logo
09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 09.10950
Datum ontvangst raadsgriffie 10 juni 2009
Datum 10 juni 2009
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
De beantwoording van de vragen door het college, van nummer 09.07711 betreffende windenergie baart de ABT fractie grote zorgen.
De beantwoording van de vragen voldoet niet aan de inhoud van de gestelde vragen.
Hier kunnen volgens ABT drie oorzaken aan ten grondslag liggen.
 1. De ABT-fractie wordt niet serieus genomen.
 2. Het college wil gewoon doorgaan met het verhogen van het aantal MW, inplaats van de afgesproken 22,5 MW.
 3. De beantwoording is volgens ABT gedaan met niets zeggende en ontwijkende antwoorden.

Wij stellen onze vragen nogmaals en verwachten dat er door het college een duidelijk en bevredigend antwoord gegeven wordt.
De raad heeft namens onze kiezers de opdracht om het college te controleren op het uitvoeren en het bewaken van genomen raadsbesluiten.
Vragen aan het college:
 1. Het college heeft in de commissie vergadering ruimte aangegeven dat 22.5 MW een beleidsuitgangspunt is.
  Waarom is dit niet meegenomen in de aanvraag voor windmolens in onze gemeente?
 2. De beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld door de Raad.
  Kan het college aangeven waar het recht aan ontleend wordt om hiervan af te wijken?
 3. Indien het College onrechtmatig afwijkt van een raadsbesluit, zijn de verleende vergunningen dan rechtsgeldig?
  Zo ja, op welke juridische basis?
  Zo nee, waarom gaat het College hier dan toch mee door?
 4. De 22,5 MW is al in vergunningen omgezet. Kan het College aangeven op welke juridische basis de aanvraag voor windmolens voor locatie Stavenisse in behandeling wordt genomen?
 5. U stelt als College dat er vier zoekgebieden zijn voor het plaatsen van windmolens.
  Kan het College aangeven waaruit blijkt dat er op deze vier locaties windmolens MOETEN komen?
 6. In antwoord op vraag 7 van 26 mei 2009 antwoord het College in overleg met initiatiefnemers op basis van goed vertrouwen te hebben geïnitieerd.
  Waarom is door het college aan belanghebbenden niet medegedeeld dat er maximaal 22,5 MW opgewekt mag worden?
 7. Op het moment dat het College afwijkt van een genomen raadsbesluit is er voor de burgers dan sprake van onvoorziene wijziging van bestaand beleid?
 8. in reactie op antwoord 11 van 26 mei 2009:
  • Bent U het met de fractie ABT eens dat alvorens U meer vergunningen wil verlenen U eerst met een voorstel naar de Raad moet komen?
 9. U bent het eens met vraag 15, gesteld in nummer 09.07711.
  Kunt U aangeven waarom het College is afgeweken bij de aanvragen voor windmolens?
 10. U spreekt als College over milieuwinst.
  De ABT-fractie vindt leefmilieu voor onze inwoners heel belangrijk.
  Kunt U aangeven wat de milieuwinst is betreffende horizonvervuiling en geluidsoverlast?
  Dit geplaatst in het kader dat er alternatieven zijn die deze overlast niet veroorzaken.
Toelichting
(indien nodig)
Graag antwoord voor de commissie vergadering ruimte waarin het onderwerp windenergie wordt behandeld.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
In navolging van onze eerdere beantwoording van schriftelijke vragen hebben wij, zoals toegezegd aan de gemeenteraad, een voorstel inzake de beleidsvisie Windenergie aan de raad toegezonden.
Dit raadsvoorstel staat op 29 juni 2009 geagendeerd voor de commissie Ruimte en zal behandeld kunnen worden in de raad van 9 juli 2009.
Vanwege het feit dat voor de beantwoording van uw vragen veel inhoudelijke achtergronden staan verwoord in dit raadsvoorstel, ontkomen wij er niet aan om hiernaar te verwijzen.
Wij willen benadrukken dat wij iedere fractie, dus ook het ABT, serieus nemen.
Wel is het zo dat is afgesproken dat de beantwoording zo kort en bondig mogelijk gehouden wordt.
Dit doet echter niets af aan de juistheid van de antwoorden.

Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen:
 1. Wij verwijzen u voor het antwoord naar het raadsvoorstel van 2 juni 2009
 2. Zie antwoord onder 1.
 3. Ja. Er is een planologische procedure gevoerd en bouwvergunning verleend door het college, op basis van vigerende wet- en regelgeving.
 4. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht.
 5. De gemeenteraad heeft niet gezegd dat ze er moeten komen, maar heeft de kaders geschapen op basis waarvan ze mogen komen.
 6. Zie hiervoor eveneens onze toelichting in het raadsvoorstel van 2 juni 2009
 7. Bouwvergunningen worden, indien ze niet direct verleend kunnen worden op basis van een bestemmingsplan, voorafgegaan door ruimtelijke (planologische) procedures.
  In die zin kan aan de hand van de eventuele procedure het beleidsvoornemen worden afgeleid.
  Met betrekking tot de windturbines is hier bewust voor gekozen.
 8. Wij verwijzen naar het raadsvoorstel van 2 juni 2009.
 9. Idem.
 10. Wij hebben gesproken over milieuwinst van 3 MW turbines ten opzichte van bijvoorbeeld 1 MW turbines.
  Ruimtelijk gezien geeft dat geen verschil, maar ze leveren meer energie.
  De aspecten horizonvervuiling, geluidsoverlast, e.d. zijn in de raad van 13 maart 2003 betrokken geweest bij het algemene oordeel over de beleidsvisie Tholen voor de Wind.
Datum beantwoording 30 juni 2009
Ingeleverd bij de griffie 2 juli 2009

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2009
Hoger Menu Start 09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk 09.07711 Beleidsvisie Windenergie 09.08742 Verlaging Energieprijzen 09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie 09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000 09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
743 µsec.
Onbekend
Onbekend
14699 bytes