logo
10.05565 Voorschriften Mestbassins


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.05565
Datum ontvangst raadsgriffie 23 februari 2010
Datum 23 februari 2010
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van burgemeester en wethouders
Naam steller vraag De heer ing L.J. van Doorn van fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
De fractie van ABT verzoekt het college te antwoorden op de volgende vragen:
 1. Is er door de installateur van het mestbassin aan de Groene of Hokseweg een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat het bassin zodanig is uitgevoerd dat er aan de gestelde eisen behorende bij het besluit mestbassins Milieu, met name voorschrift 1.3 en 1.4 is voldaan?
 2. Zo ja, hoe heeft de gemeente Tholen beoordeeld, dat er aan de voorschriften van het genoemde besluit kan worden voldaan?
 3. Is de gemeente Tholen (zijnde bevoegd gezag) voornemens aan vullende voorschriften aan de mestbassins op Tholen en Sint Philipsland te verbinden?
 4. Hoe gaat men te werk met nieuwe aanvragen mbt. mestbassins?
Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Het Besluit mestbassin milieubeheer (Besluit van 13 december 1990, houdende regels voor het bewaren van dunne mest in bassins) is niet van toepassing voor het mestbassin aan de Groene of Hokseweg.
  Het betreft een provinciale inrichting waarbij door de Provincie Zeeland een milieuvergunning voor de gehele inrichting is afgegeven.
  In deze vergunning zijn tevens voorschriften opgenomen met betrekking tot de uitvoering van het mestbassin.
  Overigens merken wij op dat door de provincie op dit moment onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak van de calamiteit.
 2. Beoordeling op het wel of niet voldoen aan de voorschriften is een bevoegdheid van de Provincie Zeeland, zie beantwoording vraag 1.
 3. Het Besluit mestbassins milieubeheer biedt de mogelijkheid om, naast de in dit Besluit opgenomen voorschriften, nadere eisen te stellen voor specifieke onderdelen.
  Deze onderdelen betreffen:
  - de afstand van het mestbassin tot zeer kwetsbaar gebied;
  - het nemen van maatregelen en/of het plaatsen van voorzieningen om geluidshinder naar de omgeving te voorkomen;
  - het aanleveren van gegevens bij de melding (kennisgeving) Besluit mestbassins milieubeheer indien de aangeleverde gegevens onvoldoende zijn om te kunnen beoordelen of aan de voorschriften kan worden voldaan.
  Het is dus niet mogelijk om, anders dan voor bovengenoemde onderdelen nadere eisen te stellen.
 4. Een melding op grond van het Besluit mestbassins milieubeheer wordt na ontvangst getoetst aan de toetsingscriteria zoals gesteld in artikel 4 en bijlage II het Besluit.
  Indien hier aan wordt voldaan dient de melding geaccepteerd te worden.
  Op grond van de wettelijke bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal de melding worden gepubliceerd in de Thoolse informatierubriek Tholenderwijs en ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis.
  Tijdens het ter inzage liggen van de melding kunnen belanghebbenden zienswijzen en bedenkingen indienen.
  In een aantal gevallen is voor een mestbassin in plaats van een melding een milieuvergunning nodig.
  Dit is het geval wanneer:
  1. De gezamenlijke oppervlakte van de in de inrichting aanwezige bassins meer bedraagt dan 750 m2; - de gezamenlijke inhoud van de in de inrichting aanwezige bassins meer bedraagt dan 2500 m3;
  2. Er in de bassins beluchting, geforceerde vergisting of een andere be- of verwerking van dunne mest plaatsvindt, behoudens mengen of roeren;
  3. Op minder dan 50 m afstand een woning van derden aanwezig is, die behoort tot een inrichting voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;
  4. Op minder dan 100 m afstand een gevoelig object van derden of een woning van derden aanwezig is.
  Indien een aanvraag om een milieuvergunning wordt ontvangen wordt getoetst of voldaan wordt aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Wanneer dit het geval is wordt de aanvraag in behandeling genomen en wordt de hiervoor in de Awb opgenomen procedure gevoerd.
  Zowel de op te stellen ontwerp vergunning als de definitieve vergunning worden gepubliceerd in de Thoolse informatierubriek Tholenderwijs en ter inzage gelegd op het gemeentehuis.
  Tijdens een periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbende zienswijzen respectievelijk bedenkingen inbrengen tegen de ter inzage liggende vergunning.
Datum beantwoording 9 maart 2010
Ingeleverd bij de griffie 18 maart 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
586 µsec.
Onbekend
Onbekend
13774 bytes