juli van dit jaar bekend zijn.
Mocht dit niet gehaaldworden, zullen wij u tussentijds informeren.
Datum beantwoording 19 april 2011
Ingeleverd bij de griffie 21 april 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
479 µsec.
Onbekend
Onbekend
13813 bytes