logo
10.33681 Kosten Leerlingenvervoer


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.33681
Datum ontvangst raadsgriffie 7 december 2010
Datum 30 november 2010
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College b&w
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Er zijn verschillende groepen die gebruikt maken voor een tegemoetkoming in de kosten voor het leerlingen vervoer.
Kan het college een specificatie geven per doelgroep die deze bijdrage ontvangen.
Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Voor de beantwoording van de gestelde vraag is door de heer Van 't Hof een toelichting per email en per telefoon gegeven.
Bedoeld is aan te geven hoeveel financiële middelen in het totaal, nodig zijn om leerlingen naar scholen te vervoeren die om principiële redenen door ouders worden gekozen.
De beantwoording van deze vraag heeft op zich laten wachten omdat wij voor het verkrijgen van de gegevens mede afhankelijk zijn van de taxiondernemers.
In de begroting voor 2010 is voor het leerlingenvervoer een bedrag van €731.000 aan vervoerskosten opgenomen.
De voorlopige eindrekening laat een uitgave zien van € 800.730 waarvan een bedrag van € 152.917 besteed is aan leerlingenvervoer op basis van levens- en geloofsovertuiging.
Hierbij moet worden aangetekend dat dit bedrag geen weergave is van de feitelijke meerkosten.
Op het genoemde bedrag zouden dan de vervoerskosten naar dichterbij gelegen scholen van algemene signatuur dan in mindering moeten worden gebracht
Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage.
Het college voert vóór 2012 conform het Coalitieprogramma, een onderzoek uit naar de uitsplitsing van kosten en de beïnvloedbaarheid daarvan.
Datum beantwoording 22 februari 2011
Ingeleverd bij de griffie 23 februari 2011

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
406 µsec.
Onbekend
Onbekend
10460 bytes