logo
09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 09.23975
Datum ontvangst raadsgriffie 2 december 2009
Datum 2 december 2009
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag J.J.P.A. Boulogne namens fractie ABT.
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Wat zijn de gevolgen van de rechtszaak tegen de directeuren van Willemsen Minderman voor de ontwikkeling cq voorgang van het project Havenplatau/Suzannapolder te St-Annaland?
 2. Wat zijn de eventuele gevolgen voor het project te St-Annaland als de gedupeerde pensioenfondsen vorderingen in gaan dienen tegen de directeuren van Willemsen Minderman projectontwikkeling b.v.?
 3. Hoe denkt het college over de samenwerking met Willemsen Minderman projectontwikkeling b.v.?
Toelichting
(indien nodig)
In de media is de afgelopen weken uitgebreid aandacht geweest voor de vastgoedfraude rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds.
Als eerste werden de directeuren van Willemsen en Minderman projectontwikkeling b.v. te Capelle aan den IJssel verhoord voor de rechtbank van Haarlem.
Het Openbaar Ministerie eiste anderhalf jaar onvoorwaardelijke cel voor hun rol in de vastgoedfraudezaak.
De uitspraak is op 18 december 2009.
Willemsen Minderman is de projectontwikkelaar van het Havenplatau/Suzannapolder te St-Annaland.
Volgens de site worden er door Willemsen Minderman 190 woningen ontwikkeld, appartement, rijwoning en vrijstaand.
Op 30 november maakte het Philips Pensioenfonds bekend dat het zal starten met een civiele procedure in het kader van vermeende vastgoedfraude waarvan het fonds
slachtoffer zou zijn geworden.
Het pensioenfonds heeft vooruitlopend op zo’n procedure beslag laten leggen op 49 miljoen euro aan onroerend goed van een vastgoedhandelaar die betrokken zou zijn bij de fraude. Waarschijnlijk zal het bouwfonds ook een procedure starten.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Ongeveer twee jaar geleden werd bekend dat de directeuren van Willemsen Minderman projectontwikkeling B.V. als verdachten werden aangemerkt in de zaak “Klimop”, zoals het Openbaar Ministerie het onderzoek naar fraude in de vastgoedsector is gaan noemen.
  Het college heeft hen om opheldering gevraagd.
  Het ging op dat moment om een verdenking, niet om een veroordeling.
  In het belang van het project en van de samenwerking met de gemeente Tholen heeft een andere marktpartij besprekingen gevoerd over overname van de belangen in het project en in de vennootschap Suzannapolder B.V.
  Aan de gemeente is gemeld dat hierover overeenstemming is bereikt.
  Het college volgt de ontwikkelingen nauwlettend.
 2. De officier van justitie heeft geen vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel ingediend in de strafzaak.
  Uit een krantenartikel blijkt dat de reden hiervoor is dat met Rabo Vastgoedgroep (de huidige eigenaar van Bouwfonds) een schikking is getroffen.
  Mededelingen over de inhoud van de schikking worden niet gedaan door partijen.
  Voor zover het college op dit moment bekend is, zijn er geen andere partijen benadeeld door de directeuren.
  Uit de ons ter beschikking staande bronnen blijkt op dit moment niet dat Philips Pensioenfonds van plan is om een procedure te starten tegen de directeuren.
  Het risico dat vorderingen tegen de directeuren worden ingediend, lijkt door de bereikte schikking met de benadeelde partij non-existent te zijn.
 3. Zie hierboven onder 1.
  De Haarlemse rechtbank heeft op 18 december 2009 de directeuren van Willemsen Minderman projectontwikkeling B.V. ieder veroordeeld tot 16 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
  Het college zegt toe, zodra meer informatie beschikbaar is deze met u te delen.
Datum beantwoording 5 januari 2010
Ingeleverd bij de griffie 5 januari 2010

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering

ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2009
Hoger Menu Start 09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk 09.07711 Beleidsvisie Windenergie 09.08742 Verlaging Energieprijzen 09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie 09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000 09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
511 µsec.
Onbekend
Onbekend
12520 bytes