logo
100217 Varkensstal Bitterhoekseweg


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.05122
Datum ontvangst raadsgriffie 17 feb 2010
Datum 17 feb 2010
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag fractie ABT
J.J.P.A. Boulogne
Ing. L.J. van Doorn
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Bouw vleesvarkensstal Bitterhoekseweg 1

Graag zou de fractie ABT antwoorden hebben op de volgende vragen.
 1. Vindt de totale vestiging plaats op een bestaand agrarisch bouwblok?

 2. Is er op dat bouwblok reeds een varkensstal gevestigd?

 3. Zo neen, dan zijn wij van mening dat er sprake van een nieuwvestiging.
  Als u meent dat er geen sprake is van nieuwvestiging, wilt U dit dan onderbouwen ?

 4. Is er sprake van een knelgeval?
  Graag een onderbouwing hiervan.

 5. Is er geen sprake van een knelgeval, dan zijn wij van mening dat het bestemmingsplan buitengebied geen nieuwvestiging toestaat.
  Indien dit volgens u wel kan, dan graag een onderbouwing hiervan.

 6. In de pers zijn wat betreft Q- koorts, vogelgriep, varkenspest, fijn stof, MRSA 1 en 2 nogal wat ingrijpende zaken aan de orde gesteld.
  De fractie van het ABT acht het op zijn plaats dat U de aanvraag aanhoudt totdat hierover meer duidelijkheid is.
  Graag hierover U mening en verantwoording in relatie tot het voorzorgsprincipe dat van U verwacht mag worden te zijn ingevuld.
  Hierover hebben wij, gezien de landelijke gang van zaken, grote twijfels.
Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. De totale vestiging vindt plaats op een bestaand agrarisch bouwvlak met uitzondering van het biobedfilter.
  Dat ligt net buiten het agrarisch bouwvlak, maar hiervoor is inmiddels de 12 e wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld.
  De totale vestiging incl. het biobedfilter vindt plaats binnen het nieuwe bouwvlak.

 2. Op het bouwvlak is nog geen varkensstal gevestigd.
  Er is wel een bouwvergunning voor het bouwen van een varkensstal.

 3. Er is geen sprake van planologische nieuwvestiging, omdat er al sinds 1995 een bouwvergunning bestaat voor het oprichten van eenvarkensstal op deze locatie.
  Ook in het bestemmingsplan is deze locatie positief bestemd voor een varkensstal.
  Er is sprake van nieuwvestiging als er een nieuwe locatie voor een nieuwe stal aan de orde is, waarin het bestemmingsplan niet voorziet.

 4. Er is ook geen sprake van een knelgeval, hetgeen naar onze mening ook niet relevant is, omdat dit een toetsingscriterium was ten tijde van de eerste aanvragen voor varkensstallen in 1995.
  Nu toetsen wij aan het planologische kader in het bestemmingsplan.

 5. Het bestemmingsplan Buitengebied staat inderdaad geen nieuwvestiging toe, ook niet bij eventuele knelgevallen.
  Zoals wij onder punt 3 hebben aangegeven, is naar onze mening ook geen sprake is van nieuwvestiging.

 6. Het aanhouden van de aanvraag kan alleen op grond van een wettelijk voorschrift (art. 50 t/m 55 Woningwet).
  Hieronder valt niet aanhouding in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de door u genoemde zaken.
  Als de aanvraag past binnen de wettelijke kaders moet de vergunning verleend worden.
  Overigens nemen wij onze verantwoordelijkheid voor wat betreft Q-koorts, vogelgriep, varkenspest, fijn stof en MRSA en volgen de ontwikkelingen op dit gebied.
  Er is op dit moment echter geen aanleiding tot voorzorgsmaatregelen en bovendien geen wettelijke grond om de aanvraag aan te houden.
Datum beantwoording 9 maart 2010
Ingeleverd bij de griffie 10 maart 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
491 µsec.
23 feb 2021
23 feb 2021
12757 bytes