logo
10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.27506
Datum ontvangst raadsgriffie 14 oktober 2010
Datum
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag J.J. van ’t Hof fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. U als bevoegd gezag, wat is het protocol op het moment dat er vermoeden bestaat van een bodemverontreiniging.
 2. Heeft het college mandaat verleent aan afdeling milieu hoe te handelen in zo’n situatie.
 3. Hoe heeft het College het toezicht georganiseerd.
 4. Bij het melden van een mogelijke bodemverontreiniging ,kan er dan een afwachtende houding aangenomen worden.
 5. Is het College alsnog bereid om Aktie te ondernemen en zo spoedig mogelijk de waarheid te achterhalen.
 6. Het is mogelijk dat deze bodemverontreiniging ook gevolgen heeft voor de volksgezondheid, is het college zich hiervan bewust.
 7. Grondtransacties zijn voorzien van schone grond verklaringen.
  Is dit op deze locatie ook het geval en welk soort onderzoek is uitgevoerd.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Er is een redelijke verdenking van bodemverontreiniging in de Noordstraat in St-Annaland.
Belanghebbenden hebben afdeling Milieu ingelicht en zelfs grondmonster getoond .
Hier is door afdeling milieu geen Aktie op ondernomen.
Daarom de volgende vragen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. De gemeente heeft geen protocol vastgesteld, maar hanteert een werkwijze die kortweg op het volgende neer komt. Eerst wordt het vermoeden geverifieerd door het historisch gebruik van de locatie te onderzoeken (dossieronderzoek).
  Blijkt de locatie verdacht, dan zal conform de notitie Thoolse Bodem in Beeld de locatie worden onderzocht.
  Is de locatie volgens onze gegevens niet verdacht, dan worden er geen risico's verwacht en is een bodemonderzoek niet noodzakelijk (zolang er zich geen bijzondere ontwikkelingen voordoen op de locatie).
  Deze werkwijze (dossieronderzoek) is ook in deze specifieke situatie Noordstraat Sint-Annaland gevolgd.
  Er zijn geen aanwijzingen gevonden die op een bodemverontreiniging kunnen wijzen.
 2. Nee
 3. Het college heeft de organisatie van toezicht en handhaving vastgelegd in de uitvoeringsnota integrale handhaving Tholen 2010-2014 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma (beide vastgesteld op 23 februari 2010).
  Toezicht wordt uitgevoerd door de hiermee belaste ambtenaren van de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen & Handhaving.
  De gemeenteraad heeft hiervan kennis genomen in februari 2010.
 4. Gezien de werkwijze zoals beschreven als antwoord op vraag 1 wordt nooit een afwachtende houding aangenomen.
  In dit specifieke geval is dit ook niet gebeurd.
  De eigenaar van de locatie (Castria Wonen) heeft toegezegd een bodemonderzoek ter plaatse uit te voeren.
  De eigenaar is immers verantwoordelijk voor de bodemgesteldheid van de locatie.
 5. De noodzakelijke actie is ondernomen, alle door de gemeente uit te voeren werkzaamheden zijn uitgevoerd en alle noodzakelijke acties zijn uitgezet.
  De huurder en de woningstichting zijn de private partijen waartussen de zaak nu verder speelt.
 6. Er is (nog) niet analytisch aangetoond dat sprake is van een bodemverontreiniging op de locatie Noordstraat.
  De eigenaar zal een bodemonderzoek uitvoeren op de locatie.
  Een eventuele uitspraak over de huidige bodemgesteldheid en de risico's kan pas op zijn vroegst worden gedaan op het moment dat de resultaten van het bodemonderzoek beschikbaar zijn.
 7. Er is geen sprake van een grondtransactie.
  De grond is in eigendom van Castria Wonen.
Datum beantwoording 2 november 2010
Ingeleverd bij de griffie 3 november 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
494 µsec.
Onbekend
Onbekend
12897 bytes