logo
10.03239 Wetswijziging WMO


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.03239
Datum ontvangst raadsgriffie 1 februari 2010
Datum 1 februari 2010
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
college
Naam steller vraag J.J.P.A. Boulogne namens ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Waarom is in de brief van het Samenwerkingsverband die gestuurd is naar cliënten met Alfahulp geen informatie opgenomen over ‘het echte PGB’? Hierdoor was de informatie onvolledig.
 2. Is het de gemeente bekend dat kiezen voor een PGB-A betekent dat deze klanten geen aanspraak kunnen maken op de algemene tegemoetkoming betreffende de WTCG?
  Dit is de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, die tot 500 euro per persoon per jaar kan oplopen.
 3. Waarom is ondanks de toezegging, de folder met de driekeuzemogelijkheden m.b.t. huishoudelijke hulp nog niet in het bezit van cliënten met Alfahulp?
 4. Wat zijn de plannen van de gemeente om alsnog over te gaan om cliënten voor te lichten over de drie keuze mogelijkheden?
  Inmiddels is waarschijnlijk het PGB-A al overgemaakt aan Allévo.
 5. Kunnen zorgklanten alsnog overstappen naar een andere keuze, na het ontvangen van de juiste en volledige informatie?
Toelichting
(indien nodig)
De wetswijziging van de Wmo per 1 januari 2010 houdt ondermeer in dat gemeenten worden verplicht om hun burgers goed en begrijpelijk te informeren over de consequenties van hun keuzes.
De wet houdt ook in dat burgers niet meer ongevraagd, ongewild en vaak onwetend werkgever zijn en niet op de hoogte zijn van de bijbehorende plichten, zoals de werkgeverslasten en de werkgeversaansprakelijkheid.
Er hebben ons berichten bereikt dat er onduidelijke informatie is verstrekt aan cliënten.
Er is aan cliënten gevraagd ‘of ze het bij het oude willen laten’.
Ook is naar ons idee onjuiste informatie gegeven over de eigen bijdrage, want die zou bij zorg in natura hoger zijn.
Nu waren, zijn en blijven de zorgklanten werkgever terwijl dat hun niet duidelijk is uitgelegd.
In de media zegt de gemeente Tholen dat een burger 3 keuzes heeft,
Zorg in natura (door hulp in loondienst bij zorginstelling), een gewoon (of echt) PGB en een PGB-A.(Allévo).
Volgens onze informatie is er onlangs (december 2009) een folder gereedgekomen waarin (wel) alle drie de keuzemogelijkheden m.b.t. huishoudelijke hulp zijn toegelicht.
Deze folder zou zeer binnenkort aan alle cliënten met Alfahulp toegezonden worden.
Tot op heden is deze folder niet verstuurd.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Bij de opstelling van de brief door het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) is destijds de afweging gemaakt hoever men moet gaan in het duidelijk maken van de wetswijziging aan de specifieke doelgroep cliënten met alfahulp. Aangezien zeer veel cliënten met een alfahulp deze hulp graag wilden behouden en/of daarnaast geen administratieve rompslomp wilden, is ervoor gekozen de zaak niet onnodig ingewikkeld te maken en de keuzemogelijkheden PGB-A (met behoud van de alfahulp) en zorg in natura in de brief te noemen.
  De insteek was dat de gevolgen van de wetswijziging voor deze specifieke groep cliënten overzichtelijk moesten blijven.
  In de brief stond nog vermeld dat de cliënt een gemaakte keuze altijd kan veranderen en voor vragen contact kan opnemen met het Wmo-loket.
  Met Allévo was afgesproken dat de alfahulp hier zelf ook nog met de cliënt over ging praten.
 2. Het is niet juist dat cliënten met een PGB-A geen aanspraak kunnen maken op de algemene tegemoetkoming volgens de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
  Als een cliënt een PGB-A ontvangt, dan komt hij/zij daar vanaf 2010 voor in aanmerking.
  Een verschil met zorg in natura is dat het enkel aan het CAK doorgegeven bedrag dat aan PGB wordt uitgekeerd, voor de Wtcg onvoldoende is voor de bepaling van deze tegemoetkoming.
  Het CAK moet dan, net als bij de zorg in natura, ook het aantal uren dat is geïndiceerd weten.
  Dit is opgelost door de gemeente de taak te geven de gegevens over de geïndiceerde uren bij PGB-houders en PGB-A-houders aan te leveren aan het CAK, zodat de tegemoetkoming kan worden vastgesteld.
 3. De folder is uitgereikt tijdens de voorlichtingsavond.
  Deze is niet nagezonden om verwarring bij cliënten met alfahulp te voorkomen.
 4. Alle nieuwe cliënten ontvangen de informatiefolder met de drie keuzemogelijkheden.
  Daarnaast kan een ieder de folder op aanvraag toegezonden krijgen.
  Er worden op voorhand geen PGB-A's uitbetaald aan Allévo.
  Allévo declareert achteraf bij het SWVO en vervolgens declareert het SWVO het bedrag bij de gemeenten.
 5. Ja, onder de door ons gestelde condities.
Datum beantwoording 23 februari 2010
Ingeleverd bij de griffie 3 maart 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
713 µsec.
Onbekend
Onbekend
14029 bytes