logo
101110 Stoofweg Sint-Annaland


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.30703
Datum ontvangst raadsgriffie 10 november 2010
Datum
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT, SGP en VVD
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het college op de hoogte van de problemen in de Stoofweg?
 2. Is het College bereid om de mogelijkheden te bekijken voor een goede voetgangersvoorziening gelegen naast de gehele Stoofweg?
 3. Kan het College aangeven wat de redenen zijn waarom de situatie van de Stoofweg niet wordt verbeterd?
 4. Ook het Waterschap Scheldestromen is een uitvoerende partij.
  Is het College bereid om met het Waterschap in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat de verkeerssituatie in de Stoofweg verbetert?
 5. De huidige staat van de bomen langs de Stoofweg zijn reden van zorg.
  Met grote regelmaat vallen er dikke takken uit de bomen die gevaar opleveren voor alle weggebruikers.
  Is het college bereid om hierover op korte termijn contact op te nemen met het Waterschap dat deze bomen of heel stevig gesnoeid worden of helemaal gekapt en daarna nieuwe bomen aangeplant worden?
 6. De openbare verlichting laat zeker te wensen over.
  Kan het College aangeven wie hiervoor verantwoordelijk is en actie ondernemen dat ook dit op korte termijn verbetert?
 7. Wat is de mening van het college met betrekking tot haar gemeentelijke verantwoordelijkheid in deze, gezien in het licht van de steeds oprukkende kernbebouwing richting de Stoofweg.
Toelichting
(indien nodig)
Onlangs heeft Han van ’t Hof handtekeningen in ontvangst genomen van Patric Jansen die zich zorgen maakt over de verkeerssituatie in de Stoofweg te St-Annaland.
De grootste zorgen zijn de verkeerssnelheid en slecht begaanbare weg voor voetgangers.
De Stoofweg in St-Annaland is een aangelegenheid van zowel de Gemeente Tholen als het Waterschap Zeeuwse Eilanden.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Puntsgewijs wordt ingegaan op de gestelde vragen:
 1.  Ja, het college is hiervan op de hoogte.
  De Stoofweg heeft behalve een doorgaande functie (van en naar Stavenisse) ook een ontsluitende functie voor de kern Sint-Annaland.
  Tevens wordt deze weg veelvuldig gebruikt door voetgangers en fietsers.
  Behalve het feit dat de weg slechts 4,5 meter breed is (met een maximumsnelheid van 60 km/uur), ontbreekt er een fiets/voetgangersvoorziening.
 2. Er is geen apart budget beschikbaar voor aanleg van verkeersvoorzieningen.
  Verkeersmaatregelen liften mee met het onderhoud aan de wegen.
  De Stoofweg is in beheer en eigendom bij het waterschap en staat dus niet op de onderhoudsplanning van de gemeente.
 3. Reeds jarenlang dringt het college er zowel ambtelijk als bestuurlijk bij het waterschap op aan om maatregelen ter bescherming van fiets- en voetgangers te realiseren. Herinrichting van de Stoofweg heeft bij het waterschap echter geen hoge prioriteit en staat derhalve op de lange termijn gepland.
  Alleen indien de gemeente financieel bijdraagt, kan een herinrichting op korte termijn plaatsvinden.
 4. Op 26 november jongstleden heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen waterschap en gemeente.
  Ook tijdens het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen waterschap en gemeente op 30 november jongstleden is dit onderwerp aan de orde geweest.
  Resultaat van genoemde overleggen is dat er twee varianten worden uitgewerkt, namelijk een variant waarbij de weg in beheer en eigendom blijft bij het waterschap
  (maximumsnelheid 60 km/uur, wegverbreding en aanleg fiets/voetpad) én een variant waarbij de weg ná herinrichting in beheer en eigendom overgedragen wordt aan de gemeente
  (maximumsnelheid 50 km/uur, wegverbreding inclusief fietsstroken en aanleg trottoir).
 5. In beide varianten zal de bestaande bomenrij gekapt en vervangen worden door een nieuwe bomenrij.
 6. De bestaande openbare verlichting op de Stoofweg is conform het beleid van het waterschap wat voorziet in enkel verlichting op kruispunten.
  Indien de weg overgedragen wordt naar de gemeente, zal deze worden voorzien van verlichting conform het gemeentelijk beleid op gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur).
 7. Gezien het gebruik van de Stoofweg door lokaal verkeer, is het college bereid om gezamenlijk bovengenoemde varianten uit te werken.
  Gelet op de financiële situatie (investeringsstop, bezuinigingen op budgetten van verkeer en vervoer) zijn de mogelijkheden echter zeer beperkt.
Datum beantwoording 14 december 2010
Ingeleverd bij de griffie 15 december 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
524 µsec.
Onbekend
Onbekend
13708 bytes