logo
09.08742 Verlaging Energieprijzen


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 09.08742
Datum ontvangst raadsgriffie 11 mei 2009
Datum 11 mei 2009
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag J.J.P.A. Boulogne namens de fractie ABT.
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Hoe staat het met de verlaging van de energieprijzen per 1 april 2009 door Delta N.V.?
Hoe is de discussie over de verlaging van de energieprijzen per 1 april verlopen tussen aandeelhouders en het bestuur van Delta N.V.?
Wat is de inbreng van het college tijdens de bijeenkomst van de aandeelhouders van Delta N.V geweest om de energieprijzen niet per 1 juli maar per 1 april 2009 te verlagen in verband met de goedkopere olie?
De olie prijs is gezakt van $ 145,00 in 2008 naar $ 55,00 per mei 2009.
Toelichting
(indien nodig)
Tijdens de bijeenkomst van de commissie Bestuurszaken van 10 december 2008 bij het agendapunt “voorstel tot aanpassing van een aantal gemeentelijke heffingen per 1januari 2009” is door de fractie van ABT de hoogte van de energieprijzen aan de orde gesteld.
Wethouder Heijboer zei toen namens het college dat tijdens communicatie tussen de aandeelhouders en Delta N.V., door Delta N.V de mededeling is gedaan dat ze de mogelijkheid zouden bekijken om per 1 april van 2009 de energieprijzen te verlagen in verband met de scherp gedaalde olieprijzen, in plaats van per 1 juli zoals gebruikelijk is.
Het is nu 11 mei en er is tot op heden door Delta N.V nog geen mededeling aan hun cliënten gedaan of de prijs van geleverde energie per 1 april lager wordt.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
In de aandeelhoudersvergadering heeft Delta heeft aangegeven de mogelijkheid te bekijken om per 1 april met de prijzen te verlagen.
Uiteindelijk is ervoor gekozen de tariefwijziging zoals gebruikelijk per 1 juli in te laten gaan.
Ook Delta profiteert als gevolg van lopende leveringscontracten vertraagd van een dalende olieprijs.
Bij een stijgende prijs is het niet gebruikelijk de prijs tussentijds aan te passen, nu de prijs daalt wijkt Delta niet van die lijn af.
Het college heeft er op aangedrongen de mogelijkheden te bezien.
Dat is door Delta toegezegd.
Op het uiteindelijke besluit om toch 1 juli aan te houden heeft het college geen invloed gehad.
Zoals in onderstaande tabellen zichtbaar is de prijs voor gas per m3 met 31% verlaagd.
De prijs voor electriciteit is met 1% per kWh verlaagd.
Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een prijsdaling van € 276,00 op jaarbasis.elektriciteit

Klanten met een variabel tarief profiteren van deze prijsverlaging.
Klanten die gekozen hebben voor een vaste prijs voor een periode van 3 jaar profiteren nu niet.
Die hebben in de afgelopen jaren, waarin de prijs steeds steeg, voordeel gehad.
Ook voor de toekomst verwacht Delta stijgende prijzen.
Herstel van de economie leidt immers veelal tot een stijgende olieprijs.
Nieuw is een tussenvorm, waarin de klant voor de helft een vast tarief krijgt en voor de helft meebeweegt met de prijsontwikkeling.
Datum beantwoording 16 juni 2009
Ingeleverd bij de griffie 16 juni 2009

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2009
Hoger Menu Start 09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk 09.07711 Beleidsvisie Windenergie 09.08742 Verlaging Energieprijzen 09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie 09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000 09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
480 µsec.
Onbekend
Onbekend
11658 bytes