logo
09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 09.18539
Datum ontvangst raadsgriffie 29 september 2009
Datum 29 september 2009
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
Vragen aan het College over het Havengebied St-Annaland
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 7 september 2009 heeft Dhr Heijboer de Commissie leden medegedeeld dat er vrij recent nog een gesprek was geweest met Dhr Gunter van de C1000 met betrekking Havengebied St-Annaland.
  1. Kan het College aangeven wanneer dat gesprek heeft plaatsgehad.
  2. Kan het College aangeven welke vorderingen zijn gemaakt.
  3. Indien er geen vorderingen zijn gemaakt kan het College dan aangeven wat hier de redenen van zijn.
Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
  1. Op 28 mei 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden met de heren Gunter in het kader van de overhandiging van een brief d.d. 19 mei 2009, uitgereikt 28 mei 2009.
    Vervolgens heeft op 29 juni nog telefonisch overleg plaatsgevonden.
  2. Op 19 oktober 2009 heeft een overleg plaatsgevonden met de heren Gunter op het gemeentehuis, waarin hen is aangegeven dat de cijfers van de grondexploitaite- en opstalexploitatie-opzetten bekend zijn, maar dat nadere afstemming tussen de drie deelgebieden Havenplateau, Kleine Suzannapolder en Havenplein moet plaatsvinden.
    Aangegeven is dat na 9 november (na een intern traject met het planeconomisch team) contact met de heer Gunter zal worden opgenomen.
  3. Gelet op 2. niet van toepassing.
Datum beantwoording 19 oktober 2009
Ingeleverd bij de griffie 27 oktober 2009

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2009
Hoger Menu Start 09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk 09.07711 Beleidsvisie Windenergie 09.08742 Verlaging Energieprijzen 09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie 09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000 09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
509 µsec.
Onbekend
Onbekend
10148 bytes