logo
10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.02618
Datum ontvangst raadsgriffie 26 januari 2010
Datum 25 januari 2010
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
college
Naam steller vraag A.G. van de Sande ChristenUnie en J.J.P.A.Boulogne ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het college bereid op korte termijn een voorstel aan de raad voor te leggen om:
  1. De aan de basisscholen in Poortvliet verstrekte wisselcollecties van uitleenboeken aanzienlijk te verhogen?
   Ook de andere kernen waar geen bibliotheek meer is verzoeken wij in dat voorstel mee te nemen.
   De thans verstrekte wisselcollecties zijn volstrekt onvoldoende;
   wij verzoeken het college ook rekening te houden met de verschillende leesniveau’s in de school.
  2. Een oplossing te creëren voor het lenen van boeken voor de groep kinderen in kernen zonder bibliotheek tot 4 jaar.
 2. Wij gaan er vanuit dat de wisselcollectie 4x per jaar wordt gewisseld.
  Is die conclusie juist.
 3. Wij verzoeken het college het voorstel te voorzien van een begroting voor Poortvliet én de andere kernen waar geen uitleenpost of bibliobus meer is.
Toelichting
(indien nodig)
De indieners van de vraag hebben op 18 januari jl. een bezoek aan beide scholen in Poortvliet gebracht.
Een school had op 5 januari jl. een boekencollectie voor het uitlenen aan leerlingen ontvangen van 75 en de andere school van 100.
Naar onze mening is er tijdens besprekingen in de commissie waar de sluiting van de uitleenpost in Poortvliet behandeld werd voor alternatieven na sluiting van de uitleenpost gesproken over hogere aantallen boeken in de wisselcollectie.
De huidig verstrekte wisselcollectie komt niet tegemoet aan die toezegging.
Ook voor de groep kinderen tot 4 jaar is er in kernen waar geen bibliotheek is een probleem ontstaan.
In algemene zin maar in het bijzondere naar deze doelgroep zijn wij van mening dat er alles aan moet worden gedaan om het lezen te bevorderen en daarmee taalachterstand te voorkomen.
Op korte termijn wordt het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie behandeld.
Doel hiervan is: meer en betere voorschoolse educatie.
Het zou mooi zijn dat onze gemeente daadwerkelijk laat zien dat we ons wat dit betreft inzetten voor onze jongeren in alle kernen.
Beide basisscholen zijn bereid hieraan hun medewerking te verlenen.
Wellicht wil en kan de peuterspeelzaal en kinderopvang hierin ook een rol spelen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Het college zal op korte termijn geen voorstel aan de raad voorleggen, omdat daartoe geen aanleiding bestaat.
  Er worden door BibliOosterschelde alternatieven ontwikkeld die passen binnen het beschikbare budget.
  Door het aantal boeken per leescollectie te brengen op 150 titels per school èn de mogelijkheid tot onbeperkt wisselen van de collectie zijn het gehele jaar door voldoende boeken beschikbaar voor alle scholen in kernen waar geen bibliotheekvestiging is.
 2. Nee.
  De collecties kunnen in het schooljaar onbeperkt gewisseld worden naar behoefte van de scholen.
 3. In verband met de actuele noodzaak tot het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden achten wij het nu niet gepast om, vooruitlopend op besluitvorming hierover, verplichtingen aan te gaan die leiden tot hogere uitgaven voor bibliotheekwerk.
Datum beantwoording 16 maart 2010
Ingeleverd bij de griffie 17 maart 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
522 µsec.
Onbekend
Onbekend
12682 bytes